کانون ايرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت 7 بهمن 1396 ساعت 2:55 http://iptra.ir//matter/2077/فلسفه-اگزایستانس-اثر-کارل-یاسپرس -------------------------------------------------- عنوان : فلسفه اگزایستانس ، اثر: کارل یاسپرس محمدحسین شرکاء -------------------------------------------------- پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی . 1375 . کارشناسی ارشد موضوع: علوم انسانی > فلسفه و منطق استاد راهنما: محمد ایلخانی | دانشجو: محمدحسین شرکاء متن : فلسفه اگزیستانس (Existence) مانند عقل گرایی و تجربه گرایی عنوانی است که ممکن است باعث سوء فهم گردد. زیرا سیستم معین و حوزه ای مشخص ندارد. اغلب فلاسفه ای که به آنها این عنوان را داده اند، خود این عنوان را نمی پذیرند. ریشه های فلسفی این جریان را تا ارسطو و سقراط ترسیم کرده اند و و از نظر مذهبی آن را تالوتر، اگوستین و کتاب عهد عتیق پی گیری کرده اند. ولی بی شک این جریانی است که از افکار کیرکگارد سرچشمه می گیرد. خود وی نیز تحت تاثیر کانت و شلینگ قرارداشت و از طرف دیگر بر ضد هگل بود. کانت از جمله فیلسوفانی است که در این جریان فکری به طور اعم و دریاسپرس بطور اخص تاثیر زیادی داشته است . دریافت فایل PDF