کانون ايرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت 5 بهمن 1385 ساعت 22:20 http://iptra.ir//matter/112/14-ساسانيان-فراز-براي-فرود-روايت-استاد-زرين-كوب -------------------------------------------------- عنوان : 14- ساسانيان‌؛ فراز براي‌ فرود (روايت‌ استاد زرين‌كوب‌) -------------------------------------------------- متن : ساسانيان ؛ كشمكش با بزرگان 14-1 سلطنت واقعي شاپور دوم از شانزده سالگي وي آغاز شد (حدود 325). سالهايي كه قبل از آن بر خاندان ساسانيان گذشت دوران تسلط بزرگان بود كه كشمكش دائم آنها نيز قدرت حكومت را متزلزل مي كرد. البته در كارهاي جاري قدرت ارباب مناصب با اختلال مواجه نبود اما در مواردي كه حوادث ناگهاني روي مي داد مقابله با مشكل ، با تأخير و مسامحه ممكن مي شد. اين تأخير و مسامحه در دفع مشكلها به جايي رسيد كه در آن مدت (325-309) حتي اعراب باديه را از صحراهاي بين النهرين و از آن سوي خليج فارس به قتل و غارت و تاخت و تاز در حريم فرمانروايي ايران وسوسه كرد. در فارس از ري شهر تا اردشير خوره مورد تاخت و تاز اعراب عبدالقيس و بحرين واقع شد و در نواحي بابل قبايل تغلب و بكربن وايل دست به قتل و غارت در بين نواحي بي دفاع مرزي گشودند. شاپور اولين بار كه خود را براي در دست گرفتن زمام قدرت آماده يافت ، به تنبيه اعراب پرداخت . جلوگيري از تاخت و تاز اعراب نخستين و فوري ترين كار شاپور بود. اين تاخت و تازها قسمتي از سواحل خليج فارس و نواحي مجاور بابل و حيره را دچار ناامني كرده بود اما نام اين قبايل تجاوزگر در مآخذ عربي به احتمال قوي بايد از روي تاخت و تازهاي قوم در پايان عهد ساسانيان ساخته شده باشد. اين تجاوزها كه در مدت نيابت سلطنت مادر شاپور و سلطه ي بزرگان بر امور سلطنت بي مجازات هم ماند، اگر منجر به ناخرسندي مردم از مجاورت اعراب نمي شد و يا در اداره ي مملكت و اجراي عدالت اختلالي به وجود نمي آورد آن اندازه خشونت و قساوت كه شاپور در متوقف كردن آن انجام داد ضرورت پيدا نمي كرد. در واقع پادشاه جوان از همان آغاز سلطنت واقعي خويش در دفع اين تجاوزها وتنبيه متجاوزان اعمال خشونت را از حد گذرانيد. وي با لشكري بالنسبه اندك اما زبده و كارآزموده به دفع متجاوزان پرداخت . نخست بر سركساني از آنها كه قسمتهايي از اراضي سواحل خليج فارس را چراگاه دامهاي خويش كرده بودند تاخت آورد: بسياري از آنها را به قتل آورد، اسير كرد يا به فرار واداشت ؛ سپس در آن سوي خليج به آنها حمله برد: عده ي زيادي از آنها را كشت يا تار و مار كرد؛ در نواحي مجاور مرزهاي حيره و بابل هم به آنها هجوم برد: احشام و اغنام آنها را گرفت ، چشمه ها و چاههاي آب آنها را به خاك انباشت ، بسياري از آنها را كشت و بسياري ديگر را به اسارت گرفت . شانه هاي اسيران را براي عبرت ساير رهزنان سوراخ كرد، از سوراخ شانه هاشان طنابت گذراند و آنها را با خواري به بندگي و بيگاري گرفت . اين طرز تنبيه اعراب وي را در نزد ايشان به ذوالاكتاف ملقب ساخت كه ايرانيان آن را هوبه سنبا خواندند - سوراخ كننده ي شانه ها. اين پيروزيهاي آسان در عين آنكه بزرگان را از مسامحه اي كه در دفن فتنه ي اعراب كرده بودند منفعل و پشيمان كرد، به شاپور فرصت داد تا به تدريج دستهاي ناتوان آنها را از كارها كوتاه دارد و زمينه را براي تأمين تفوق خويش بر نجبا و موبدان كه هنوز در وي به چشم جواني بي تجربه مي نگريستند آماده سازد. بدين سان با دفع كردن تاخت و تاز رهزنان عرب و محدود ساختن قدرت بزرگان ، شاپور جوان خود را براي مقابله با روم هم مهيا يافت . اين رويارويي كه مي بايست وهن ناشي از متاركه ي مربوط به جنگ بين نرسي و ديوكليسيان را رفع كند، براي حيثيت ايران ضرورت داشت و شاپور در اولين فرصت كه برايش حاصل شد بهانه اي براي شروع كردنش به دست آورد. ماجرا از اقدام مُصرّانه ي شاپور به تعقيب و آزار عيسويان كشور شروع شد. از وقتي كه قسطنطين معروف به بزرگ ، امپراطور روم ، آيين عيسي گرفت ، شاپور در اين عدّه اتباع خويش ، خاصه رؤساي آنها، به چشم عامل بيگانه مي نگريست . وي عيسويان را كه در اين ايام نسبت به روم احساسات دوستانه نشان مي دادند كساني تلقي مي كرد كه در قلمرو وي مي زيستند و در عين حال دوستدار دشمن وي قيصر بودند. شايد تعصب ضد مسيحي هم كه شاپور در دوران كودكي از تلقين موبدان و هيربدان دربار و تا حدي از تأثير مادري كه تمايلات يهودي خود را پنهان نمي كرد با آن پرورش يافته بود نيز اين سوءظن وي را در حق عيسويان تشديد مي كرد. به همين سبب پادشاه مزديسن سعي در جلوگيري از نشر و نفوذ آيين مسيح در بين مزديسنان را هم لازمه ي راست كيشي خود مي شمرد. به هر حال در جستجوي بهانه اي براي درگيري با روم ، محدودكردن تبليغات عيسويان و مانع آمدن از توسعه طلبيهاي كليسا را دستاويزي مناسب يافت . پس فرمانهايي سخت در جلوگيري از توسعه ي قدرت كليسا صادر كرد: مالياتهاي سنگين بر عيسويان تحميل كرد، حتي اموال كليساها را توقيف كرد و بعضي از آنها را بست . وقتي كه قسطنطين امپراطور مقدس مسيحي كه خود را حامي و مدافع تمام عيسويان مي پنداشت بر اين اقدامات اعتراض كرد، شاپور او را متهم به تحريك رعاياي مسيحي خويش و مداخله در امور ايران ساخت و به تهديد روم پرداخت . مذاكرات به جايي نرسيد و طرفين آماده ي جنگ شدند. و در اين ميان مرگ ناگهاني قسطنطين (337) برخورد را كه اجتناب ناپذير بود يك چند به تأخير انداخت اما پيروزي را در نظر شاپور مطمئن تر ساخت . كنستانسيوس امپراطور جديد حريفي بود كه شاپور پيروزي بر او را آسان تر مي يافت . در اين هنگام اوضاع ارمنستان آشفته بود و شاپور توانسته بود ماد آذربايجان را كه در معاهده ي نرسي و ديوكليسيان به ارمنستان داده شده بود، به قلمرو خويش ملحق كند. در روم هم واكنشهايي در مقابل جنگهاي قسطنطين پيدا شده بود. شاپور در بين النهرين به تاخت و تاز پرداخت . نصيبين را هم محاصره كرد (338) و بدين گونه جنگ با روم كه مدت چهل سال قطع شده بود دوباره آغاز شد. نصيبين تسليم نشد و كار جنگ برخلاف تصور شاپور طولاني گشت . اما در ارمنستان شاپور موفق شد يك پادشاه دست نشانده را از همان خاندان اشكاني بر تخت بنشاند و بدين گونه ارمنستان را متحد يا منقاد خود ساخت (341). محاصره ي دوم نصيبين (346) نيز منجر به فتح آن نشد و شاپور در نواحي حديب ( آديابنه ) كروفري كرد اما در سنجار شكست خورد و پسرش به وضع فجيعي كشته شد (348). چندي بعد شاپور باز به محاصره ي نصيبين پرداخت (350) و با آنكه شهر در آستانه ي تسليم واقع گشت باز فتح آن برايش ممكن نشد، اما وي نيز محاصره ي آن را تا يك چند همچنان ادامه داد. با اين حال جنگ در اين نواحي متوقف شد و جنگجويان طرفين از ادامه ي آن اظهار ملال كردند. در واقع جنگ را شاپور متوقف كرد اما روم هم با آنكه قسمتي از اراضي بين النهرينش را از دست داده بود به علاقه و انضباط سربازانش آن اندازه مطمئن نبود كه جنگ را ادامه دهد. در مدت متوقف ماندن جنگهاي بين النهرين شاپور لشكر به نواحي شرقي كشور برد (350). با طوايف خيوني و سكايي كه هجوم ايشان موجد آشوب و ناامني در آن حدود شده بود جنگ كرد. آنها