کانون ايرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت 22 دی 1396 ساعت 0:54 http://iptra.ir//article/1968/سرآغاز-گسترش-فلسفه-زبان-فارسی -------------------------------------------------- یادداشتی از محمدعلی مرادی؛ عنوان : سرآغاز گسترش فلسفه در زبان فارسی -------------------------------------------------- ادیب‌سلطانی زبان را در چارچوب منطق می‌فهمد، از این رو، او بیشتر از هر چیز به منطق توجه کرده است. این را می‌توان از خلال ترجمه‌های او مشاهده کرد. متن : متن زیر یادداشتی ازمحمدعلی مرادی (دانش آموخته فلسفه از دانشگاه فنی برلین) است که در ادامه می خوانید؛ شمس الدین ادیب سلطانی، به مثابه مترجمی توانا، در طول چند دهه کوشیده است تا متن های پایه ای علوم انسانی را ترجمه کند. این امر نشان از آن دارد که او در سنت ترجمه ایرانی، دغدغه کارهای اساسی دارد و از گرایش هایی که از مد روز پیروی می کنند، به طور اساسی فاصله می گیرد. او در واقع با ارائه کارهایش استانداردهای فضای ترجمه و چاپ کتاب را به طور کیفی ارتقا داده و الگویی در زبان فارسی در عرصه ترجمه ارائه کرده که این الگو می تواند به عنوان یک سنجه، معیار و ایده آل پیش روی مترجم ایرانی فارسی زبان قرار گیرد. بر این اساس، با ترجمه های او می توان ترجمه های دیگر را از جنبه دقت، سبک، و داشتن ایده برای ترجمه سنجید. او ترجمه ای از کتاب سنجش خرد ناب[۱]کانت ارائه داد که می توان گفت دقیق ترین ترجمه از این متن بنیادین فلسفه از آلمانی به دیگر زبان های زنده دنیا است و حتی می توان بر این ادعا پافشاری کرد که ترجمه او بسیار فنی تر و دقیق تر از ترجمه های انگلیسی و فرانسوی از کتاب کانت است. در اینجا بحث من عمدتاً درباره ترجمه سنجش خرد ناب است و در سه بخش صورت بندی می شود: الف- درک متفاوت از زبان و ایده مخصوص در ترجمه ب- دقت در ترجمه سنجش خرد ناب د- نقد به کتاب و ترجمه به مثابه امری اجتماعی درک متفاوت از زبان و ایده مخصوص در ترجمه ادیب سلطانی چه درکی از زبان دارد که بر پایه این درک از زبان به ترجمه می نگرد؟ ادیب سلطانی زبان را در چارچوب منطق می فهمد، از این رو، او بیشتر از هر چیز به منطق توجه کرده است. این را می توان از خلال ترجمه های او مشاهده کرد؛ چه ترجمه او از ارگانون[۲]ارسطو که از زبان یونانی صورت گرفته، چه کتابی که در مورد منطق تصمیم نوشته است[۳]و چه ترجمه کتاب منطق نگریک[۴]داوید هیلبرت و ویلهلم آکرمان[۵]، همه حاکی از اهمیت دادن او به منطق - آن هم منطق عمومی[۶] که به آن می توان منطق صورت[۷] گفت - این توجه به منطق است که تئوری او درباره زبان را می سازد و در چارچوب این تئوری است که درک او درباره زبان ساخته می شود. لازم به توضیح است که درباره منشأ زبان تئوری های متفاوتی وجود دارد؛ اینکه منشا زبان منطق است یا اسطوره، لوگوس[۸]است یا میتوس[۹]، مفهوم است یا استعاره، همه مباحثی جدی است در فضای آکادمیک غربی وجود دارد یا اینکه شکل گیری زبان نه در چارچوب تئوری بلکه در پراکسیس است، که در واقع زبان در یک سازوکار اجتماعی در