کانون ايرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت 24 ارديبهشت 1385 ساعت 11:49 http://iptra.ir//matter/6/6-فلاسفه-اسلامي-نظريه-پردازان-موسيقي -------------------------------------------------- عنوان : 6- فلاسفه‌ اسلامي‌؛ نظريه‌پردازان‌ موسيقي‌ -------------------------------------------------- متن : نظريّه پردازان موسيقي اسلامي حقيقتي هست يكي و يگانه كه چون در ذّرات آرميده ي عناصر جاري گردد، توازن طبيعت باشد، و چون در نغمات ايجاد شود، بعد ] = فاصله [ باشد، و چون در حركات پديد آيد، وقار باشد، و چون در السنه مشاهده شود، فصاحت و بلاغت باشد، و چون در اندامها توليد شود، زيبايي باشد، و چون در قواي ذهني جلوه كند، تعادل باشد. جلال الدّين دواني : اخلاق جلالي 6-1- همان گونه كه ديديم ، در كنار آنان كه موسيقي را همچون دارو مي دانستند، و اين دقيقاً همان نظري بود كه فيثاغوريان درباره ي موسيقي داشتند. هم از اينان بود كه مفاهيم نظريه ي اعداد و هماهنگي افلاك و عقيده ي تأثير به عنوان نظامهايي به قاعده به ملّتهاي مسلمان منتقل شد، هر چند تاريخ نژادهاي سامي و آريايي درادوار پيش از اسلام خود آكنده از اين گونه باورهاست . در واقع امر، يونانيان نيز آراء خود را در باب اين موضوعات از ساميان باستاني ساكن بابل و آشور گرفته بودند، و اين را در جاهاي ديگر نيز آورده اند. يامبليخُس تأييد مي كند كه فيثاغورس اين اسرار را از كلدانيان بابل آموخت . از سوي ديگر، كتابهاي فيثاغورس در باب موسيقي و علم اعداد هم در عربي شناخته شده بود، آن گونه كه آثار پيروان او، از قبيل يامبليخُس و فرفوريوس و برقلس و نيكوماخوس ، نيز چنين بود. شايد نخستين برخورد از رهگذر كتاب منحول ارسطو به نام كتاب السّياسة روي داد كه گفته اند يوحنّابن بطريق (متوفّي در حدود 200/815) آن را از سرياني به عربي برگردانده است ، و اين است آنچه ما در آن اثر درباب تأثير موسيقي و هماهنگي افلاك مي خوانيم : علّتهاي دماغي به كمك آلات موسيقي بهبود توانند يافت ، چه اين آلات آن اصوات خوشاهنگ را به روح منتقل مي كنند كه (در تحليل نهايي ) حاصل حركات افلاك در جنبش طبيعي شانند. اين اصوات خوشاهنگ هنگامي كه به دست آدميان تعبيري انساني پيدا كنند، موجب پديد آمدن موسيقي مي شوند كه روح آدمي از آن لذّت مي برد، زيرا كه از طريق موسيقي هماهنگي افلاك در هماهنگي طبيعت انسان بازتابيده مي شود، و اين براي حيات امري اساسي است . اثر مزبور در حدود سال 530/1135 از عربي به لاتيني برگردانده شد و به نام Secretum Secretorum خوانده شد و در قرون وسطي مورد اقبال فراوان قرار گرفت . به پيروي از فيثاغورس ، نظم جهاني اشياء را براساس اين گزاره تبيين مي كردند كه هر چيزي عدد است ، و چون موسيقي اين جهاني (= غيرمذهبي ) نيز در زمره ي تقليدهايي از تناسب عددي بود، پس هم لحن و هم ضرب نيز در زير پوشش نظم خوشاهنگ اشياء قرار مي گرفت ، همان لحن و ضربي كه انواع گوناگون آن مي توانست زنگ ملال را از دل بزدايد و آلام را تخفيف دهد و ميل و شهوت را لگام زند و درد را درمان بخشد. نظريّه ي اعداد از آن رو ملّتهاي اسلامي را تا آن حد مجذوب خود كرد كه علمي مطلقاً ذهني و عقلاني بود، درست برخلاف هندسه كه بر درك بصري و حسّي تكيه داشت . گام فيثاغوري در موسيقي ، كه بر نظريه ي اعداد استوار بود، از دير باز نزد ايرانيان و اعراب شناخته شده بود، و حتّي خراسانيان در گسترش و تكميل آن توفيقهايي نيز حاصل كرده بودند. از آنجا كه اسلام مرزهاي نژادي را به رسميّت نمي شناخت ، ويژگيهاي موسيقايي خاصّ ايرانيان و اعراب و سوريان و تركمانان آشكارا در شهرها و پايتختهاي خلافت مورد اقبال واقع شد. به سبب وجود همين خصيصه هاي ملّي بود كه به زودي دريافتند بايد به تعيين و تثبيت نوعي نظام و روش موسيقايي يگانه بپردازند، و اين نياز را عربي ابن مِسجاح نام (متوفّي به سال 97/715) پاسخ داد، و ابن مسجاح در سوريّه و ايران به مسافرت پرداخته بود و هم از نوازندگان و خنياگران و هم از نظريّه پردازان موسيقي درس آموخته بود؛ اين است كه توانست نظامي را در زمينه ي نظريّه ي موسيقي پي افكند و روشي را براي اجراي موسيقي به دست دهد كه در سرتاسر سرزمينهاي عربي زبان بتوان از آن در رفع مشكل موجود بهره جست . دستاوردهاي ابن مسجاح را، آن گونه