را مطيع و متحد خويش ساخت و از جنگجويان آنها براي ادامه ي جنگ با روم ، كه براي او هدف واقعي سلطنت شده بود، استفاده كرد. چندي بعد سفيري به دربار كنستانسيوس فرستاد و ضمن نامه اي رسمي و تا حدي با لحن صلح جويانه از وي استرداد تمام سرزمينهايي را كه در زمان جدش نرسي از ايران انتزاع شده بود مطالبه كرد. امپراطور هم درخواست شاه را رد كرد و جنگ با روم دوباره آغاز شد (356). اين بار جنگجوياني از طوايف خيوني و آلاني هم به عنوان متحد يا مزدور در سپاه شاپور جنگ مي كردند. شاپور با سپاه عظيم از دجله عبور كرد و باز در بين النهرين روم به تاخت و تاز پرداخت . وي به شهر آمِد ( آميدا ) در ديار بكر كنوني حمله برد و با وجود مقاومت دليرانه ي مدافعان ، آن را تسخير كرد (359). چندي بعد كنستانسيوس درگذشت (361) و شاپور همچنان تاخت و تاز در اراضي روم را ادامه داد. يوليانوس ، امپراطور جديد كه بر روم شرقي و غربي فرمان مي راند و به آيين شرك بازگشته بود، لشكر تازه اي به جنگ ايران آورد. همراه سپاه او يك شاهزاده ي ساساني به نام هرمزد هم بود كه برادر ارشد شاپور بود و سالها پيش ، از زندان او گريخته و به روم پناه برده بود. شاهزاده اي اشكاني نيز، ارشك نام با او همراه بود كه مدعي تخت و تاج ارمنستان بود. امپراطور مصمم بود اين دو شاهزاده را در ايران و ارمنستان همچون پادشاهان دست نشانده ي روم بر تخت بنشاند. سپاه يوليانوس به سمت بابل پيش راند و تا حدود سلوكيه و تيسفون هم رسيد. اما لشكري نيرومند، كه سرداري از خاندان مهران در رأس آن بود در اين نواحي پيشرفت او را متوقف ساخت . در جنگي كه روي داد يوليانوس از ضربه ي زوبين يك سرباز ايراني كشته شد (363) و نقشه هاي دور و دراز او نقش بر آب گشت . جانشين او يوويانوس كه از جانب سربازان به امپراطوري اعلام شد چاره اي جز عقب نشيني نيافت و با عجله لشكر روم را از مرزهاي ايران خارج كرد. در معاهده اي كه به دنبال مذاكرات به امضاي طرفين رسيد، نصيبين و سنجار به ايران واگذار شد، روم از دخالت در امور ارمنستان دست كشيد، گرجستان و سرزمين آلان از تصرف روم خارج شد، و امپراطور متعهد شد براي نگهداشت دربند خزر و تنگه ي داريال ساليانه مبلغي به ايران بپردازد - و اين در نزد ايرانيان به عنوان پرداخت باج تلقي شد. با آنكه والنسيوس فرمانرواي روم شرقي ، بعد از آن هم براي مداخله در امور ارمنستان تلاشهاي بي فايده اي - از جمله در 371 ميلادي - انجام داد، صلح با روم دوباره (376) برقرار شد و تا سي سال بعد نيز معتبر ماند و طرفين را از درگيري مجدد مانع آمد. چندي بعد شاپور هم درگذشت (379) و سلطنت هفتاد ساله اي كه با تمام عمرش همراه بود پايان يافت . شاپور دوم ايران را به مرزهاي عهد شاپور اول رسانيد و وهني را كه از شكست نرسي بر حيثيت خاندان ساسانيان راه يافته بود از ساحت آن برطرف كرد. جنگهاي طولانيش با روم كه قسمتي از آنها جز اتلاف نفوس و ضايع كردن اموال حاصلي هم نداشت ، او را فرمانروايي با اراده ، بي تزلزل ، و صاحب تدبير نشان داد. آميانوس مارسلانوس ، صاحب منصب يوناني زبان روم ، كه شاهد قسمتي از اين جنگها بود، در شرحي كه به مناسبت وقايع آمد نوشته است ، سيماي او را با وقاري شاهانه تصوير كرده است : با هيبت و غرور فوق العاده اي كه جلال و حشمت او را بيشتر نمايان مي سازد. شاپور به قدرت و شكوه خويش مي نازيد؛ بيش از حد مغرور و بيش از حد به حفظ شئون سلطنت خويش مقيد بود؛ خاطره ي فرمانروايي پرشكوه و طولانيش او را در رديف شاپور اول يك بنيان گذار و يك محيي دولت نشان داد؛ روح تازه اي كه او در كالبد سلسله ي ساساني دميد تا مدتها همچنان نگهدارنده ي سلطنتي بود كه خسرو اول انوشروان بعد از سالها دوباره آن را احيا كرد. پس از شاپور دوم 14-2- مع هذا سلطنت با اقتدار و طولاني او سلطنتهاي كوتاه و بي روح تعدادي جانشينان نالايق را به دنبال داشت : بعد از شاپور بر وفق روايات ، يك برادر ناتني او به نام اردشير به سلطنت رسيد (379). اين اردشير دوم كه از شاپور بزرگ تر بود مدتها فرمانرواي ولايت حديب (آديابنه ) بود و در آنجا در تعقيب و آزار عيسويان (344 و 376) شور و حرارت بسيار به خرج داد. البته قبول روايات در باب برادريش با شاپور محل ترديد است ، حداقل سكه هاي او اين روايات را محل ترديد مي سازد. تا آنجا كه از اين سكه ها بر مي آيد وي بايد خويشاوند شاپور، اما از يك شاخه ي ديگر آل ساسان بوده باشد. از نقش برجسته اي هم در طاق بستان كه از تاجگذاري او باقي است بر مي آيد كه او قبل از سلطنت يك چند فرمانرواي كوشان بوده است و شايد سلطنت او نيز تا حدي مديون اعمال نفوذ كوشانيان بوده باشد. به هر حال ناخرسندي بزرگان بعد از چهارسال ، به سلطنت او خاتمه داد. بعد از آن پسر شاپور به سلطنت نشست كه شاپور سوم محسوب مي شد. كار عمده ي وي آن بود كه با تئودوسيوس امپراطور كنار آمد و ارمنستان بين دو كشور تقسيم شد و سهم شرقي به ايران رسيد. در طاق بستان ، نقش برجسته اي كه وي و پدرش را تصوير مي كند وي را مانند پدر ملكان ملكا در ايران و انيران مي خواند. به احتمال قوي توفيق او در الحاق ارمنستان به ايران او را در نظر بزرگان شايسته ي اين عنوا كرده باشد. با اين همه سلطنت وي نيز كوتاه بود و پنج سالي بيش نكشيد. بر وفق روايات در نخجيرگاه به دست محافظان خود، و ظاهراًبه تحريك نجباي مخالف ، در داخل خيمه ي خويش به قتل رسيد. قتل او هم به طوفاني كه ستون خيمه اش را كند منسوب شد (388). بعد از وي نوبت به برادرش و رهران چهارم رسيد: معروف به بهرام كرمانشاه . چون وي در زمان پدر فرمانروايي كرمان را داشت در دوران سلطنت هم اين عنوان برايش باقي ماند. مُهري كه از او باقي است و مربوط به دوران بلافاصله قبل از سلطنت اوست ، عبارت ورهران كرمان ملكا را دارد. اينكه وي را در برخي روايات عادل و ستوده خوانده اند و در روايات ديگر گفته اند كه نسبت به كار ملك بي اعتنا بود، حاكي از تصادم بين منافع درباريان او به نظر مي رسد. مخالفان گفته اند كه او حتي عرايض و شكايتهايي را هم كه برايش فرستاده مي شد باز نمي كرد و بعد از مرگش نامه هايي را كه نزد او فرستاده بودند ناگشوده يافتند. بهرام چهارم به وسيله ي عده اي از سربازان خويش به قتل رسيد (399) و به نظر نمي آيد چنين امري مبني بر تحريك و توطئه ي سرداران يا درباريانش نبوده باشد. كرمانشاه يازده سال سلطنت كرد و بعد از او سلطنت به پسرش ايزدت گرد (يزدگرد) رسيد: يزدگرد اول . با آنكه سربازان يا در واقع محركان آنها از سلطنت پدرش ناراضي بودند در جلوس اين يزدگرد به سلطنت از جانب مخالفان اشكاني پيش نيامد. در واقع قبل از نيل به سلطنت به حسن سيرت و صفاي عقيدت معروف بود و اين عامل عمده اي در رضايت مخالفان به سلطنت او گشت . وي خود را در سكه هاي خويش ، را مشت رس خواند - يعني صلح جو. اين صلح جويي او تا حدي به نفع روم تمام شد چرا كه در عصر او اوضاع امپراطوري چنان آشفته بود كه اگر وي طبع جنگ طلبي داشت فرصتهاي مناسب متعددي براي تسويه ي حساب با آن امپراطوري به دست مي آورد. اين دوستي كه از عهد پدرش شاپور سوم شروع شد وي را به نحو بي سابقه اي مورد اعتماد و احترام روم ساخت . حتي امپراطور آركاديوس در وصيت نامه ي رسمي خويش ولايت و قيمومت فرزند خردسال خود تئودوسيوس دوم را كه وليعهد و جانشينش بود به او واگذار كرد. يزدگرد هم با دلسوزي و جوانمردي لوازم اين قيمومت را به جا آورد. نه فقط معتمدي از دربار خويش را براي نظارت در تربيت وي فرستاد و هرگونه مخالفت با امپراطور خردسال را مخالفت با ايران اعلام كرد، بلكه خود نيز در مدت سلطنت از هر اقدامي كه مغاير با دوستي روم باشد خودداري كرد. در مورد عيسويان و پيروان اديان ديگر، از جمله يهود، نيز تسامح نسبي را تا جايي كه منجر به تجري آنها نگردد مراعات مي كرد. اما در بين بزرگان ايران ، جنگبارگان ارتشتاران وي را به خاطر صلح طلبي كه داشت ، و تعصب گرايان موبدان به سبب تسامحي كه نسبت به اديان ديگر نشان مي داد، در خور نكوهش مي يافتند. مع هذا تسامح او نسبت به عيسويان و ساير اتباع مبني بر مصلحت و تدبير بود - و در حدي كه قدرت سلطنت را به خطر نيندازد رعايت مي شد. در آغاز وي با رؤساي عيسويان چنان به محبت رفتار كرد كه بعضي از آنها وي را آماده ي تعميد يا حتي عيسوي رحيم پنداشتند و از وي ستايش بسيار كردند. اما وقتي زياده طلبيهاي ايشان را مشاهده كرد و شاهد بي حرمتي ايشان نسبت به موبدان و آتشگاهها شد با شدت و خشونت آنها را تنبيه كرد. نسبت به رؤساي آتشگاه هم تا وقتي آنها را از دخالت در امور دولت فارغ يافت ، همه گونه حمايت و علاقه نشان داد. وقتي كه تعصب آنها را بر ضد عيسويان موجب تهديد قدرت سلطنت ديد با آنها به خشونت پرداخت . بدين گونه صلابت و سطوت او در بين رؤساي عيسوي و زرتشتي هر دو به خشونت تعبير شد و عوام اكثريت و اقليت هم ، كه هميشه تابع اغراض رؤساي حريص و جاه طلب مي مانند، به تلقين آنها وي را با نظر نفرت نگريستند و گنهكار (وزه گر) و فريبكار (دفر) خواندند. اينكه وي طبعاً به تسامح گرايش داشت از آنجا پيداست كه در حق يهود هم با عطوفت سلوك مي كرد و حتي شوشين دختر رأس جالوت را هم به زني گرفت . سلطنت وي بيست و يك سال طول كشيد و در پايان آن وي نزد اكثريت رعايا به چشم فرمانروايي نگريسته مي شد كه هم آتشگاه او را گنهكار مي خواند و هم كليسا! مرگ مرموز او كه گفته اند در حدود طوس و به قولي در نواحي گرگان از لگد يك اسب آبي مرد و اسب هم بلافاصله ناپديد شد (420)، قصه اي است كه از مقوله ي خرافات رؤساي عوام به نظر مي آيد و بايد آن را براي مخفي داشتن جنايتي عمدي كه موبدان و ساير بزرگان طرح آن را ريخته اند ساخته باشند. اينكه بعد از مرگ او پسرش شاپور را كه از ارمنستان به دعوي تاج و تخت پدر آمد در قصر وي هلاك كردند و در مقابل پسر ديگرش ورهران - بهرام - كه با كمك اعراب حيره به جستجوي تخت و تاج آمد شاهزاده اي خسرو نام را به سلطنت نشاندند، نشان مي دهد كه نجبا رهايي از سلطه ي يزدگرد را براي خود مايه ي خرسندي مي ديده اند و لاجرم دوست نداشته اند طعمه ي انتقام جويي فرزندانش گردند. يزدگرد اول پسرش بهرام (ورهران ) را وليعهد كرده بود حتي به همين مناسبت در سكه اي هم كه ضرب كرده بود تصوير او را در آن سوي تصوير خويش نقش كرده بود. اما سوءظني كه بر وفق روايات ، طبيعت ثاني يزدگرد بود علاقه ي او را از وي گردانيد و منجر به آن شد كه تا پسر را به حيره نزد نعمان پادشاه دست نشانده ي عرب كه در سالهاي كودكي هم وي نزد او و در قصر موسوم به خورنق پرورش يافته بود بفرستد، و به گونه اي وي را به آنجا تبعيد كند. بدين گونه ، هنگام مرگ يزدگرد، پسر ديگرش شاپور كه فرمانرواي ارمنستان (ارمنان شاه ) بود و ظاهراً در نزد پدر محبوب تر از بهرام بود، و قتل او در تيسفون كه متعاقب مرگ يزدگرد بدانجا رفته بود، بهرام را در مطالبه ي تخت و تاج موروث خويش از نجبا بيشتر مصمم نمود. جبهه ي بزرگان دربار كه خسرو نام را به پادشاهي برداشته بود و مي خواست هرگونه هست اولاد يزدگرد را از سطنت محروم سازد، از جمله شامل يك اسپهبد ، يك پادوسپان ، يك لشكرنويس ، يك دبير ماليات ارضي ، و يك رئيس اوقاف كشور بود اما اتحاديه ي آنها در مقابل منذر، امير حيره يا پدرش نعمان ، كه همراه بهرام با نيرويي قابل ملاحظه از يك دسته اعراب تنوخ ساكن حيره و يك دسته سوار سنگين اسلحه ي ايراني كه در حيره تحت فرمان بهرام بود براي بر تخت نشاندن شاهزاده ي دست پرورد خويش به تيسفون عزيمت كرد، تاب مقاومت نياورد. خسرو هم كه دست نشانده و مورد حمايت جماعت نجبا بود خود را از معركه كنار كشيد و بدين گونه سلطنت بعد از يزدگرد، به رغم مخالفت جبهه ي بزرگان ، به پسرش بهرام رسيد: بهرام پنجم . قصه اي كه بر حسب آن در اختلاف بين بهرام با بزرگان ، تاج سلطنت را در بين دو شير نهادند و چون بهرام ، برخلاف خسرو كه از مطالبه ي تاج و خطر كردن براي آن منصرف شد، شيران را كشت و تاج را بر سر نهاد، ظاهراً به قصد آن جعل شد تا تسليم شدن شرم آور بزرگان كشور را در مقابل يك شيخ عرب و يك دولت پوشالي دست نشانده ي ايران در پرده ي ابهام فروپوشانند. سلطنت شادخوارانه بهرام گور 14-3- بر وفق روايات ، بهرام در قسمتي از سالهاي كودكي در حيره نزد نعمان ، پدر منذر، پرورش يافت . وي غير از مهارت در سواري و تيراندازي در آنجا در قصر و باغچه ي باشكوه خُوَرْنَقْ اوقات را به موسيقي و شعر و شكار مي گذرانيد و از تأثير اين تربيت بعدها در دوران سلطنت نيز شكار دوستي و عشرت پرستي قسمتي از اوقات او را مستغرق مي داشت . حتي شاعري را هم كه گويند به خاطر اشتغال به آن مورد ملامت موبدان واقع شد ادامه داد و بدين گونه نمونه ي يك پادشاه شادخوار خرم و پرجنب و جوش و بي بند و بار را عرضه كرد كه در تاريخ ايران با تمام اين اوصاف نظيري پيدا نكرد. در حقيقت به سبب همين وحشي طبعي ، چالاكي و بي آرامي بي سابقه اش بود كه او را بهرام گور خواندند و اين نام در بين مردمي كه نام گرگين و شاهين و گراز و گشنسب و شهروراز هم عنوانهاي افتخارآميز بود در حق وي متضمن هيچ گونه قدح و اهانتي نبود - تا لازم آيد اين شهرت را به خاطر علاقه اي كه به شكار گور داشت بعدها به وي منسوب كرده باشند. به احتمال قوي سابقه ي تربيت در نزد امراي حيره او را تا حدي به شيوه ي اعراب باديه بار آورده بود و همين حالت غيرعادي كه در رفتار و كردار او جلوه داشت و از آداب و تشريفات سنگين و پرهيبت و جلال دربار ساسانيان خالي به نظر مي رسيد او را در انظار عامه محبوبيت خاص بخشيد و موضوع افسانه هاي عاميانه اي ساخت كه قسمتي از آنها به قهرمانان خيالي و ناشناخته ي قصه هاي سرگردان مربوط بود. اينكه بهرام پنجم در خطبه اي كه در اولين روز جلوس در حضور بزرگان به بيان آورد خشونت پدرش را در سلوك با رعيت ناشي از تجاوز آنها از حدود خواند، در واقع اعلام سياست خود او بود كه مي خواست نشان دهد مادام كه قوم از گليم خويش پاي را بيرون ننهند از جانب وي ايمن خواهند بود، و چون بزرگان در حد خود متوقف شدند بهرام هم در همان حد زمام امور را به دست آنان داد و لاجرم به خاطر تحسين و رضايتي كه آنها در حق وي اظهار مي كردند محبوب و مطبوع خاص و عام گشت . ضرورت مقابله با تحريكات و تجاوزطلبيهاي رؤساي كليسا كه گاه معارض آتشگاه نيز مي شدند بهرام را از همان اوايل فرمانروايي وي به