بستر تاریخی شکل گرفته و در یک روند تناوردگی پیدا کرده است، یا آنکه زبان به گونه ای دیگر تحول یافته است. از این رو، بیش از این که زبان خصلتی ترافرازنده داشته باشد، گونه ای پرفرمنس است. اما ادیب سلطانی پیرو تئوری است که بیش از هر چیز در زبان سویه منطقی آن را می ببند، پس او بر این باور است که زبان را می توان برساخت کرد و از این رو، تلاش او در ترجمه هایش - به ویژه در سنجش خرد ناب - بر فرمی از زبان سازی و برساخت زبان استوار است. اما این برساخت کردن مفاهیم را به دلخواه انجام نمی دهد، چرا که تمامی واژه ها و مفاهیم او در سنت زبان های ایرانی است، واجد منطق و قاعده خاص خود آنها است و همه ی واژه سازی های او بر پایه قواعد منطق زبانی است که از زبان های باستانی و ایرانی استنتاج شده اند. از سوی دیگر، او بدین درک از زبان رسیده است که زبان با خود بار معنایی را منتقل می کند. از این رو، بار معنایی که زبان فارسی در سنت ایران دوره اسلامی به خود گرفته، از طریق ترجمه در سنت زبانی متن های دوران جدید نیز حمل می شود و نمی تواند گسست جدی از جهان بینی اسلامی داشته باشد. بدین سبب، در این ترجمه ها می کوشد تا سنت زبانی خاصی را بسط دهد و آن را بارور کند تا از آن طریق، گسست جدی از سنت زبانی فارسی دوره اسلامی را تحقق دهد. افزون بر این، او در ترجمه سنجش خرد ناب منطق زبان آلمانی را آگاهانه در نظر گرفته است. این امر به خواننده سنجش خرد ناب کمک می کند که در خوانش متن فارسی به جمله ها در تأکیدهایی که در ساخت جمله مد نظر نویسنده آلمانی بوده است، توجه داشته باشد. افزون بر این، ساختار زبان آلمانی به گونه ای است که فعل در موقعیت دوم جمله است و هنگامی که می خواهیم فعل را طبق قاعده دستور زبان فارسی به آخر ببریم، به طور ناخواسته برخی تأکیدها از دست می رود و برخی تأکیدها افزوده می شود. ادیب سلطانی در حقیقت به این ظرائف توجه جدی کرده و در واقع زبان فارسی را در پهنه زبان آلمانی گسترش داده است. برای همین توجهات است که هنگامی که متن فارسی سنجش خرد ناب را می خوانیم، چندان نیازی نیست که مرتب به متن اصلی یعنی متن آلمانی ارجاع دهیم و آنها را در نظر داشته باشیم. او خود می گوید که مترجم خود را موظف دیده نثری درفارسی برگزیند که دست کم به میزانی، ولی به میزانی محسوس، ویژگی های نثر متن اصلی را بازتاباند یا دو دیگر آنکه، نثر این ترجمه ی فارسی می باید جنبه هایی از نثر آلمانی ایمانوئل کانت را بازتاباند. دقت در ترجمه سنجش خرد ناب در این بخش می کوشم تا به دقت های ادیب سلطانی در ترجمه سنجش خرد ناب توجه کنم که چگونه او به ظرافت های متن آلمانی توجه کرده است، امری که در برخی موارد مترجمان انگلیسی و فرانسوی به آن بی توجه بوده اند. در ادامه، برخی از نمونه های این دقت را برخواهم شمرد. واژه َAnschauung را می توان یکی از کلیدی ترین مفاهیم سنجش خرد ناب دانست. این مفهوم را ادیب سلطانی برابر سهش قرار داده است؛ سهیدن به معنای نگریستن، که به زبان روزمره یعنی دیدن. اما مترجمان انگلیسی آن را intuition ترجمه کرده اند که اکثر