كه روايت شده است ، همگان پذيرفتند. از اين رهگذر بود كه اصابع ، يعني مقامهاي هشتگانه ي الحان عربي ، به دو گروه چهارتايي طبقه بندي شد؛ گروه نخست در مجراي بنصر كه سوم بزرگ ( Acents= 408) را به كار مي بست ، و گروه دوم در مجراي وُسطي كه از سوم كوچك ( cents= 294) استفاده مي كرد. در همين حال ايقاعات . يعني مقامهاي هشتگانه ي ضرب ، نيز صورتبندي شد، و اين يكي نيز در دو گروه چهارتايي طبقه بندي شد، از آن رو كه اين اعداد با نظريّه هاي كيهاني در توافق بودند. كتابهاي آواز اين دوره ، از آثار يونس كاتب (متوفّي در حدود 148/765) گرفته تا آثار اصفهاني (متوفّي به سال 356/967)، همگي هر دو مقام لحني و ضربي هر آواز را به دست مي دهند. در اين ميان برخي از ويژگيهاي مختصّ ملّيّتها نيز به درون گام فيثاغوري راه يافته بود؛ از آن جمله يكي سوم خنثي ( cents= 355) بود، يعني فاصله اي ميان سوم بزرگ و سوم كوچك ؛ و اين را عود نوازي زلزل نام (متوفّي به سال 175/791) باب كرده بود، گو آنكه يك سه چهارم پرده اي شبيه آن گويا در طنبور ميزاني پيش از اسلام وجود داشته است . يك فاصله ي خودروي ديگر سوم كوچك پارسي ( cents= 303) بود كه از فاصله ي فيثاغوري ( cents= 298) زيرتر (= زيرانه تر) بود. همين فواصل بيگانه بودند كه هم در نظر اصفهاني و هم در نظر ابن عبدربّه مايه ي بروز تباهي در موسيقي عربي در قرن سوم / نهم شده بودند. نظريّه پردازان پيشگام در عرصه ي موسيقي به شماره فراوان بودند، از آن جمله ، يونس كاتب (متوفّي در حدود 148/765) بود كه كتاب النّغم را نوشت ، و اين عنوان كتابي از آن خليل (متوفّي به سال 175/791) نيز بود، و خليل كتاب الايقاع هم به رشته ي تحرير درآورد، و او پدر علم عروض بود. گويا يك اثر مهم تر در اين زمينه كتاب النّغم والايقاع نوشته ي اسحاق موصلي (متوفّي به سال 236/850) بوده باشد، و اصفهاني گويد اين كتاب را مؤلّف در شرايطي نوشت كه حتّي يك سر جو هم از آثار اقليدس اطّلاع نداشت . هيچ يك از اين آثار به دست ما نرسيده است ، ولي ما از رهگذر رساله ي ابن منجّم (متوفّي به سال 300/912)، شاگرد اسحاق موصلي ، دقيقاً مي دانيم اصول نظري موصلي خوب چه بوده است . در نيمه هاي قرن سوم / نهم جهاني تازه بر روي كساني چهره گشود كه به آن دسته از علوم علاقه داشتند كه به چهار گاني quadrivium يا علوم رياضيّه مشهور بود و خود نظريّه ي موسيقي را هم در برمي گرفت ، در بيت الحكمه ي بغداد كساني حضور داشتند كه آثار نويسندگان بزرگ يوناني در زمينه ي موسيقي را به عربي برگردانده بودند، از جمله آثار ارسطو و اريستوكسنوس و نيكوماخوس و اقليدس و بطلميوس و احتمالاً اريستيدس كوينتيليانوس Quintilianus . نخستين كسي كه از اين علوم تازه منفعت جست كندي (متوفّي در حدود 260/873) بود، و از ميان آثار فراوان او در اين زمينه سه يا چهار اثر از گزند روزگار به دور مانده و به دست ما رسيده است . كندي تمامي حوزه ي علم موسيقي را در همين آثار موجودش درنَورديده است ، و از آن همه آثار دو اثر ترجمه يا تلخيص هم شده است . كندي موسيقي را نه تنها به مثابه علمي مي ديد كه مشغله ي رياضيدانان تواند بود، يا لذّتي كه نصيب شنوندگان تواند شد، بلكه آن را به منزله ي دارويي هم مي ديد كه پزشكان در كار درمان جانها و تنهاي رنجور مي توانستند كرد. به گفته ي دوبوئر de Boer ، كندي در نظريّه ي درمانهاي مركّبش رياضيات را چنان در پزشكي به كار مي بست كه تأثير موسيقي را در تناسبهاي هندسي . همه چيز در فراخناي عالم كبير به هم مربوط مي شد، هر نغمه اي (= نتي ) در عود با هر طريقه (= مقام لحن ) و ضرب و عاطفه اي پيوند مي خورد، و اينها، به نوبه ي خود، با سيّارات و فصول و عناصر و طبايع و الوان و روايح در مي آميخت . در شرح مبسوطي كه از عود به دست داده - و خود نخستين شرح در اين باره است كه به ما رسيده - اشياء چهارگانه بر همه ي چيزهاي ديگر غلبه دارند، به طوري كه چهار زه وجود دارد و الحان چهار به چهارند و پرده ها چهار عددند و زهها از پايين به بالا چهارلا و سه لا و دو لا و يك لايند. پيروان او، يعني اخوان الصّفا (قرن چهارم / دهم )، در بيشتر چيزها از او پيروي مي كردند، ولي زهها را به تركيب مركب از 64 رشته و 48 رشته و 36 رشته و 27 رشته مي دانستند. اينان به هر مقام لحني و ضربي تأثيري خاص نسبت