تعقيب و ادامه ي سياست پدرش يزدگرد در مورد عيسويان واداشت . و اين معني برخورد با روم را كه حامي و محرك عيسويان در فتنه انگيزي و آشوب طلبي بود در نزد وي اجتناب ناپذير ساخت . اما او ترجيح داد قبل از درگيري با روم ، با تنبيه طوايف هفطالي (هياطله ، خيونان ) كه در نواحي بلخ و حوالي جيحون و اترك دوباره موجب ناآراميهايي شده بودند نخست پشت سر را در نواحي شرقي كشور، از هرگونه احتمال تجاوز و تحريك ايمن سازد. از اين رو با سرعت عمل بي سابقه و مخصوصاً با مخفي نگهداشتن جهت حركت خويش ناگهان بر سر آنها تاخت . در ناحيه ي كشميهن ، در حوالي مرو، خاقان آن را كشت ، تاج او را با اموال و خزاين بسيار به غنيمت گرفت سپس برادر كوچك خود نرسي را كه در مدت غيبت شاه از تختگاه غالباً از جانب وي نيابت سلطنت داشت ، در تمام نواحي شرقي كشور فرمانروايي داد. به هر حال با اين حمله ي نابيوسيده چنان ضربه اي به اين طوايف نيمه وحشي وارد آورد كه خيونان از آن پس تا مدتها بعد ديگر در مرزهاي ايران ظاهر نشدند. چندي بعد، در دنبال تحريكها و آشوبهايي كه منجر به فرار عده اي از عيسويان ايران به قلمرو روم شرقي شد، فرستاده اي به بيزانس گسيل كرد و از امپراطور استرداد اين فراريان را مطالبه نمود. تئودوسيوس ، امپراطور بيزانس از قبول اين امر امتناع كرد و كار به جنگ كشيد (421). جنگ هم دو سال طول كشيد و حوالي نصيبين و حدود ارمنستان صحنه ي برخوردهاي خونين گشت . مهرنرسي ايران سپاهبد و بزرگ فرمدار بهرام ، كه از خاندان اسپنديار و صاحب عالي ترين مناصب دولتي در عهد بهرام و پدرش بود، فرمانده سپاه ايران بود. امير حيره در قسمتي از اين جنگها به نفع ايران شركت داشت . جزئيات اين جنگها در روايات رومي مأخوذ از اقوال ارباب كليساست و چنان كه بايد انتظار داشت از مبالغات و مسامحات بسيار هم مشحون شده است . از جمله در باب تلفات سپاه اعراب مبالغه اي كه در قولشان هست محل ترديد است ؛ همچنين اين روايت كه در پايان جنگ آكاكيوس اسقف آميداي (آمِدْ)، هفت هزار تن اسير ايراني را از روميها بازخريد و فديه ي آنها را از وجوه حاصل از فروش اواني و ظروف طلاي كليساهاي حوزه ي اسقفي خويش پرداخت ، بي شك مجعول و ناظر به نشان دادن اهميت كليسا و قدرت رؤساي آن است . به هر حال پيداست كه جنگ دو ساله به نتيجه اي منجر نشد. لاجرم فرستاده ي روم براي مذاكره به لشكرگاه بهرام آمد و قراري براي مصالحه داده شده . در اين مصالحه مقرر گشت هيچ يك از طرفين در قلمرو خويش متعرض و مزاحم عقايد و مراسم پيروان آيين طرف ديگر نشود. قراري هم كه بيزانس براي پرداخت مبلغي جهت حفظ معابر قفقاز در مقابل طوايف هون و آلان پذيرفته بود تجديد شد. پرداخت ساليانه ي اين مبلغ را ايرانيان نوعي باج تلقي مي كردند و روميها هم چون به همين چشم در اين پرداخت مي نگريستند در هر فرصت مي كوشيدند از تأديه ي آن شانه خالي كنند. بعد از پيروزي بر هياطله و مصالحه با روم ، باقي مانده ي سلطنت بهرام غالباً صرف تفريح و عشرت جويي شد. فقط چند سالي قبل از پايان عمر، ارمنستان را به صورت ايالت تابع به ايران ملحق كرد (429). يك بار هم طوايف ديلم را كه در مقابل او سر به طغيان برآورده بودند به انقياد آورد. پادشاه ايشان را اسير كرد و بعد خلعت داد و به ولايت خود بازفرستاد. بهرام ، چنان كه از روايت شاهنامه برمي آيد، ظاهراً به مرگ طبيعي درگذشت (438). قصه اي كه بر حسب آن در پي گوري اسب تاخت و در گودالي ناپديد شد ظاهراً بايد بعدها به مناسبت علاقه ي او به گور و بيابان ، از روي آنچه درباب فرجام كار نواده اش پيروز گفته مي شد جعل شده باشد. علاقه ي او به شعر و موسيقي ، كه شايد تا حدي خود آن به سابقه ي تربيت او در نزد اعراب باديه مربوط باشد، نيز سبب شده است كه درباره ي عشق او به عشرت و تفريح مبالغه نمايند. اينكه او لوريان (لوليان ) را از هند به ايران جلب كرد و سبب شد تا عامه ي خلق هم مثل پادشاهان و بزرگان ، از طريق سماع اين خنياگران دوره گرد، از لذتهاي موسيقي و شاديهاي زندگي بهره ي تمام عايد نمايند ظاهراً بايد از همين مبالغه ناشي باشد. مرگ بهرام گور - سلطنت يزدگرد دوم 14-4- بعد از او پسرش يزدگرد دوم به سلطنت رسيد و در جانشيني پدر با مدعي و مخالفي هم مواجه نشد. اولين كاري كه يزدگرد بدان دست زد حمله به مرزهاي بيزانس بود. سپاه روم شرقي از اواخر عهد پدرش بهرام در آن سوي نواحي مرزي نصيبين باقي مانده بود و قلعه ها و استحكامات تازه اي به وجود آورده بود. يزدگرد براي آنكه به روميها فرصت تهاجم به نصيبين را ندهد، خود به مرزهاي دشمن تعرض كرد (442). در سپاه او غير از لشكريان ايراني ، دسته هايي از خيونان ، از اعراب و از ساير اقوام غير ايراني نيز وجود داشت . سپاه بيزانس غافلگير شد و اگر نزول باران و تگرگ شديد مانع پيشرفت يزدگرد نشده بود، مقابله با وي براي روميها دشوار مي شد. امپراطور تئودوسيوس تقاضاي صلح كرد و سردار او آناطوليوس تنها و پياده براي اظهار اين تقاضا به لشكرگاه يزدگرد آمد. مذاكرات به امضاي معاهده ي صلح انجاميد و در ضمن آن طرفين موافقت كردند در مجاورت مرزهاي يكديگر استحكامات تازه نسازند. چون رسم روميها آن بود كه با ايجاد استحكامات در مجاورت مرزهاي خويش ، قلمرو خود را به هنگام فرصت در داخل خاك همسايه توسعه دهند، الزام آنها به اين تعهد حاكي از دقت نظر و دورانديشي يزدگرد در مسائل نظامي و سياسي به نظر مي رسد. اما اينكه او با وجود پيشرفتهايي كه در خاك دشمن كرد بي هيچ انگيزه ي ديگر و با مجرد درخواست صلح امپراطور از داخل قلمرو بيزانس عقب نشست بايد به سبب وصول خبرهايي بوده باشد كه از بروز اغتشاشات در نواحي شرقي كشور به او رسيده بود. به همين سبب بود كه بلافاصله بعد از خاتمه ي مذاكرات با روم وزير و بزرگ فرمدار سالخورده ي خويش مهرنرسي را به نيابت گماشت و خود براي رفع غائله عزيمت ولايت پارت كرد (443). اغتشاشات در نواحي مجاور مرزهاي گرگان و بيابان خوارزم روي داده بود و در اين نواحي تاخت و تاز اقوام كيدار و خيون امنيت و آبادي پارت و ولايات مجاور را به سختي تهديد مي كرد. يزدگرد نيروي خود را در نيشاپور (ابرشهر) متمركز ساخت و از آنجا مدتها با اين قبايل جنگيد. بالاخره بعد از چند سال لشكركشيهاي مستمر در آن حدود از جيحون عبور كرد، طوايف متجاوز را شكست سخت داد و به عقب نشيني به صحراهاي ماوراءالنهر واداشت (ح 450). دلمشغولي ديگري كه از اين پس براي وي پيش آمد بي اعتمادي نسبت به عيسويان سپاه خويش بود كه در طي جنگ با خيونان خاطرش را دچار دغدغه ساخت . از اين رو در بازگشت از اين لشكركشي عيسويان را از سپاه خويش اخراج كرد و عده اي از بزرگان را كه تمايلات عيسوي نشان داده بودند در نواحي ماد و بابل توقيف نمود و به انكار آيين عيسي و تَبّريْ از آن الزام كرد. اما عيسويان ، مخصوصاً كساني از آنها كه اهل كليسا بودند، در مقابل آزار و شكنجه مقاومت كردند، در آيين خويش استوار ماندند و غالباً با عقوبت بسيار كشته شدند. در همين اوقات تعقيب و آزار عيسويان ارمنستان هم تشديد و دنبال شد. در حقيقت پيشرفت آيين عيسي در اين سرزمين از مدتها قبل سلطه ي ايران را در اين ولايت - كه به قلمرو