۰
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

تحلیل اگزیستنسیال هیدگر در آینه فلسفه عملی ارسطو «خوانشی» نو از اخلاق نیکوماخوس ارسطو

احمدعلی حیدری
تحلیل اگزیستنسیال هیدگر در آینه فلسفه عملی ارسطو «خوانشی» نو از اخلاق نیکوماخوس ارسطو
چکیده: این مقاله در صدد بیان این موضوع است که مهمترین مقومات فلسفه عملی ارسطو در تحلیل اگزیستنسیال هایدگر صبغه هستی شناختی می یابد. انحاء نسبت آدمی در قبال موجودات Verhaltenweisen آن گونه که در کتاب ششم از اخلاق نیکوماخوس ارسطو مطرح شده، در خوانش نوین هستی و زمان هایدگر تبدیل به انحا وجودی آدمیSeinsweise می گردد. آنچه برای هایدگر بسیار اهمیت دارد، احیای قوه انتولوژیک نهفته در تعینات سه گانه ارسطویی است که در آن پراکسیس بر دو نحوه رفتاری کاشف از موجودات؛ یعنی تئوری و پویسیس اولویت می یابد. هایدگر در بحث ارسطو از فضایل عقلانی، تعاریف و تعینات متناسبی را از زندگی انسانی در آرای ارسطو کشف می کند که در فلسفه جدید و برای مثال، در فلسفه هوسرل شناخته نشده و موضوعیت نیافته اند. اگر تحلیل اگزیستنسیال در پرتو تفسیر پدیدار شناختی ارسطو و بخصوص مطالب وی در اخلاق نیکوماخوس بازخوانی گردد، شاید بتوانیم برنامه فلسفی هایدگر را بهتر بفهمیم.

مشاهده و دریافت فایل pdf

منبع؛ 
متافیزیک 1388 شماره 1
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: • تئوری • تحلیل اگزیستنسیال • انحا نسبت آدمی در قبال موجودات • انحا وجود انسان • پراکسیس • پویسیس • اخلاق نیکوماخوس • هستی و زمان
نام شما

ایمیل شما
نظر شما *