۰
يکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۸۷

مبانی فلسفی جهانی شدن

مصطفوی، شمس الملوک؛ مبانی فلسفی جهانی شدن؛ راهنما: شهرام پازوکی؛ مشاور:
رضا داوری- عباس منوچهری؛ تاریخ دفاع: 29/11/82؛ 261 ص.
کلید واژه: مدرنیته، خردورزی مدرن، هیدگر، آسیب ها.
چکیده
جهانی شدن پدیده ای است که در بستر تاریخی مدرنیته شکل گرفته است. این پدیده در واقع محصول تکنولوژیک شدن عالم (که خود حاصل تغییر نگرش انسان مدرن بود) از یک سو و حاکم شدن تفکرات ساختار شکن (متاثر از نقد فلسفی مدرنیته) از سویی دیگر است.
پیشرفتهای حیرت انگیز تکنولوژی و به ویژه تکنولوژیهای رسانه ای اطلاعاتی که موجب نابودی فاصله ها شده و مرزهای جغرافیایی و فرهنگی را از بین برده نشانگر این واقعیت است که جهانی شدن به راستی تحقق پذیرفته یا در حال تحقق پذیری است.
رساله حاضر شامل چهار بخش است در بخش اول، تحت عنوان «جهانی شدن و نسبت آن با مدرنیته»، ابتدا معنا و تاریخچه جهانی شدن و سپس نظریه برخی از متفکران و اندیشمندان در خصوص جهانی شدن مطرح گردیده و آن گاه پیامدهای جهانی شدن در ابعاد اقتصادی سیاسی و فرهنگی به اختصار مرور شده است.
در بخش دوم مبانی مدرنیته به خصوص عقلانیت و خردورزی مدرن و خودبنیادی انسان بررسی شده و روشن می شود که مدرنیته حاصل تغییر نگرش انسان به جهان بوده و تکنولوژی جدید نیز که نه به مثابه یک ابزار بلکه در جایگاه یک تفکر، سیطره بر عالم و آدم را به نهایت رسانده است، محصول فکری مدرنیته است.
در بخش سوم، آسیب ها و بحران هایی که ساحت معنا و روان انسان مدرن را آشفته کرده و مورد تهدیدی جدی قرار داده است، با نگاهی فلسفی و به خصوص از منظر اندیشه هایدگر که از مهمترین متفکران این حوزه است، بررسی شده است و در بخش چهارم: چند سوال بنیادین در خصوص جهانی شدن طرح و بررسی گردیده است. اینکه «آیا جهانی شدن همان غربی شدن است؟» و نیز «جهانی شدن، یک فرصت است و یا یک تهدید؟!» و...
از منظر نگاه به جهان، نیز تحلیل های تک خطی ناقص و نارسا است باید پذیرفت که جهانی شدن جنبشی دوگانه است و بر همه جنبه های زندگی بشر، به صورت مثبت و یا منفی تاثیر می گذارد طبیعتاً تاثیرات سوء جهانی شدن بر زندگی فردی و اجتماعی انسان حاضر غیر قابل اغماض است ولی از جنبه های مثبت آن نیز نباید غفلت کرد.
امکان گفت و گو و تعامل با جهان و جهانیان فرصتی است که درعصر مدرنیته جهانی برای همگان فراهم آمده است که باید هوشمندانه از آن سود جست.

Share/Save/Bookmark
نام شما

ایمیل شما
نظر شما *


با عرض سلام وخسته نباشيددوستان.تقاضا دارم نام دانشگاهي را كه پايان نامه در آن دفاع شده است ،براي رجوع بيان فرماييد.باسپاس فراوان از زحمات شما چيني چيان