مي دادند، و اين عقيده اي بود كه تا قرن چهاردهم / بيستم در سرتاسر سرزمينهاي اسلامي رواج و رونق داشت . سرخسي (متوفّي به سال 286/899) برجسته ترين شاگرد كندي بود، ولي از پنج كتاب او در باب موسيقي هيچ يك برحاي نمانده است . آورده اند كه ثابت بن قُرّه (متوفّي به سال 288/901) صاحب هشت رساله در موسيقي بوده است ، اما از آن همه حتّي يك صفحه نيز به دست ما نرسيده است . نظريّه پردازان ديگر عبارت بودند از منصوربن طلحه (متوفّي در حدود 299/910) كه خود از پيروان كندي بود، و ابن طاهر خُزائي (متوفّي به سال 300/912) كه در فلسفه ي موسيقي از همگان برتر بود. ابن منّجم (متوفّي به سال 300/912) كه رسالة في الموسيقي او هنوز در دست است . و قسطا بن لوقا (متوفّي در حدود 300/912) و ابوبكر رازي (متوفّي به سال 313/925) كه كتاب في جمل الموسيقي را به رشته ي تحرير درآورد. اما با ظهور معلّم ثاني ، يعني فارابي ، در عرصه ي موسيقي نام و آوازه ي همه ي اينان از صفحه ي يادها محو گرديد. فارابي تركمن بود و در عراق تحصيل كرد و با آنكه شهرتش بيشتر در فلسفه بود، به عنوان يك نظريّه پرداز در موسيقي نيز پيشواي همگان محسوب مي شد، و شهرتش در اين باره به ويژه ناشي از اثرش بود كه كتاب الموسيقي الكبير نام داشت و خود بزرگ ترين اثر در باب موسيقي تا زمان فارابي بود. مي گويد تقريباً تمام آثار يوناني در زمينه ي موسيقي را پيش از او به عربي برگردانده بودند، و او بيشتر آنها را مطالعه كرد، گو آنكه از هيچ يك نامي نمي برد. مگر از اثر تميستيوس Themistius . فارابي نوازنده نيز بود، برخلاف تميستيوس كه موسيقي نمي نواخت ؛ و هر چند بيشتر مباحث نظريش مبتني بر آراء نويسندگان يوناني بود. با اين همه از جنبه ي علمي مطالب اصيل فراواني را فراهم آورد كه در هيچ جاي ديگر يافت نمي تواند شد، به ويژه در توصيفاتي كه از آلات موسيقي رايج در ميان اعراب به دست داده است . فارابي در علوم رياضي فيزيك احاطه ي كامل داشت ، و لذا براي ورود به علم نظري از هر لحاظ مجهّز بود. گرچه علم خود را به يونانيان مديون بود، ولي خطاهاي آنان را تكرار نكرد، و نپذيرفت كه صدا در آب به درجه اي كمتر از صدا در هوا شنيده مي شود؛ نيز اين قول ارسطو را هم نپذيرفت كه پشم چون بر آن ضربه وارد آورند صدا پديد نمي آورد؛ به همين منوال اين لغزش نيكوماخوس را هم تكرار نكرد كه بگويد فيثاغورس ملايمت consonance را از رهگذر سنجش سنگيني چكّشهاي آهنگر كشف كرد؛ و اين افسانه اي بود كه گودنتيوس Gaudentius و بوئتيوس Boethius هم آن را تكرار كرده بودند. تحليلي كه او از تأثير موسيقي به دست مي دهد، هم يونانيان را وهم كندي را به كلّي پشت سر مي نهد، همان گونه كه از فيلسوفي طبيعي چون او چنين انتظاري هم مي رود. از بغداد كه به سوي شرق پيش مي رويم ، به محمدبن احمد خوارزمي (متوفّي در حدود 370/980) مي رسيم كه در خدمت وزير شاهزاده ي ساماني ، نوح دوم ، روزگار مي گذراند. وي دائرة المعارف مفاتيح العلوم را فراهم آورد كه يك مفتاح آن باب موسيقي را مي گشود. يك دانشمند ديگر ابوالوفا (متوفّي به سال 388/998) بود، و او مختصر في فنّالايقاع را قلمي كرد. در همان حال در اسپانياي دوردست علي بن سعيد اندلسي (قرن چهارم . دهم ) رسالة في تأليف الالحان را پديد آورد. از اخوان الصّفا كه در همين دوره مي زيستند پيش از اين هم ياد كرده ايم ، به ويژه در گفتگو از طرز تلقّي روحانيشان با موسيقي . به هر حال اينان در علم آكرستيك هم بسيار پيشرفته بودند، و هنگام بحث درباره ي آنان شخص به ياد هلمهلتز Helmholtz ، فيزيكدان مشهور آلماني ، مي افتد كه استدلال مي كرد نغمه هاي موسيقي به كمك نيرو وزير و بمي و كيفّيتشان از يكديگر بازشناخته مي شوند و اينكه نيروي هر نغمه ي موسيقي همراه با دامنه ي نوسانهاي ذّرات موجود در پيكره اي كه صدا توليد مي كند فزوني و كاستي مي گيرد. پريس Preece و استرو Stroh اين تعريف را به زير سؤال كشيدند و گفتند رسايي تنها از دامنه ي ارتعاش حاصل نمي شود، بلكه به مقدار هوايي كه به ارتعاش در مي آيد هم مربوط مي شود. حاليا اخوان الصّفا بيش از هشتصد سال پيش از آن درست همين نظر را ابراز داشته بودند، آنجا كه مي گفتند اجسام ميان تهي ، نظير جام و جز آن ، هرگاه ضربه اي به آنها زده شود تا مدّتي صدا در آنها مي پيچد، زيرا كه