ساسانيان الحاق شده بود - متزلزل و بي ثبات نشان مي داد و يزدگرد مثل وزير سالخورده ي خويش مهرنرسي ضرورت سعي در جلوگيري از توسعه ي تبليغات عيسوي را در اين حدود براي حفظ سلطه ي ايران در آن سرزمين لازم مي يافت . مهرنرسي ، كه در اين زمينه معتقد به اعمال تضييق بود، ضمن فرماني كه از جانب شاه به نجباي ارمنستان ابلاغ كرد كوشيد تا با تقرير مذهب زرتشتي - در واقع طريقه ي زرواني - برتري آيين رسمي كشور را بر عقايد اقليت عيسوي به آنها نشان دهد و ايشان را به ترك آن آيين تشويق يا الزام نمايد. اما واكنش آنها در مقابل اين فرمان ، اهانت و تكذيب نسبت به آيين رسمي كشور بود و لاجرم يزدگرد با وجود گرفتاريهايي كه در جنگ با طوايف شرقي داشت و اعمال تضييق نسبت به نجباي ارامنه اصرار و خشونت ورزيد. روحانيان قوم بر ضد ايران حكم جهاد دادند و ارمنستان سر به شورش برداشت و از امپراطور بيزانس هم استمداد كرد. اما بيزانس در آن ايام خود در معرض تهديد طوايف هون بود و نمي توانست به شورشيان كمك كند. يزدگرد كه طوايف شرقي را مغلوب كرده بود، با وجود گرفتاريهايي كه باز در آن نواحي داشت لشكر به ارمنستان برد، شورشيان را در جنگي سخت مغلوب كرد و عده اي از رؤساي آنها را با روحانيان ارمني به زندان انداخت ، مرزبان تازه اي هم به آن ولايت فرستاد (451 ميلادي ). اما اين فشارها مانع از ادامه ي نفوذ آيين عيسوي در ارمنستان نشد. يزدگرد هم در سالهاي آخر سلطنت باز با كيداريان كه با عبور از جيحون ، نواحي شرقي كشور را دستخوش ناآرامي ساخته بودند درگيري داشت . بالاخره بعد از نوزده سال سلطنت ، عمرش پايان يافت (457). وي با آنكه در آنچه به سياست ديني مربوط مي شد سختگيري و تعصب داشت ، نسبت به اكثريت رعايا خود را عادل ، رحيم و معتدل نشان مي داد. علاقه به مسائل مذهبي كه او را به مطالعه اي در آيين عيسي هم رهنمون شد، اعتقاد او را در آيين خويش راسخ تر كرد. همين معني بود كه او را نه فقط به تعقيب نصاري واداشت بلكه حتي به ايذاء و تعقيب يهود هم وادار كرد. بر وفق روايات بعضي مآخذ ارمني ، يزدگرد دختر خود را به زني گرفت اما چندي بعد او را كشت و ظاهراً اين ماجرا تعادل روحي او را به هم زد و او را به تعدي و آزار رعايا واداشت . در صحت روايت ترديد است ، هر چند در آن ايام نه اين ازدواج مخالف شريعت قوم بود نه آن جنايت از يك فرمانرواي مستبد غرابت داشت . با اين همه ، زن يزدگرد كه مدتها بعد از خود او زنده بود دينك نام داشت و در مدتي كه بين پسران يزدگرد، هرمزد سوم و پيروز، بر سر سلطنت كشمكش در جريان بود، با عنوان ملكه در تيسفون به نيابت سلطنت اشتغال داشت . مُهري كه از او در دست است او را ملكه ي ملكه ها (بانبشنانْ بانبشن ) مي خواند. سلطنت پيروز 14-5- بعد از يزدگرد دوم پسر كوچكترش هرمزد - هرمزد سوم - به سلطنت نشست . اما پسر بزرگ ترش پيروز مدعي او شد و چون هرمزد هم نتوانست پشتيباني بزرگان را براي خود حفظ كند، پيروز از حمايت آنها برخوردار شد. به هر حال در پايان دو سال سلطنت نااستوار (9-457) هرمزد با مخالفت سپاه مواجه شد. اسپهبد رهام ، از نجباي خاندان مهران كه سردار سپاه پيروز بود وي را مغلوب و اسير كرد. بعد هم او را كشت و پيروز را بر تخت نشاند. بيست و پنج سال سلطنت پيروز تقريباً يك سره در گرفتاريهاي بي سرانجام گذشت و با اين حال او در تمام اين مدت خود را فرمانروايي با عزم و نستوه نشان داد. براي غلبه بر هرمزد هم تكيه گاه او ناخرسندي بزرگان از هرمزد بود. روايتي كه بر وفق آن وي به نزد خاقان هياطله (هفطالها) رفت و با كمك او بعد از دو سال به تخت نشست ، ظاهراً از قصه ي حال پسرش قباد ( كواذ ) بايد اخذ شده باشد؛ چرا كه در پايان عهد يزدگرد هفطاليها هنوز به حدود مرزهاي شرقي ايران نيامده بودند و طوايف مجاور ايران كيداريها و خيونان بودند. پيروز هم با وجود پشتيباني نجبا براي غلبه بر برادر به كمك خاقان هياطله يا سركرده ي كيداريها نيازي نداشت . به هر تقدير، در مدت جنگ برادران ، مادر آنها دينك در تيسفون نيابت سلطنت داشت و اگر آن خبر كه گفته اند پيروز بعد از غلبه بر هرمزد او را عفو كرد و از كشتنش درگذشت درست باشد، به احتمال قوي بايد از وساطت ملكه ناشي باشد. پيروز در آغاز سلطنت با طغيان واچه ، فرمانرواي محلي ناحيه ي واقع بين رودكُرْ و درياي خزر، درگير شد كه در فترت ناشي از اختلاف هرمزد و پيروز داعيه ي استقلال يافته بود. واچه خواهرزاده ي پيروز بود اما چون در دعوي خويش اصرار ورزيد با لشكركشي پيروز مواجه شد و شاه جديد به غلبه سرزمين او را دوباره به قلمرو خويش الحاق كرد. سلطنت پيروز، از جانب نجبا و موبدان مورد حمايت واقع شد، خاصه كه او در مقابل روحانيون زرتشتي خود را به الزام تسامح در مورد پيروان اديان ديگر ناچار نديد؛ در واقع چون در كشمكش مذهبي مربوط به وحدت يا تعدد طبيعت در وجود مسيح ، نصاراي ايران قول نسطوريوس را كه قائل به تجزي دو طبيعت لاهوت و ناسوت بود پذيرفتند، و بدين گونه از آيين ارتدوكس ملكايي كه شامل نظر مخالف بود و كليساي بيزانس همان را مذهب رسمي كرده بود جدا شدند، عيسويان ايران كه از آن پس نسطوري خوانده شدند در اين ايام ديگر هواخواه روم محسوب نمي شدند، لاجرم بيزانس به بهانه ي حمايت آنها در امور ايران مداخله نمي كرد و به همين سبب آنها نيز از جانب موبدان به چشم طرفداران آيين دشمن نگريسته نمي شدند، و دربار و نجبا احياناً از آنها حمايت هم مي كردند. اما نسبت به يهود احساسات خصمانه اي بالا گرفت و پيروز نيز براي جلوگيري از آن محتاج اقدام نشد، چرا كه طولي نكشيد و خود به خود فروكش كرد. موجب بروز اين احساسات انتشار اين خبر بود كه يهود دو تن از موبدان را زنده پوست كنده اند. در ولايت ماد، مخصوصاً نواحي اصفهان كه از همان ايام تعداد يهود آنجا قابل ملاحظه بود، انتشار اين خبر يك چند موجب تعقيب و آزار شديد قوم شد كه البته دوام نيافت و بهانه اي براي ايجاد اختلاف بين روحانيان و پادشاه نگشت . مشكل عمده اي كه پيروز از لحاظ داخلي با آن مواجه گشت ، بروز خشكسالي و قحطي ناگهاني و طولاني بود كه اوايل سلطنت او روي داد و محنتي سخت پيش آورد. خشكسالي هفت سال طول كشيد و پيروز كه شاهد سختي حال مردم بود براي تخفيف آلام قوم همه گونه سعي و همت به كار برد. به قول طبري ، مورخ معروف ، نه فقط ماليات را ايشان برگرفت بلكه اندوخته ي انبارها و خزاين را هم ميان آنها توزيع كرد. حتي غله و خوردني از بعضي سرزمينهاي دور و نزديك هم به ايران آورد. بدين گونه تلفات انساني را به حداقل رسانيد و روايت طبري كه مي گويد در آن مدت جز يك تن هيچ كس از تنگدستي نمرد، رمزي از همين معني است . تشريفات جشن آبريزگان ، چنان كه از بعضي روايات برمي آيد، ظاهراً بايد به ياد باراني باشد كه بعد از سالها قحطي و خشكسالي خاك كشور را در اين ايام سيراب كرد. در دنبال قحطي و خشكسالي ، پيروز گرفتار هجوم دشمن شد: طوايف هفطال (هياطله ) كه در همان ايام به نواحي طخارستان و كوشان رسيده بودند، كيداريان را از آن حدود به حوالي رُخَجْ و بلوچستان رانده بودند و خود در آن نواحي جاي ايشان را گرفته بودند. اين طوايف موج تازه اي از خيونان (هونهاي سفيد) بودند و از همان آغاز ورود به نواحي مجاور در مرزهاي شرقي ايران بناي تاخت و تاز را هم گذاشتند. تاخت و تاز آنها مكرر شد و امنيت و آرامش نواحي شرقي را مختل كرد. پيروز ناچار شد با آنها جنگ كند و چند بار نيز بر آنها غلبه يافت . خوشبختي وي در اين بود كه در اين ايام بيزانس خود گرفتار دشواريهاي داخلي و تهديد هونهاي غربي بود، و درگيري پيروز در نواحي شرقي ، مرزهاي غربي او را در خطر تجاوز روميها نمي انداخت . به هر حال در يك لشكركشي كه پيروز براي دفع هياطله به نواحي شرقي كرد، بر اثر اغواي جاسوس دشمن - كه نقشي شبيه بدان چه در عهد داريوش به سردار او زوپيروس در فتح بابل منسوب شد بر عهده گرفت به محاصره ي دشمن افتاد. اخشنواز، پادشاه هياطله ، وي را در مقابل تعهد غرامت و فديه آزاد كرد اما پسرش كواذ (قباد) را براي دريافت اين فديه به عنوان گروگان در نزد خود نگه داشت . معاهده اي هم كه براي صلح امضا شد مرز دو كشور را طوري تعيين كرد كه ادامه ي آن براي پيروز نوعي خفت و اهانت بود. پرداخت مبلغي كه پيروز به عنوان فديه و غرامت برعهده گرفته بود، براي كشوري كه تازه از يك قحطي و خشكسالي طولاني بيرون آمده بود، دشواري داشت . اما با آنكه پيروز غرامت را پرداخت ، پسرش كواذ آزاد نشد و اخشنواز وي را همچنان نزد خود نگه داشت . در نواحي شرقي كشور تاخت و تاز هياطله ادامه يافت و تحمل آن براي ايران غيرممكن شد. پيروز دوباره خود را ناچار به لشكركشي به نواحي شرقي يافت و در دربار او كساني كه با هفطاليان مربوط بودند يا از غلبه ي احتمالي آنها بيم داشتند وي را از اين كار بر حذر داشتند. اما اجتناب از جنگ ممكن نشد، و اخشنواز كه به رسم سكاها و هونها تاكتيك زمين سوخته را در مقابل سپاه پيروز پيش گرفت ، او را با جنگ و گريز به داخل سرزمينهاي بياباني و ناشناس كشاند. بعد هم ، سپاه پيروز در طي پيشرويهاي خويش در خندق سرپوشيده اي كه اخشنواز بر سر راه آن تعبيه كرده بود افتاد و پيروز نيز با آنها درون خندق جان داد (484). غنايم فراوان ، از جمله اسناد و دفاتر ديواني ، با اسيران بسيار كه موبدان و عده اي از زنان حرم نيز در آن ميان بودند به جنگ اخشنواز افتاد. از جسد پيروز هم نشاني به دست نيامد و بدين گونه فرجام كار او در رمز و ابهام ماند. پس از پيروز 14-6- با مرگ پيروز كشور در هرج و مرج فرو رفت . در نواحي شرقي هياطله تا مروالرود و هرات پيش آمدند. در نواحي غربي از بين رفته سپاه كه همراه پادشاه ناپديد شده بودند ناامنيها و نوميديهاي سخت به وجود آورد. اما زرمهر، معروف به سوخرا ، از خاندان قارن به مجرد آگهي از مرگ پيروز خود را از ارمنستان به تيسفون رسانيد و به كمك شاهپور رازي ، اسپهبد خاندان قارن ، بلاش نام برادر پيروز را بر تخت نشاند و با تهديد و تطميع هياطله را از ادامه ي تجاوز در داخل خاك ايران بازداشت . بدين گونه بلاش برادر پيروز به جاي او سلطنت يافت و كواذ پسر او همچنان در نزد هياطله باقي ماند. حتي با آنكه زرمهر اسناد و دفاتر پيروز و اسيران حرم او را با قسمتي از غنايم و خزاين او، از اخشنواز باز پس گرفت ، كواذ در نزد پادشاه هياطله باقي ماند - و شايد بعد از جلوس بازگشت خود را هم به تيسفون خالي از خطر نمي يافت . اما بلاش در آغاز سلطنت (484) با معارضه ي برادرزاده ي خود زرير (زره ، زارن ) مواجه شد كه با كمك زرمهر و مساعدت واهان ، سردار ارمني ، بر او غالب آمد و به غايله ي او خاتمه داد. در مورد هياطله (هفطاليان ) هم به كمك زرمهر به هرگونه بود آنها را از ادامه ي مداخله در امور كشور مانع آمد و اسيران حرم را با قسمتي از غنايم و اسناد از آنها بازستاند. براي ترميم خزانه ، كه قحطي طولاني و پرداخت غرامت آن را خالي كرده بود، به تشويق كشاورزي اهتمام كرد و صاحبان اراضي را به كشت و آباداني الزام نمود. نسبت به عيسويان ايران ، چون آنها را از اتهام ارتباط با بيزانس مُبّري مي ديد، به رفق و مدارا سلوك كرد. در مورد مسيحيهاي ارمنستان هم به جهت كمكهايي كه واهان ، سردار آنها، در رفع غايله ي زرير به وي كرده بود تسامح قابل ملاحظه اي نشان داد. با اين حال ، عدالت جويي و تسامحگرايي او بيش از آن بود كه نجبا و موبدان در چنان روزهاي آشفته اي از عهده ي تحمل آن برآيند. نجباي لشكري ، بدان سبب كه خزانه ي وي قادر به پرداخت مواجب لشكر نبود، و روحانيان ، بدان سبب كه تسامح ديني و بي مبالاتي وي را در مراسم مذهبي نمي پسنديدند از وي هر روز بيش از پيش ناخرسندي پيدا مي كردند. به علاوه ، در آن ايام كه صلح پايدار با هياطله براي دستيابي به فرصتي كه ويرانيهاي كشور و خزانه را ترميم نمايد ضروري به نظر مي رسيد، قباد كه طي اقامت طولاني در نزد اخشنواز با آنها تفاهم بيشتر يافته بود براي تأمين چنين مصالحه اي بيش از بلاش اميد كاميابي داشت . از اين رو، بعضي از بزرگان كه زرمهر سوخرا در رأس آنها بود و ظاهراً پنهاني با قباد و اخشنواز تباني هم كرده بودند، پسر پيروز را براي سلطنت به تيسفون دعوت كردند و مقارن حركت او، بلاش توقيف و از سلطنت خلع شد. قولي هم هست كه او در همان اوقات به مرگ طبيعي مرد. سلطنت بلاش چهارده سال بيش نكشيد و بعد از او (488) فرمانروايي به اين پسر پيروز رسيد: كواذ اول ، قباد. قباد به هنگام جلوس سي و نه سال كمتر نداشت ، لاجرم نه تسليم به قدرت نجبا كه او را به سلطنت رسانده بودند برايش آسان بود، نه انقياد نسبت به طوايف وحشي گونه ي هپتال (هياطله ) كه در نيل به فرمانروايي به او ياري كرده بودند در نظرش خالي از خفت بود. با اين حال در آغاز سلطنت هم دست زرمهر سوخرا، اسپهبد خاندان قارن ، را در امور كشور بازگذاشت ، هم پرداخت غرامت و فديه اي را كه عمويش بلاش در آخرين سال سلطنت از تأديه ي آن به اخشنواز شانه خالي كرده بود ادامه داد. اولين كار عمده ي او تنبيه طوايف خزر بود كه از مساكن خود در اراضي بين رود ولگا و رود دُنْ به مرزهاي ايران مي تاختند و نواحي ماد آذربايجان معروض غارت و تهديد آنها بود. قباد لشكر به دفع آنها برد، با خان آنها جنگيد او را شكست سخت داد و با غنايم بسيار به تيسفون بازگشت . اين پيروزي او را براي مقابله با قدرت نجباي لشكري كه از مدتها پيش به مداخله در امور سلطنت عادت كرده بودند آمادگي داد. وي زرمهر سوخرا اسپهبد خاندان قارن را، كه در رساندن وي به سلطنت كمك كرده بود و در وي به چشم دست نشانده ي خويش مي نگريست به كمك پدر زن خود، اسپهبد شاپور كه سركرده ي خاندان مهران بود، از ميان برداشت . با آنكه شاپور مهران را بعد از آن ايران سپاهبد كرد و با اعتلاي او اين سخن هم در افواه افتاد كه باد سوخرا فرو نشست و باد مهران وزيدن گرفت ، قباد مدت زيادي ناچار به تحمل شاپور نشد و او بعد از رقيب خود ديرزماني نزيست . علاقه اي هم كه قباد در همين سالها به تعليم مزدك نشان داد مبني بر سياست در هم شكستن قدرت نجبا و ناظر به آن بود كه نفوذ روزافزون نجبا و موبدان را كه در آن ايام به شدت مزاحم و معارض قدرت سلطنت شده بود به نيروي پيروان وي ، كه اكثريت طبقات عامه را شامل مي شد، در هم بشكند و قدرت سلطنت رااز شركت و مداخله ي بزرگان آزاد سازد. ظهور مزدك 14-7- مزدك بامدادان كه