قریب به اتفاق مترجمان فارسی شهود ترجمه کرده اند. اما در سنجش خرد ناب ما مفهوم intuitiv را نیز داریم. از جنبه فهم موضوع، اگر ما به محتوی کتاب توجه کنیم، در واقع یکی کردن دو مفهوم به شهود ما را از فهم تمایز فنومن و نومن[۱۰]ناتوان می کند. چرا که فنومن ها را ما از طریق سهیدن که گونه ای نگریستن است و نومن را از طریق شهود درک می کنیم؛ از طریق سهیدن، ابژه ها به فنومن ها و از آنجا تبدیل به مفهوم می شوند و نومن ها از طریق شهود شیء فی نفسه[۱۱]را به نومن که در واقع مفاهیم مشکل دار هستند، مبدل می کنند. حال، اگر مترجم انگلیسی و فرانسوی هر دو را Intuition قرار داده اند، و اکثر قریب به اتفاق مترجمان ایرانی به پیروی از آنها آن را شهود قرار داده اند، پس چگونه می توانند تمایز فنومن و نومن را که یکی از کلیدی ترین مفاهیم کانت است، توضیح دهند؟ ادیب سلطانی با جایگزینی سهش به جای شهود به راحتی این موضوع را قابل بیان کرده، ضمن اینکه امر دیدن و مشاهده کنشی است که بعدها در سنت فیشته به کنشی جدی در ادراک تبدیل می شود که نمی توان به راحتی آن را شهود ترجمه کرد. کانت در سنجش خرد ناب هنگامی که از قلمرو فهم سخن می گوید، از مفهوم Gurndsatz استفاده می کند که ادیب سلطانی آن را آغازه ترجمه کرده، در حالی که اکثر مترجمان آن را اصل گذاشته اند. اصل[۱۲]مفهومی اساسی در سنت فلسفی است، چرا که یونانیان تنها قومی بودند که به اصل فکر می کردند. در باب اصل، اشاره به نکته ای ضرورت دارد تا اهمیت آن بیشتر روشن شود. هنگامی که ارنست بلوخ[۱۳]کتاب اصل امید[۱۴]را نوشت، برخی به او ایراد گرفتند که چگونه او اصل در سنت یونانی را با امید در سنت یهودی تلفیق کرده است. با توجه به این اهمیتی که اصل دارد، ادیب سلطانی در برابر Grundsatz به درستی معادل آغازه نهاده است، چرا که آغازه در قلمرو فهم[۱۵]است، اما اصل در قلمرو خرد[۱۶]قرار دارد. در واقع، اصل در سنت متافیزیک است که معنا پیدا می کند و کانت که گفته بود متافیزیک که دیروز شهبانوی علوم بود اینک به این فلاکت افتاده است، می خواست متافیزیکی نو بنیان گذاری کند که واجد اصل است؛ اصلی که روی خرد استوار می شود. مفهوم دیگری که ادیب سلطانی با دغدغه بسیار آن را ترجمه کرده، مفهوم Deduktion است. این مفهوم در سنجش خرد ناب به دو معنی به کار رفته؛ یک معنی همان قیاس است که در مقابل استقراء قرار دارد، اما معنای دومی هم دارد که کانت در مفهوم حقوقی آن به کار برده است. ادیب سلطانی آن را نخست تنقیح مناط ترجمه کرده بود - که در واقع استفاده از یک مفهوم فقه ای است که او از دستگاه مفهومی فقه برگرفته بود - و بعدها آن را به مناط پیرایش تبدیل کرد. این دقتی است که ادیب سلطانی در ترجمه به کار برده و گرنه بسیاری آن را به طور ساده قیاس ترجمه کرده و می کنند. درون آخته معادلی است که ادیب سلطانی برایSubjektدر نظر گرفته است. اینکه این واژه متناسب است یا نه، می تواند موضوع بحث باشد، اما در اینکه انتخاب مترجم حاکی از درک عمیق محتوی مفهوم بوده و اکنون در صدد ساختن واژه ای متناسب برای آن است، نمی