هواي درون آنها به طور پياپي طنين مجدد پيدا مي كند تا اينكه سرانجام به سكون برسد. در نتيجه ، هر چه جام بزرگ تر باشد صداي آن نيز بيشتر خواهد بود، زيرا كه هواي بيشتري در آن به ارتعاش درآورده خواهد شد. اين فيلسوفان همه فن استاد و جامع الاطراف همچنين دريافته بودند كه طرز انتشار صدا گويواره يا كروي است ، و حال آنكه در سمع الكيان De Audibilibus ارسطو (802 الف ) چنين آمده است كه جهت صدا خط مستقيمي را دنبال مي كند. در همين هنگام رسائل اخوان الّصفا را مسلمه ي مجريطي (متوفّي به سال *398/1007) در اسپانياي اسلامي اشاعه مي داد و دامنه ي انتشار آنها چندان گسترده شده بود كه نام مجريطي در آن سرزمني با نام آن عجين گرديده بود. در همين دوره ، از تركستان نيز ابن سينا (متوفّي به سال 428/1037) برخاست كه شهرتش جهانگير شد (و در اروپا به اويسنا Avicenna باز خوانده شد) و در كتاب پرخواننده و پرنفوذ خود موسوم به شفا فنّي ] = فصلي [ را به موسيقي اختصاص داد. ابن سينا نيز، همانند فارابي ، از رؤياي فيثاغوري هماهنگي افلاك فراتر رفت و به بررسي هنر موسيقي به تنهايي و به ذات خود همّت گماشت ، هنري كه همه ي ما به تجربه مي دانيم كه در بيشتر اوقات مي تواند درمان غمهاي كشنده باشد. بينش ابن سينا در زمينه ي نظريّه ي موسيقي با بينش فارابي تفاوت دارد، و اين به اقراب احتمال بدان سبب است كه اجراي موسيقي در بخارا و همدان و اصفهان با اجراي آن در سوريه به كلّي فرق داشت . پرده بندي عود به طور مسلّم ناهمانند بود، چه نخستين نيم پرده ، موسوم به مُجَنَّب ، در آن نواحي فاصله ي تناوار ( cents 112) بود، و حال آنكه در جاهاي ديگر همين نيم پرده فاصله اي موسوم به لِمّه ( cents 90) بود، و در همان حال سوم خنثاي زلزلي كمي بم تر (و برابر با cents 343) بود. ابن سينا نام شماري چند از مقامهاي الحان پارسي را به دست مي دهد و از آن رهگذر شخص مي تواند دريابد كه ايرانيان نامهاي خيال انگيز آنها را، از قبيل سلمكي و نوا و جز اينها، همچنان حفظ كرده اند. اين اصطلاحات ايراني از قرن سوم / نهم به بعد رفته رفته به درون موسيقي عربي رخنه كرد، و از آن ميان نخست الحاني در عربي پذيرفته شد كه گامهاي آنها با اصابع عربي دمساز بود، ولي بعداً همه ي الحان بي هيچ تبعيضي وارد موسيقي عرب گرديد. هم او تمامي سازهاي عربي را برمي شمارد و به همراهي آنها از يكي چند ساز غريب تر نيز نام مي برد، از آن جمله اند عنقا كه گوياسازي درازدسته باشد، و سلباق كه احتمالا بايد همان سَمبيك يوناني (و سَبّگاي آرامي ) باشد، و صنج چيني يا صيني كه علي الظّاهر مي تواند ساز برنجي metalophone چيني باشد. ابن سينا در اثري مختصرتر موسوم به نجات نيز فصلي را به موسيقي اختصاص مي دهد، و اين همان اثر است كه به دست شاگرد او يعني ابوعبيد جو زجاني به فارسي برگردانده شد و دانشنامه ي علايي نام گرفت . يكي ديگر از پيروان او ابومنصور بن زَيله (متوفّي به سال 440/1048) بود كه اثر او به نام كتبا الكافي في الموسيقي حتّي ارزشمندتر از رسائل يادشده در بالاست كه از آن شخص ابن سيناست . گرچه بارون در لانژه Barond Erlanger درباره ي اثر اخير از آنِ ابن زيله نظري ديگر داشت ؛ با اين همه بايد گفت كه اين كتاب حاوي مطالبي است كه هيچ جاي ديگر يافت نمي تواند شد، افزون بر آنكه بخشهايي هم از رساله اي از آنِ كندي در خود دارد كه جز از همين راه نشاني از آن بر جا نمانده است . از عجايب آنكه كندي اثري پديد آورده بود موسوم به رسالة في قسمة القانون ، و اين اثر به اقرب احتمال مي تواند شرحي بر بخش قانون Sectio Canonis اثر اقليدس باشد، چرا كه ما مي دانيم كندي با اثر اخير از آن اقليدس آشنا بوده است . با اين همه ، با ظهور دانشمندي به بلندپايگي ابن هيثم (متوفّي به سال 430/1039) بود كه ما به اثري چون شرح قانون اقليدس راه مي بريم ، آن هم به همراه اثري ديگر چون مقالة في شرح الارمونيقي و اين اثر اخير به اقرب احتمال با مقدمه بر هارمونيك Introductio Harmonica نوشته ي كلئونيدس Cleonides يكي است . يك اثر به مراتب چشمگيرتر، از آن ابن هيثم بود كه رسالة في تأثيرات اللحون الموسيقيّه في النّفوس الحيوانيّه نام داشت . متأسفانه ما از دامنه و عمق اطلاعات موجود در اين اثر اطّلاعي نداريم ، چرا كه انگاردست بي رحم زمانه برگ برگ آن را از