کانون ايرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت 5 ارديبهشت 1386 ساعت 15:41 http://iptra.ir//news/867/سعدي-خالق-انسان-گرايي-ادبيات-معرفي -------------------------------------------------- عنوان : سعدي خالق انسان‌گرايي در ادبيات معرفي شد ضياء موحد: انسان‌گرايي سعدي با اومانيسم غربي تقابل دارد -------------------------------------------------- متن : خبرگزاري ايتار تاس روسيه در مطلبي با عنوان بزرگداشت شاعر و انسان گراي بزرگ ايران؛ سعدي شيراز به بازتاب مراسم روز بزرگداشت اين شاعر نام دار ايراني پرداخت. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين خبرگزاري در بخشي از مطلب خود آورده است: دو كتاب معروف "بوستان" و "گلستان" واقعا از ميراث هاي ادبيات جهان هستند. سعدي شيرازي ( ١٢٩٢ - ١٢٠٣) اولين متفكري بود كه مفهوم انسان گرايي را ترويج داد و نه تنها در شعر فارسي، بلكه در ادبيات جهان نيز مفهوم انسان گرايي را خلق كرد. اما كلمه ي humanism كه در تنظيم اين گزارش مورد استفاده قرار گرفته، در كنار معناي انسان گرايي، به معناي اومانيسم در تفكر فلسفي نيز هست. ضياء موحد درباره ي اين موضوع و تفاوت انسان گرايي سعدي با اومانيسم غربي به خبرنگار ايسنا گفت: پايگاه تفكر اومانيستي، غرب است و با فيلسوفاني چون جان لاك، هيوم، روسو، دكارت و ديگران شكل مي گيرد. نظام فكري دكارتي اصلا با نظام اشعري سعدي در تضاد است. در نگاه سعدي، انسان جز بنده اي در برابر خدا نيست و عقل شأني ندارد، همچنان كه مي گويد: ره عقل جز پيچ در پيچ نيست / بر عارفان جز خدا هيچ نيست؛ بنابراين مبناي متافيزيك سعدي با متافيزيك دوران روشنگري غرب تفاوت دارد. همچنين معرفت شناسي سعدي با معرفت شناسي غرب متفاوت است. اين شاعر و پژوهشگر فلسفه تصريح كرد: اما از سويي سعدي در زمينه ي اخلاق، وجه مشترك فراواني با اومانيست ها دارد و آن جا كه مي گويد بني آدم اعضاي يكديگرند با رويكردي اخلاقي اين مطلب را بيان مي كند. موحد اظهار داشت: انسان دوستي و احترام به حقوق انسان، مسائلي جهان شمول اند و سعدي نيز از مناديان اين مسأله است؛ اما به معناي غربي مفهوم اومانيسم، كه در آن، انسان، مركز جهان است، نمي توان گفت سعدي اومانيست است. وي در اشاره اي گذرا به مؤلفه هاي اومانيسم گفت: در تفكر دكارتي، انسان از ذهن به خدا مي رسد. همچنين بعد از دكارت ديگر تسلط كليسا، مذهب نيست و فرد انسان به عنوان فرد، نه به عنوان فردي در ميان "امت" مطرح است. ضمن اين كه به عنوان انساني قائم به ذات است و نيز بسياري از مسائل مذهبي و آموز ه هاي ديني كه با انسان است، در تفكر اومانيستي غرب از انسان گرفته مي شود. نويسنده ي كتاب "سعدي" در تبيين تفاوت نگاه سعدي با تفكر اومانيستي گفت: در تفكر شرقي و سعدي از خدا به انسان مي رسيم. در تفكر سعدي، انسان بنده خدا و اشرف مخلوقات است. زمين مركز جهان است و بسياري از مسائل مذهبي و آموزه هاي ديني همواره با انسان است. موحد در ادامه تأكيد كرد: اومانيسم غربي كه خاستگاه دين مدارانه ندارد و در مسير اسطوره زدايي در حركت است، هيچ مناسبت و ربطي به خاستگاه دين مدارانه و مذهبي سعدي ندارد. همچنين آثار بزرگان ادبيات كلاسيك ايران و سعدي با حمد و ياد و ثناي پروردگار شروع مي شود و اين شاهدي است بر اين مدعا كه سعدي آن نگاه اومانيستي را كه در غرب باور دارند، نمي پذيرد. مترجم "منتقدان فرهنگ" معتقد است: البته نگاه انسان دوستي سعدي به يك معنا با اومانيسم غربي مرتبط است؛ در اين جهت كه سعدي را در رنسانس فرانسه شاعر روشن فكري مي دانستند و اين نيز در كتاب "از سعدي تا آراگون" دكتر جاهد حديدي آمده است. اما نگاه بشردوستانه و محبت به هم نوع سعدي خاستگاه اخلاقي دارد. عضو هيأت علمي مؤسسه ي پژوهشي حكمت و فلسفه ي ايران در پايان تأكيد كرد: اومانيسم غربي از نظر متافيزيكي و معرفت شناسي كاملا نقطه مقابل متافيزيك و معرفت شناسي سعدي است. انتهاي پيام