آيين جديد او مورد حمايت و تأييد قباد واقع شد، موبدي از اهل استخر پارس بود كه ظاهراً تعليم معلم خويش زراتشت خرّگان را كه موبدي از اهل پسا (فساد) بود تبليغ مي كرد. اين زراتشت خرّگان ، تا آنجا كه از تأمل در روايات بر مي آيد، ظاهراً مقارن سالهاي اشغال و خشكسالي عهد پيروز به نشر تعليم تازه اي مبني بر توزيع عادلانه ي ثروت در بين تمام طبقات و افراد پرداخته بود، ليكن تعليم او از حد معدودي از شاگردانش تجاوز نكرده بود. مزدك كه يك تن از اين شاگردان بود در اين ايام كه سالها از عهد پيروز مي گذشت اما فقر و محروميت عامه و غرور و رعونت طبقات نجبا همچنان باقي بود، با نشر اين تعليم در بين عامه تدريجاً طرفداران بسيار پيدا كرده بود. جوهر اين تعليم نوعي مذهب اشتراكي بود كه عناصري از آيين ماني و عقايد گنوسي را نيز متضمن مي شد. مزدك پيروان خود را از يك سو به محدودكردن حوزه ي تمتعات فردي مي خواند، و از سوي ديگر با تبليغ لزوم الغاي مالكيت فردي و قانون ارث ، طالب تساوي امكان تمام افراد جامعه در نيل به اين تمتعات محدود بود. مع هذا اين تعليم كه در محدوده ي عقايد زرتشتي و از طريق جماعتي از موبدان طبقات پايين تبليغ مي شد، در عمل و در بين طبقات عامه به نوعي مذهب اباحي تبديل گشت كه خرم ديني و بي اعتنايي به حدود و سنن ، لازمه ي آن به شمار آمد؛ و مزدكيان كه به حمايت پادشاه متكي بودند خود را مجاز شمردند در شهر و روستا دست به مصادره و تصرف عدواني در اموال و املاك طبقات عالي نيز بگشايند، و به بهانه ي ايجاد تعادل و تساوي در امكانات و تمتعات ، حرمسراي بزرگان را نيز معروض تجاوز خويش سازند. به نظر مي آيد كه اموال و زنان قباد در اين ماجرا از تجاوز مصون ماندند و روايات مبني بر تسليم وي به قبول اشتراك در زنان ظاهراً بعدها براي تقرير ضرورت جهد او و پسرش خسرو در برانداختن اين آيين به وجود آمده باشد. اما حمايت قباد از مزدك و مزدكيان ، طبقات نجبا و صاحبان اراضي وسيع و حرمسراهاي بزرگ را به شدت معروض اهانت و تجاوز عامه ساخت . مخالفت موبدان بزرگ و فتواي تحريم و تكفير آنها نيز موجب انصراف عامه از آيين مزدك نشد، و انقلاب تدريجاً به نوعي هرج و مرج منجر شد كه هدف آن نه الغاي قدرت سلطنت بلكه الغاي امتيازات نجبا بود. بالاخره به اصرار موبدان موبد و بعضي اشراف - كه از آن جمله كنارنگ گشنسب داد در اين باره شور و حرارت بيشتر نشان مي داد - شوراي بزرگان تشكيل شد و براي پايان دادن به اين ماجرا بركناري قباد را از سلطنت لازم يافت . بدين گونه ، قباد خلع و توقيف شد و برادرش زاماسپ (جاماسپ ) كه شهرت به نرمخويي و عدالت جويي داشت به جاي او انتخاب گشت (496). اين اقدام نوعي كودتا بود كه هدف آن استقرار نظم مورد علاقه ي اعيان و روحانيان بود، اما به علت رسوخ آيين مزدك در طبقات عامه ، حوزه ي شمول آن از حد دربار و سپاه تجاوز نكرد و انقلاب اشتراكي مزدك همچنان در اعماق جامعه به قوت و قدرت خود باقي ماند. سلطنت جاماسپ پيروزي نجبا را چنان كه بايد تأمين نكرد و لاجرم تدريجاً از حمايت جدي آنها هم محروم ماند. در مورد پادشاه مخلوع برخلاف كساني چون گشنسپ داد كه طالب قتل او بودند، جاماسپ نظر كساني را كه به حبس وي رأي دادند تأييد كرد. قباد را به قلعه ي انوشبرد، دژ فراموشي ، فرستادند كه در خوزستان و در نواحي دزفول و جنديشاپور در محلي به نام گل گرد بود. در اينجا زندانيان مادام العمر از يادها مي رفتند و اين سرنوشتي بود كه نجبا قباد را بدان محكوم كرده بودند. مزدك را هم كه از بيم شورش عام ، قتل او ممكن نبود به زندان انداختند. اما پيروانش شوريدند و او را از زندان بيرون آوردند و او بي هيچ مزاحمي در خارج از زندان و در محلي مخفي همچنان به نشر تعليم خود ادامه داد. فرمانروايي جاماسپ با وجود قدرت فوق العاده اي كه بركنار كردن قباد به نجبا و موبدان بزرگ داد مجال تحكيم نيافت . ادامه ي نهضت مزدكيان هم جبهه ي عامه را در مقابل جبهه ي اعيان قدرت وتحرك بيشتر داد. شورش ارمنستان و اغتشاشهايي كه در عهد قباد در بين النهرين ايران روي داده بود نيز ادامه پيدا كرد و جاماسپ در فرونشاندن آنها توفيقي نيافت . قباد به كمك يك تن از نجبا - سياوش نام - كه تمايلات مزدكي داشت و در بعضي مآخذ به خطا زرمهر خوانده شد - از زندان خلاصي يافت . نقشه ي فرار به وسيله ي خواهر پادشاه كه زوجه ي او نيز بود اجرا شد و سياوش پادشاه فراري را تا سرزمين هياطله همراهي كرد. خاقان هياطله او را به منزله ي يك دوست و يك خويشاوند پذيرفت و تحت حمايت گرفت . يك چند او را با حرمت و محبت نزد خود نگه داشت ، و سپس يك دختر خود را كه از پيروز دخت داشت و خواهرزاده ي قباد محسوب مي شد به وي تزويج كرد. لشكري هم از هياطله براي جنگ با جاماسپ و استرداد تخت و تاج از دست رفته در اختيار او گذاشت . قباد نيز، كه بلافاصله با اين سپاه و به همراهي سياوش عزيمت ايران كرد، در مقابل كمكهاي خاقان پرداخت خراج سالانه اي را به او تعهد كرد. اما وقتي كه سپاه او به حوالي تختگاه رسيد، جاماسپ كه طبقات عامه را پشتيبان برادر مي يافت و خود به حمايت نجبا از خويش هم اعتماد و اعتقادي نداشت ، از مقابله با او خودداري كرد و تخت و تاج را بي هيچ مقاومت به برادر واگذاشت . بدين گونه با شروع دومين دور سلطنت قباد (498) فرمانروايي دو ساله ي جاماسپ - كه در سكه هايش خود را بغ جاماسپ مي خواند - خاتمه يافت . نجبا كه قباد را خلع كرده بودند بي هيچ مقاومت نسبت به او اظهار انقياد كردند و او هم در مقابل آنها به هيچ گونه تعهدي در ترك آيين مزدك حاجت پيدا نكرد. جاماسپ برخلاف معهود كشته نشد، مورد عفو واقع شد و به قولي تبعيد گشت . كساني از نجبا كه در اقدام به خلع قباد همدست شده بودند نيز مورد عفو واقع شدند. گشنسب داد كه رأي به قتل قباد داده بود به كيفر رسيد. سياوش كه در فرار از زندان به شاه كمك كرده بود، به مرتبه ي ارتشتاران سالار ارتقا يافت . مزدكيان نيز همچنان تحت حمايت پادشاه باقي ماندند و قباد به رفع شورش طوايف بين النهرين و جلوگيري از تاخت و تاز اعراب در نواحي حيره پرداخت . در آغاز دومين دور سلطنت ، مشكل عمده ي قباد تهيه ي پولي بود كه پرداخت آن را به هفطاليان تعهد كرده بود. وي كه قبل از خلع از آناستاسيوس امپراطور بيزانس ، مبلغي را كه روم پرداخت آن را براي حفاظت معابر قفقاز تعهد كرده بود مطالبه مي كرد، در اين هنگام از امپراطور مبلغي به عنوان وام درخواست كرد. آناستاسيوس كه پرداخت مبلغ مربوط به حفاظت معابر را موكول به استرداد نصيبين به روم كرده بود، اين بار نيز از پرداخت وام خودداري كرد و بدين وسيله سعي كرد تا قباد را براي پرداخت مبلغي كه مي بايست به هياطله بپردازد تحت فشار نگه دارد و او را به تخليه ي نصيبين و استرداد آن به روم راضي كند. اما قباد بي آنكه در اين باره به تعلل و مذاكره بپردازد به روم حمله كرد (502) و برخلاف آنچه بيزانس انتظار داشت افواجي از هياطله نيز در اين لشكركشي با سپاه وي همراه بود. وي ارزروم را كه تئودوزيوپوليس خوانده مي شد و تختگاه ارمنستان روم بود تسخير كرد (اوت 503) و آمِد (دياربكر) را بعد از هشتاد روز محاصره فتح كرد (اكتبر 503). آمِد