شاخه ي هستي برچيده است . با اين همه مي توان گفت كه اين اثر به بررسي انبوه بي شمار پديده هايي مي پرداخته كه اذهان ملّتهاي مسلمان را طّي ادوار متوالي به خود سرگرم مي داشته است - پديده هايي از اين شمار كه گامهاي اشتران را مي توان به قدرت موسيقي تندتر و يا كندتر كرد، و اسبان را مي توان با جادوي موسيقي به آب خوردن واداشت ، و خزندگان را مي توان جادو كرد و بر جاي ميخكوب نمود، و پرندگان را مي توان به نيروي آن به دام افكند. در اينجا از ذكر نام ابن سيده (متوفّي به سال 458/1066) دانشمند لغوي اندلس نيز نبايد غافل بمانيم كه چندين بخش از اثر خود موسوم به كتاب المُخَصَّص را به موسيقي و آلات موسيقي اختصاص داده است . در اسپانياي اسلامي ، مردان مشهور ديگري هم بودند كه در علم موسيقي به مقام و موقعيتي والا راه برده بودند، و مصداق اين ضرب المثل عربي شده بودند كه اصابواتَمَرةَالغُراب ،، گرچه برخي از آنان به سبب تعصّب خشك فقيهان بربر ناگزير از آن شدند كه به سرزمينهاي ديگري پناه برند كه در آنها به استعدادهاي خدادادشان در عرصه ي موسيقي ارج مي نهادند و آن همه را درك مي كردند. يكي از اينان ابوصَلتْ اميّه ي اندلسي (متوفّي به سال 529/1134) بود كه به مصر روي آورد، و او نه تنها به عنوان يك نظريه پرداز موسيقي جاه و مرتبتي منيع داشت ، بلكه به عنوان نوازنده و خنياگري چيره دست نيز چنان بود. رساله ي او موسوم به رسالة في الموسيقي بايد در روزگار خود اثري مهم به شمار مي آمده باشد، زيرا كه در همان زمان به زبان عبري نيز ترجمه شده و پروفيست دوران Profist Duran نيز از آن نقل كرده است . خلاصه اي از محتواي اين اثر به زبان انگليسي نيز به دست داده شده است . سرودها و ساخته هاي او به نظر مي رسد كه در موسيقي آفريقاي شمالي تأثيري مشهود گذاشته باشد. فيلسوف دانشمند ابن باجه (متوفّي به سال 533/1138) نيز اثري به نام كتاب الموسيقي تأليف كرد كه ، به گفته ي ابن سعيد مغربي ، در سرزمينهاي غربي اسلام به همان اندازه شهرت داشت كه كتاب فارابي در سرزمينهاي شرقي اسلام . هم او اثر ديگري به نام كتاب النّفس پديد آورد كه بي گمان شرحي است بر كتاب النّفس De Anima ارسطو، و اين يكي خود به شرح حس شنوايي يا سمع و نيز به بحث درباره ي مباني فيزيكي صدا يا صوت مي پردازد. يكي ديگر از فحول دانشمندان اندلس ابن حدّاد (متوفّي به سال 562/1165) بود، و او كتابي در باب موسيقي نوشت كه كاسيري Casiri آن را علم موسيقي Musices Discipline خوانده است ، بي آنكه برابر عربي آن را به دست داده باشد. از ابن حدّاد بلند آوازه تر ابن رشد (متوفّي به سال 593/1198) بود كه در آثار اروپاييان به عنوان فيلسوف و شارح شهرت داشت . ابن رشد در اثرش موسوم به شرح في النّفس لاريسططالس طبيعتاً نظريّه ي گويواره يا كروي بودن طرز انتشار صدا را مي پذيرد و شرح مي دهد، و اين نظريّه اي بود كه نويسندگان اروپايي هيچ بدان نپرداخته بودند تا آنكه مايكل اسكات Michael Scot اثر ياد شده را به لاتيني ترجمه كرد و همين ترجمه بود كه به سال 877/1472 چاپ و منتشر گرديد. در شرق نزديك و شرق وسطي اسامي انبوه نظريّه پردازان علم موسيقي را در برگ برگ تاريخ تمدّن آن نواحي به چشم مي توان ديد. ابوالحَكَم باهِلي (متوفّي به سال 550/1155) در بغداد و دمشق به دانشمندي و رياضيداني شهرت و اعتبار فراوان داشت ، و اثرش در باب موسيقي نزد همگان شناخته بود. بلندآوازه تر از او ابن نقّاش بغدادي (متوفّي به سال 574/1178) بود، و او در علم موسيقي استاد يحيي بَياسي بود، و يحيي بياسي در خدمت سلطان صلاح الدّين ايّوبي (متوفّي به سال 591/1193) روزگار مي گذراند. فرزند باهلي موسوم به محمّدبن ابي الحَكَم (متوفّي به سال 576/1180) نيز از دانش موسيقي بهره ي بسيار داشت ، افزون بر اينكه در نوازندگي نيز سخت چيره دست . در مدرسه ي نظاميّه ي بغداد كمال الّدين بن مَنعه (متوفّي به سال 551/1156) اقامت داشت ، و او در نجوم و مخروطات و موسيقي و مسّاحي بي رقيب بود. عَلَم الدّين قيصر (متوفّي به سال 649/1251) نيز در همين دوره مي زيست ، و او شاگرد كمال الدّين بود و خود در تمامي علوم رياضي استاد بزرگ زمانه بود. حسن بن عمر مي آورد كه عَلَم الدّين به ويژه به دانش ژرف و استوار در باب موسيقي شناخته همگان بود. از سرزمينهاي شرقي تر فخرالدّين