تواند چنان مورد بحث قرار گیرد. اگر به مفهومSubjektتوجه کنیم، خواهیم دید که این مفهوم با عنصر درون در هم تنیده شده است. در واقع، هنگامی که سنت آگوستین بیان کرد که نرو به بیرون، حقیقت درون توست، سنگ بنای سوژه را نهاد تا که در تناوردگی خاص خود به نقطه اوج فلسفه سوژه و در نزد هگل به فلسفه روح تبدیل شود. مهم ترین تشخص این فلسفه عنصر درونی است؛ در واقع سوژه نیرویش را از درون می گیرد و در بستر آن است که مفهوم ایمان در سنت مسیحی امکان باور شدن را می یابد. در این چارچوب است که ادیب سلطانیObjecktرا نیز برون آخته ترجمه می کند، تا بتوان به طور دقیق نسبت درون آخته برون آخته را فهم کرد. از دیگر مزایای ترجمه ادیب سلطانی، توجه به نشانه ها و شماره گذاری خاص ویرایش گر در پارگراف بندی متن آلمانی است تا خوانده فارسی زبان بلافاصله بتواند متن را پیدا کرده و با ترجمه مقایسه کند. نقد کنش رفتاری ادیب سلطانی در ترجمه اما در کنار نکات مثبت پروژه شمس الدین ادیب سلطانی در ترجمه علوم انسانی، نقدی که می توان به او روا داشت، این نکته است که او بنا به درک خاص خود، تمرکز خاصی به منطق دارد و این توجه به منطق بیشتر ترجمه های او را در این جهت سوق داده است. حال آنکه اگر او به جای ترجمه ارگانون، به ترجمه دو سنجش دیگر کانت سنجش خرد عملی[۱۷]و سنجش نیروی داوری[۱۸]- مبادرت می کرد، این پروژه می توانست سنگ بنای مناسبی باشد که بر روی آن، فلسفه دوران جدید غرب گسترش یابد. بدین معنا که دقت خاصی که در سنجش خرد ناب به کار رفته، در دیگر عرصه مثل اخلاق و ذوقیات یا زبیایی شناسی نیز به طور عملی پایه های لازم را می یافت تا این سه سنجش در انسجام و هماهنگی در فضای زبان فارسی تناوردگی یابند. اما اکنون ما با فقدان ترجمه در کلیت کانت روبرو هستیم و امکان درک همه جانبه از کانت به طور واقعی و عملی نداریم. از سوی دیگر، او ترجمه را در بستر یک پروژه اجتماعی نمی بیند، چه اگر او این ترجمه را در بستر اجتماعی می نگریست، آنگاه شاید می کوشید تا متن ترجمه خود را نیز آموزش دهد تا از این طریق، ترجمه ی او با امر بین الاذهانی محک می خورد و در این سازوکار، ترجمه در چرخه گفت وگو قرار می گرفت. از این طریق بود که نخست این کتاب بیش از پیش خوانده می شد و می توانست درک زبانی مترجم بیشتر و بیشتر ترویج و گسترش یابد. از سوی دیگر ترجمه به مناسبت اجتماعی کشیده می شد، چرا که علم امری مبتنی بر تک گفتار نیست، بلکه حاصل گفت وگو است. [۱]- Kritik der reinen Vernunft (۱۷۸۱) [۲]- Organon [۳]- پژوهشی در پیرامون مسئله تصمیم در منطق: طرح چند خوارزمیک تحلیلی-معنایی (امیرکبیر: ۱۳۷۳) [۴]- Grundzge der theoretischen Logik (۱۹۲۸) [۵]- David Hilbert, Wilhelm Ackermann [۶]- Allgemeine Logik [۷]- Formale Logik [۸]- Logos [۹]- Mythos [۱۰]- Noumenon, Phnomen [۱۱]- Ding an sich [۱۲]- Prinzip [۱۳]- Ernst Bloch [۱۴]- Das Prinzip Hoffnung (۱۹۵۴) [۱۵]- Verstand [۱۶]- Vernunft [۱۷]- Kritik der praktischen Vernunft (۱۷۸۸) [۱۸]- Kritik der Urteilskraft (۱۷۹۰)