کانون ايرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت 25 فروردين 1397 ساعت 3:14 http://iptra.ir//note/2561/خدای-محمد-ص -------------------------------------------------- عنوان : ​خدای محمد(ص) رضا بابایی -------------------------------------------------- متن : رازآمیزترین بخش زندگی پیامبر اسلام(ص)، خدای او است. خدای فقیهان، قانونگذار است و خدای فیلسوفان علة العلل و خدای متکلمان قاضی دادگاه قیامت و خدای عارفان مقصد هستی. اما خدای محمد(ص)، خدای نجات بخش بود؛ نجات از خدایان دیگر. پیام او با لا شروع شد؛ با نه به خدایان بی شمار که هر یک، بخشی از انسان را به اسارت گرفته بود؛ یکی روح او را و یکی جسم او را و دیگری فکر و عقل و اندیشۀ او را. برخی می گویند که پیامبران نیامدند مگر برای اینکه دست انسان را در دست خدا بگذارند و دیگر هیچ. اما شاید ماجرا جز این باشد. شاید بتوان گفت که پیامبران آمدند که دست انسان را از دست خدایان بیرون آورند. اینکه بگویی او آمد که دستی را در دستی بگذارد، آغاز داستانی دیگر است؛ داستانی که شاید فرجامی بهتر از سرانجام امت های پیشین نداشته باشد؛ اما اگر بگویی او آمد که دست ها و گردن ها را از بند خدایان و خدایچه ها و خدانمایان بیرون آورد، پایان داستان است؛ ختم نبوت. خدای محمد و خدای قرآن، ضد همۀ خدایان شبه جزیره بود. پس خدای پیروان او نیز باید ضد همۀ خداهایی باشد که ذهن انسان ها می سازد؛ خدایانی که فاصلۀ آنان تا بت های سنگی، گاهی کمتر از مویی است. رسالت او بیش از آنکه برای اثبات خدایی باشد، برای نفی خدایان بود. الله در پیام او، رمز جدایی و رهایی از آلهه است. این رمز، راز خدای محمد است. تو به پیغمبر چه می مانی؟ بگو.