رازي (متوفّي به سال 606/1209) برخاست كه جامع العلوم او دائرة المعارفي به غايت سودمند است و در آن فصلي متشكّل از نُه بخش به نظريّه ي موسيقي اختصاص دارد، و رازي از جهاتي چند انديشمندي سخت اصيل است . رساله اي كوچك نيز از نصيرالدّين طوسي (متوفّي به سال 672/1274) در باب موسيقي در دست است كه در پاريس نگهداري مي شود، اما اين رساله ، به هر حال ، فقط حاوي اصول اوليّه ي نظريّه ي موسيقي است و نه بيشتر. يك اثر به راستي مهم در اين زمينه ، كتابي است از آن حسن بن احمدبن علي كاتب (دوران شكوفايي 626/1228) به نام كمال الادب الغناء كه نسخه ي خطّي منحصر به فرد آن در قسطنطنيّه نگاهداري مي شود. اين كتاب چهل باب دارد و تمامي حوزه ي موسيقي را در برمي گيرد. و اينك ، بالاخره ، به دانشمند بلند آوازه صفي الدّين عبدالمؤمن اُرمَوي بغدادي (متوفّي به سال 693/1294) مي رسيم ، و او صاحب كتاب الادوار و رسالة الشّرفيّه في النّسب التأليفيَة است ، و ظهور اين دو اثر در عرصه ي موسيقي به بروز انقلابي بزرگ در اين علم در سرتاسر شرق نزديك و ميانه انجاميد. صفي الدّين گامي را كه به طنبور خراساني كهن تعلّق داشت برگرفت و توالي فاصله intervallic progression آن را كه لمّه ، لمّه ، كُمّا، يعني cents 180 و 90 و 90، بود به عنوان مبناي آن چيزي به كار برد كه بعدها به نام نظريّه ي اصحاب نظم "Systematist" theory شهرت يافت . دانشمند آلماني ، كيزوتر Kiesewetter ، صفي الدّين را زارلينو Zarlino ي شرقي لقب داد، و موسيقي شناس انگليسي ، سرهيوبرت پري Sir Hubert Parry ، گام جديد او را كامل ترين گامي كه در طول تمام تاريخ تنظيم شده است خواند، و ريمان Riemann ، متخصّص تاريخ موسيقي ، نشان داد كه گام جديد انواع هماهنگيها را به مراتب خالص تر از گام آبديده و معتدل شده ي اروپايي به دست مي دهد، و در همان حال ، فيزيكدان سرشناس ، هلمهلتز ، اظهارنظر كرد كه اين آراء هم در تاريخ و هم در تحوّل دانش موسيقي در خور ياد و شايان توجّهند. آراء جديد صفي الدّين اُرمَوي به زودي در سرتاسر ناحيّه رونق فراوان يافت ، و مورد قبول قطب الدّين شيرازي (متوفّي به سال 710/1310)، صاحب دائرة المعارفي فارسي موسوم به دُرّة التاج واقع گرديد، و نيز مورد قبول محمود آملي ، صاحب نفائس الفنون به فارسي ، كه هم در آن قرن مي زيست . آراء صفي الدّين عبدالمؤمن را مي توان از كنزالتُّحف به دست آورد كه در نيمه هاي قرن هشتم / چهاردهم به رشته ي تحرير درآمده است . باري ، در همين كتاب ، در بخشي كه درباره ي آلات موسيقي نوشته شده است ، اين نكته را هم مي خوانيم كه برخي از نوازندگان آن روزگار همچنان از نظام قديمي تر پيروي مي كرده اند، يعني از همان گام فيثاغوري فارسي و عربي قديمي كه به روزگار فارابي تعلّق داشت . كتابهايي كه هم اكنون از آنها نام برديم يكسره به فارسي بودند، زيرا كه در اين دوره ديگر تجديد حيات علمي و هنري فارسي تحقّق پذيرفته و دامنه ي آن تا فراسوي مرزها گسترده شده بود. با اين همه ادبيّات عرب نيز همچنان قلمرو خاصّ خود را داشت كه سوريّه و مصر و عراق را فرا مي گرفت و در عرصه ي نظريّه موسيقي هنوز مفسّرين فراوان به عربي مي نوشتند. از آن جمله اند ابن علائي بغدادي (قرن هشتم / چهاردهم ) كه قرئة الزّمان في علم الالحان را نوشت ، و خطيب اربيلي (دوران شكوفايي : 731/1329) كه جواهر النظام في معرفة الانغام را تحرير نمود، و محمدبن عيسي بن كَره (متوفّي به سال 759/1358) كه غايات المطلوب في فنّ الانغام و الضّروب را به رشته ي تحرير كشيد، و اميربن خِضر كردي (متوفّي به سال 800/1397) كه كنزالمطلوب في علم الّدوائر و الضّروب را فراهم آورد، ولي از همه مهم تر در اين دوره ابن طَحّان (قرن هشتم / چهاردهم ) بود كه كتاب حاوي الفنون او، به ويژه درباب ساختن آلات موسيقي ، اثري سخت ارزشمند است . تجديد حيات علمي و هنري ايراني در اين دوره تركيّه را سخت تحت تأثير قرار داده بود، و اين تجديد حيات بيش از همه به يُمن وجود عبدالقادر بن غيبي (متوفّي به سال 840/1435) صورت بست ، و او شخصيّتي بسيار برجسته بود، و در دربار بسياري از خلفا و سلاطين ، از بغداد تا سمرقند، در مقام رياست خنياگران و نوازندگان خدمت كرده بود، و شهرت او بيش از همه به سبب آثارش در نظريّه ي موسيقي بود كه جامع الالحان يكي از