کانون ايرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت 7 فروردين 1397 ساعت 4:08 http://iptra.ir//matter/2478/ویژگی-های-ایمان-دیدگاه-کی-یرکگارد -------------------------------------------------- عنوان : ویژگی های ایمان از دیدگاه کی یرکگارد -------------------------------------------------- متن : چهار ویژگی در هم تنیده ی ایمان از دیدگاه سورن كی یر کگارد عبارت است از: خطرکردن شورمندانگی انتخابگری فوری-فوتی (اضطراری) بودن ایمان، مخاطره آمیز است و شامل تعهد به باورها، اَعمال و حتی هویت بخشی می شود؛ اما هیچ تضمینی نیست که این باورها، اعمال و هویت بخشی ها بجا باشند. شاید خدایی که کتاب مقدس فرض گرفته است، اصلا وجود نداشته باشد؛ یا شاید من و شما خدا را اشتباه فهمیده باشیم، یا درست درنیافته باشیم که خدا از ما چه می خواهد و یا خداوند برای شکوفایی ما چه طرحی ریخته است. متدین بودن ما را معصوم نمی کند؛ و نیز تدین موجب نمی شود که تمایلات کژ از سر راه شکل دهی به باورها، اعمال و حتی هویت بخشی ما کنار برود. دوم، ایمان شورمند است. جنبه ی سوم ایمان ِ کی یرکگاردی تأکید بر انتخابگری است. اراده، و نه فقط عقل، در تعیین ساحت وجودی ای که در آن زیست می کنیم عمیقاً دخیل است و نیز اراده، و نه فقط عقل، عمیقا دخیل است در این که آیا من ایمان دارم یا اینکه مدعیات وحیانی را توهینی به شعور خود به حساب می آورم. فوری-فوتی یا اضطراری بودن، جنبه ی چهارم ایمان است که با ویژگی وجودی سوم مرتبط است. روی هم رفته، کی یرکگارد روایتی وجودی از ایمان ارائه می دهد، آن مقدار وجودی که ایمان را شوری مخاطره انگیز و انتخابی فوری-فوتی تعبیر می کند. اگزیستانسیالیسم و دین، مرولد وستفال، کتاب همراه آکسفورد در اگزیستانسیالیسم، ۲۰۱۲ ترجمه: یاسر میردامادی برگرفته از؛https://t.me/philosophyofscience