۰
يکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۸۷

احکام ایجابی و سلبی وجود و سیر تاریخی آن در فلسفه ی اسلامی

شفیعی ، احمد ؛ احکام ایجابی و سلبی وجود و سیر تاریخی آن در فلسفه ی اسلامی ؛ راهنما : احمد بهشتی ؛ مشاور : غلامحسین ابراهیمی دینایی – غلامرضا اعوانی – محمدباقر حجتی – علیرضا فیض ؛ تاریخ دفاع : 16/05/76 ؛ 314 ص .
کلید واژه ها : وجود ، حکم سلبی ؛ حکم ایجابی ، بداهت وجود ، اثبات ناپذیری وجود ، اشتراک وجود ، زیادت وجود بر ماهیت ،اصالت وجود ، جعل وجود ، تشکیک وجود ، تخصیص وجود .
چکیده
آنچه در این نوشتار آمده است پیرامون احکام وجود می باشد که بخشی از آنها در رابطه با مفهوم وجود و بخشی دیگر درباره ی حقیقت آن است . با توجه به سیر تاریخی هر بحث سعی گردیده که نقطه ی آغازین شکل گیری آن بحث شناخته شده و مراحل نضج و رشد آن بازشناسی گردد و در نهایت فیلسوفی که به طور وافی و شافی بحث را به کرسی تحقیق نشانده است معرفی گردد و در ضمن آن به نقش ارزنده ی فیلسوفان اسلامی در تحقیق و ترویج بعضی مسائل فلسفی و تأسیس بعضی دیگر اشاره شود .
مجموع نوشتار مشتمل بر 9 فصل است که :
فصل اول دربارة بدیهی بودن مفهوم وجود می باشد و در ضمن آن به توضیح واژه های بدیهی و نظری پرداخته و به ملاک بداهت و دلایل مدعا اشاره میشود .
فصل دوم در برگیرندة بحث اثبات ناپذیری وجود بوده که به بیان راز بداهت واقعیت عینی وجود و برهان بر آن و در نهایت به گونه ای انکار واقعیت می پردازد .
فصل سوم به اشتراک وجود اختصاص دارد و مفاهیم اشتراک لفظی و معنوی و ملاک تمایز بین آن دو و نقل اقوال با ذکر دلایل آنها و انتخاب قول صحیح را متکفل می باشد .
فصل چهارم به بحث زیادت و عروض وجود بر ماهیت در مرتبة ذهن می پردازد که ضمن توضیح واژه های زیادت و عروض به دلایل این ادعا پرداخته و در پایان به اشکالی در این زمینه پاسخ گفته می شود .
فصل پنجم که در باب حقیقت وجود است به اثبات اصالت آن می پردازد ، و ضمن ارائه موضع فلاسفه و معرفی طرفداران و مخالفان به بیان فرضهای چهارگانه پرداخته و اختلاف بین اصاله الوجودیها و اصاله الماهوی ها را تحریر نموده و با ذکر دلایل طرفین ، قول صحیح را معرفی می نماید .
فصل ششم پیرامون جعل وجود است که علاوه بر ذکر پیشینة تاریخی به ذکر انواع جعل پرداخته و دلایل تعلق جعل به وجود را ذکر می نماید .
فصل هفتم مشتمل بر وحدت تشکیکی حقیقت وجود می باشد . در این فصل با توضیح مفهوم تشکیک و ذکر انواع آن و بیان تاریخچه بحث به تبیین فلسفی با ذکر دلیل پرداخته میشود و دو اشکال مهم در این باب همراه با پاسخ ارائه می گردد .
فصل هشتم بحث تخصیص وجود را مطرح می سازد که به معرفی انواع تخصص وجود از دیدگاه فلاسفه می پردازد .
فصل نهم به بیان احکام سلبی وجود اختصاص دارد که در واقع هر یک از آنها به احکام ایجابی بازگشت می نماید و در ضمن آن به پنج حکم سلبی اشاره می شود .

Share/Save/Bookmark
نام شما

ایمیل شما
نظر شما *