آنهاست ؛ و اين آثار همراه با آثار صفي الدّين عبدالمومن به عنوان متون درسي موسيقي قبول عام يافتند. عبدالقادر برخي از اصول را كه براي صفي الدّين بديهي بودند نمي پذيرفت و بدانها به ديده ي انتقادي مي نگريست ؛ و عبدالقادر در اين باره تنها نبود، نويسندگان ديگر هم كه به عربي مي نوشتند با او همداستان بودند و به همان اندازه با صفّي الدّين در ستيز بودند؛ از جمله صاحب شرح مولانا مبارك شاه و رساله ي محمدبن مراد - كه به اقرب احتمال جرجاني (متوفّي به سال 816/1413) مي تواند باشد - و اين دو اثر در موزه ي بريتانيا نگاهداري مي شوند. و اين همه خود منعكس كننده ي بينش عميق و منتقدانه ي نظريّه پردازان مسلمان در زمينه ي موسيقي در آن دوره است . هر چند تجديد حيات علمي و هنري فارسي تركيّه را، كه اينك بر تمام شرق نزديك رفته رفته سلطه ي سياسي پيدا مي كرد سخت تحت تأثير قرار داده بود؛ با اين همه فرهنگ عربي نيز هنوز بر سوريّه و مصر و عراق سايه گستر بود. نويسنده اي ترك زبان به نام خضربن عبدالله رساله اي موسوم به ادوار موسيقي براي سلطان مراد دوم نوشت و در آن از فارابي و عبدالمؤمن و بطلميوس و نيكوماخوس و نيز از عبدالعزيز كرماني نامي به عنوان پيشگامان خود ياد كرد، و نويسنده ي ترك زبان ديگري موسوم به احمد اغلو شخراللّه كتابي را بر بنياد كنزالتُّحف تأليف نمود كه خود يك قرن پيش به فارسي نوشته شده بود، و لاذقي (متوفّي به سال 900/1494) اثر عربي خود را موسوم به رسالة الفاتحية في الموسيقي به سلطان بايزيد دوم تقديم نمود، و در همين ايّام ابن خلدون (متوفّي به سال 808/1406) مقدّمه ي معروف خود را بر تاريخ عموميش موسوم به كتابُالعِبَر، تأليف نمود كه در آن فصلي به موسيقي اختصاص داده شده است ؛ و مهم تر از همه ي اينها چه به لحاظ نظريّه ي موسيقي و چه به لحاظ اجراي آن ، رساله اي بود نوشته ي مارديني (متوفّي به سال 809/1406) موسوم به مقدّمه في علم قوانين الانغام . همين نويسنده شرح منظومي را هم در بحر رجز درباب نغمات سرود كه آن را اُرجوزة في شرح الّنغمات نام كرد. در واقع امر، شعر در اين دوره به صورت وسيله اي مقبول و رايج - گيرم كه نه رسا و نه روشن - براي بيان اين موضوع درآمده بود. رضايت بخش تر از اينها رساله اي بود به عنوان فائدة في ترتيب الانغام علي الايّام و البروج كه نويسنده ي آن شناخته نيست ، و نشان مي دهد كه هنوز هم همان توهّم باطل و ديرپاي كهن درباره ي تأثير افلاك همچنان به قوّت خود برجاست ، و اين واقعيت از لابه لاي صفحات اثري ديگر نيز به نام رسالة في علم الانغام نوشته ي شهاب الدّين اعجمي (قرن نهم / پانزدهم ) آشكارا به چشم مي خورد. منحصراً در باب آلات موسيقي كتاب كشف الهموم و الكروب في شرح آلات الطرب است كه اثري بسيار مهم در باب موسيقي و آلات موسيقي در مصر قرن نهم / پانزدهم به شمار مي رود، و در آن از بسياري از صاحب نظران ناشناخته ي عالم موسيقي نام برده شده است ، نظير تقي الدّين محمدبن حسن فارابي (يا فارابي ) و احمدبن محمدبن ايّوب خوارزمي و ديگران . تنها نسخه ي خطّي موجود از اين كتاب در قسطنطنيّه نگاهداري مي شود. نامهايي كه در اين اثر آمده حاكي از آن است كه بسياري از اساتيد فن عموماً تركمن تبار بوده اند. دو نظريّه پرداز ديگر در زمينه ي موسيقي ، كه هر دو از همين تبار تركمن بوده اند، عبارتند از سعدالدّين كَمَّري (قرن نهم / پانزدهم ) كه اثري درباب چنگ به صورت گفت وگويي ميان شاگرد و استاد تأليف نمود، و فخرالدّين خجندي (قرن دهم / شانزدهم ) كه حاشيه اي بسيار زيركانه بر صفي الدّين عبدالمؤمن نوشت . با شروع قرن دهم / شانزدهم سلطه ي تركان عثماني بر سرزميني پهناور از كردستان تا الجزيره مسلّم گرديد، و به همراه آن سرتاسر فضاي علم و نظريّه ي موسيقي را غبار فراموشي فرا گرفت . البته تلخيصات علوم ، كه تقريباً هميشه فصلي هم در باب موسيقي در خود دارند، همچنان مورد استفاده ي دانش پژوهان بودند، به عنوان مثال ، ارشاد القاصد اثر اكفاني (متوفّي به سال 749/1348) كه قديمي تر از ديگر تلخيصات است ، و مقاليد العلوم اثر جُرجاني (متوفّي به سال 816/1413) و انموذج العلوم نوشته ي فناري (متوفّي به سال 839/1435) و مفتاح السّعادة نوشته ي تاش كُپري زاده (متوفّي به سال 968/1560) كه جديدتر از ديگران است ، همه و همه بخشي نيز در باب موسيقي دارند، كه در اثر اخير بخش مزبور عموماً از آثار پيشين به عاريت گرفته شده است . در همين دوره شخصي موسو به شمس الدّين صَيداوي دمشقي اثري در اين زمينه پديد آورد كه آن را كتاب في معرفة الانغام نام كرد. كتاب اخير، همانند بسياري از آثار ديگر كه در همين دوره در باب موسيقي نوشته شده اند، كتابي است به نظم ، ولي اين يكي شيوه ي بديعي را در نغمه نگاري فرا پيش مي نهد كه از حاملي متشكل از هشت خط يا در همين حدود صورت بسته است . يك رساله ي ديگر از آن نصيرالدّين اعجم بود كه در بحر رجز به نظم كشيده شده بود. دو رساله ي ديگر نيز به نثر مسجع به دست ما رسيده است . يك اثر به راستي متين و پرمغز اين قرن رسالة الكاشف في علم الانغام نام داشت كه به دست مظفّر بن حسين بن مظفّر حصكفي نوشته شده است . ابن و نشريسي (متوفّي به سال 956/1549) نيز در آن هنگام كه در مراكش به سر مي برد اثري بسيار ارزشمند پديد آورد كه آن را طبائع ، طبوع و اصول نام كرد. در قرن يازدهم / هفدهم شخصي در مراكش مي زيست بو اسماعيل نام (متوفّي در حدود 1103/1690) كه استاد نظريّه پردازي ديگر در زمينه ي موسيقي بود به نام محمّدبن طَيِّب عَلَمي (متوفّي به سال 1136/1722) كه اين هم از مراكش بود و كتابي داشت به نام الانيس المطرب . بر همين منوال ، كتاب الجُموع في علم الموسيقي و الطُّبوع نيز در همين قرن و به دست عبدالرّحمان فاسي (متوفّي به سال 1098/1685) نگاشته شده بود. بايد به يادداشت كه در مراكش نيز به پيروي از اسپانياي اسلامي گام اصحاب نظم را ناديده گرفتند و همچنان از نظام موسيقايي قديمي عرب كه بر گام فيثاغوري استوار بود پيروي مي كردند كه گهگاهي از سوم خنثاي زلزلي ( Cents 355) نيز مايه اي در خود مي پذيرفت . در ايران قرن يازدهم / هفدهم گام معمول از آن اصحاب نظم بود، و استاد صاحبنظر در اين باره ابوالوفابن سعيد بود. و رسائل در باب موسيقي فراوان نوشته مي شد، گو آن كه برخي از آنها، در سنجش با آثار گذشته هاي شكوهمند، كم مايه و ناچيز مي نمودند. يكي از آن رسائل تعليم النّغمات نام داشت ، و ديگري رساله علوم موسيقي ، و سديگر در علم موسيقي ، و چهارمين دُرّالنّقي في فنّ الموسيقي ، و اين اثر اخير از آن احمدمسلم موصلي (دوران شكوفايي : 1150/1737) بود و به عربي نوشته شده بود و خود از كتاب فارسي عبدالمؤمن بلخي برگرفته شده بود. در هند اسلامي كه خنياگران پارسي و خراساني و تركمان دوشادوش خنياگران هندي مورد اقبال بودند، كاملاً مسلّم بود كه خنياگران دسته ي نخست در هنري پرورده شده بودند كه از بسياري جهات با هنر ملّتهاي آريايي هند تفاوت داشت ، و لذا اين دسته از كتابهايي در زمينه ي نظريّه ي موسيقي تعليم مي گرفتند كه به فارسي شناخته شده بودند، درست همان گونه كه خنياگران هندي نيز براي كسب اطّلاع در همين باره به منابع سانسكريت روي آور مي شدند. ما از دو كتاب فارسي درباب نظريّه ي موسيقي باخبريم كه هر دو به اكبرشاه (متوفّي به سال 1014/1605) امپراتور هند تقديم شده اند، و آن دو عبارتند از تحفة الادوار نوشته ي عنايت اللّه بن مير حج هروي ، و رساله در علم الموسيقي اثر قاسم بن دوست علي بُخاري . يكي از امراي دربار اورنگ زيب موسوم به شاه قبادبن عبدالجليل حارثي و ملقّب به ديانت خان مقرّر داشت تا مجموعه اي از رسائل فارسي و عربي در باب موسيقي برايش فراهم آورند كه حاوي آثار كساني باشد از شمار كندي و ابن منجّم و فارابي و ابن سينا و ابن زيله و صفي الدّين عبدالمؤمن ، و نيز آثار نويسندگان متأخر كه خود به تصحيح و ويرايش كتابهايشان همت گماشته بود. دو تن از نويسندگان فارسي به نظر مي رسد كه يا رسائلي را از سانسكريت به فارسي ترجمه كرده باشند و يا از آن رسائل اقتباس نموده باشند. يكي از آن رسائل راگ دَرپَن نام داشت و به سال 1073/1662 به دست فردي فقيراللّه نام فراهم آمده بود، و ديگري كتاب پَرجات سَنگيت بود و به دست ميرزاروزن زمير (متوفّي در حدود 1080/1669) نوشته شده و مورد قبول و ستايش شيرخان لُدهي قرار گرفته بود. كتاب سومي نيز در همين مايه موجود بود كه تحفة الهند نام داشت و ميرزاخان محمدبن فخرالدّين آن را به سال 1086/1675 به رشته ي تحرير در آورده بود. (1) پانوشت 1- م .م .شريف ، تاريخ فلسفه در اسلام ، تهران ، مركز نشر دانشگاهي ، 1367، جلد سوم ، صص 238-219.