به سبب مقاومت طولاني مجازات سخت شد. جنگ كه در طي آن شهر چند بار دست به دست شد، فوق العاده خونين بود. طرفين آماده ي متاركه شدند و روم تقاضاي صلح كرد و بالاخره با پرداخت مبلغي آمِد را پس گرفت (506). اما قباد چون با هجوم دسته هايي از طوايف هون از جانب قفقاز مواجه شد، صلح را استقبال كرد و بعد از دفع آنها، روم را به ادامه ي پرداخت مبلغي كه سالانه جهت حفظ معابر قفقاز برعهده گرفته بود ملزم داشت . از آن پس در باقي مدت فرمانروايي آناستاسيوس (وفات 518) بين ايران و بيزانس منازعه اي روي نداد. در مدت صلح قباد فرصت يافت رابطه ي بين مزدكيها و مخالفان ايشان را به نحو مطلوبي تعديل كند و خود را از فشار مطالبات هياطله برهاند. اما يوستين امپراطور كه به جاي آناستاسيوس در بيزانس به فرمانروايي رسيد، در مرزهاي ايران شروع به تحريكات كرد و چندي بعد، از پرداخت مبلغي كه مي بايست روم براي حفاظت معابر قفقاز به ايران بپردازد خودداري كرد. به تحريك وي در ولايت لازستان (لازيكا) واقع در بخش غربي گرجستان و كناره ي درياي سياه ، شورشهايي بر ضد سلطه ي ايران درگرفت . وقتي قباد براي فرونشاندن شورش ، لشكر به لازيكا برد يوستين بين النهرين و ارمنستان ايران را عرضه ي تاخت و تاز ساخت . جنگ در حوالي نصيبين شدت يافت و ادامه ي آن طرفين را آماده ي مذاكره داشت . در مذاكرات صلح (525) قباد غير از حفظ لازيكا، از قيصر درخواست تا پسر و وليعهد وي خسرو را هم به فرزندي خويش بپذيرد و اختلاف نظرهايي كه در اجراي اين پيشنهاد پديد آمد مذاكره ي صلح را دچار تأخير و اشكال ساخت . سياوش كه همراه مهبود ، از نجباي خاندان سورن ، مأمور ختم مذاكره ي صلح شد، در تعقيب مذاكرات حرارتي نشان نداد و از جانب مهبود و جبهه ي مخالف مزدك به اخلال در امر صلح متهم شد. در محكمه اي كه جرايم او مورد رسيدگي بود، اتهامات ديگر از جمله بد ديني نيز بر وي وارد آمد لاجرم به اعدام محكوم شد، و قباد به هر سبب بود در اجراي حكم تعلل نكرد. اعدام او توقيف و تعقيب عده اي از مزدكيان دربار، و كساني را كه طالب وليعهدي خسرو و بازگشت قدرت به دست موبدان نبودند به دنبال آورد. سعي سياوش در به تأخير انداختن قرار صلح به مخالفت با وليعهدي خسرو تعبير شد كه مزدكيهاي دربار در مقابل او برادرش پتشخوار گرشاه (كيوس ، كاوس ) را نامزد كرده بودند. اين شاهزاده كاوس سرسپرده و دست پرورده ي مزدكيان بود و برخلاف خسرو با جبهه ي متحد بزرگان و موبدان ارتباط نداشت . مزدكيها هم به مسئله ي جانشيني قباد اهميت مي دادند، زيرا وليعهدي كه موبدان و نجباي ضد مزدك وي را حمايت مي كردند نه فقط آزادي آنها را در تبليغ آيين خويش ممكن بود به خطر اندازد، بلكه احتمال داشت آنها را به عنوان زنديك (زنديق ) و بد كيش هم مورد آزار و تعقيب موبدان سازد. سياوش سابقه ي تمايلات مزدكي داشت و همان هم او را به رهانيدن قباد از زندان فراموشي برانگيخته بود، از اين رو به سبب تعلل در به انجام رساندن مذاكرات صلح متهم به كارشكني بر ضد منافع خسرو شد و قباد، به رغم سابقه ي دوستي ، به سبب فشار خسرو و طرفدارانش حكم اعدام او را تنفيذ كرد (528). در دنبال اعدام سياوش ، هم جنگ با روم دنبال شد و هم تعقيب مزدكيها كه وليعهدي خسرو بدون آن ممكن نمي شد. مزدك به الزام موبدان در مجلسي وادار به مناظره شد و البته شكست او در مناظره از پيش مقرر شده بود. آن گاه خود و آن عده از پيروانش كه در اين مجمع حاضر بودند كشته شدند (ح 529). بدين گونه قباد كه در دور اول فرمانروايي براي تحكيم قدرت سلطنت از نيروي مزدكيها جهت درهم شكستن قدرت نجبا و روحانيان استفاده كرده بود، در پايان دور دوم فرمانروايي ، در پي همان مقصد از نيروي نجبا و روحانيان براي در هم شكستن قدرت مزدكيها استفاده كرد و معلوم شد كه گرايش او به آيين مزدك مبني بر نقشه ي سياسي بوده است و اگر او را يك پادشاه ماكياولي مآب بخوانند خلاف واقع نيست . جنگ با ايران ، فقط چند ماه آخر عمر يوستين را مشغول داشت . با وفات او (527) مقابله با سپاه ايران به عهده ي يوستي نيانوس امپراطور تازه افتاد. طرفين در حدود نصيبين و دارا به شدت با يكديگر درگيري پيدا كردند. بليزاريوس ، سردار نامدار بيزانس ، يك بار (530) در حدود نصيبين و يك بار (531) در حوالي كالي نيكوس - كه امروز رَقَّه گويند - از سپاه ايران شكست خورد. منذر ، امير حيره ، هم در اين جنگها خدمات ارزنده اي به شاه ايران كرد. اما سپاه ايران از محاصره ي مَيّافارِقين نتيجه اي نگرفت . قباد هم در همين ايام رنجور شد و به بيماري فالج درگذشت (531). هنگام مرگ هشتاد و دو سال از عمرش مي گذشت . سلطنت او با سالهاي فرمانروايي برادرش جاماسپ كه او در آن مدت نيز همچنان خود را پادشاه مي دانست چهل و سه سال طول كشيد. سلطنت طولاني او پر از فراز و نشيب حوادث بود و اراده ي او در رويارويي با حوادث ، محكم و بي فتور جلوه كرد. جنگهاي او با روم و مقاومت او در مقابل قدرت طلبي نجبا و موبدان ، قوت اراده و ثبات رأي او را نشان داد. عدم ترديدش در قتل زرمهر سوخرا و در اعدام سياوش و اينكه يك بار مزدكيها را وسيله ي سركوبي نجبا و يك بار نجبا را وسيله ي سركوبي مزدكيها كرد، او را يك پادشاه ماكياولي وار تمام عيار ساخت . در بين شهرهايي كه وي ساخت يا در تجديد عمارت آنها كوشيد شهر بيلقان در نواحي ارس ، بهقباد در نواحي مداين ، كواذخره در پارس ، و قباديان در نواحي بدخشان را مي توان نام برد. خسرو كه بعد از او، بر وفق وصيت رسمي پدر به سلطنت نشست دنباله ي كار او را در جنگ با بيزانس و در قلع و قمع مزدكيان گرفت . با جلوس او قرار صلح بين ايران و روم گذاشته شد و اين قرار به طرفين فرصت داد تا به رفع دشواريهاي داخلي بپردازند. سرانجام ، يك دوره ي كشمكش طولاني بين سلطنت و اقتدار نجبا، در پايان عهد قباد به پيروزي سلطنت خاتمه يافت و خسرو توانست ، بعد از رفع غايله ي مدعيان و سركوبي مزدكيان ، يك بار ديگر مثل نياي بزرگ خود اردشير، دين و دولت را در وجود شخص پادشاه توأمان سازد و مثل او خشونت انعطاف ناپذير را وسيله ي تنفيذ قدرت سلطنت نمايد. خسرو؛ جنگ خانگي و صلح با روم 14-8- سلطنت خسرو با آنكه وصيت نامه ي قباد و تأييد اكثريت نجبا پشتيبان آن بود از كشمكش مدعيان خانگي خالي نماند. غير از كيوس كه سابقه ي ارتباط با مزدكيان قيام او را از آغاز بي نتيجه و محكوم به شكست ساخت ، زام يك چشم (زاماسپ ) برادر ديگر خسرو كه با او از يك مادر نيز بود به تحريك عده اي از نجبا به دعوي سلطنت برخاست . در توطئه اي كه ياران او براي روي كار آوردنش طرح كردند بنابر آن شد كه چون يك چشم بودن اين شاهزاده مانع قانوني براي نيل او به سلطنت محسوب مي شد، بعد از بركناري خسرو، پسر زام را كه قباد نام داشت و طفل خردسالي بود به سلطنت بردارند، و پدرش زام سلطنت واقعي را به نيابت او در دست گيرد. اما توطئه كشف شد و خسرو نه فقط زام بلكه تمام برادران و برادرزادگان خود را به دنبال اين واقعه كشت . فقط قباد خردسال را يك تن از نجبا از قتل رهانيد اما خود او نيز بعدها به همين سبب مجازات سخت شد. بدين گونه با قتل مدعيان احتمالي و رفع هرگونه مظنه بروز اختلاف خانگي ، خسرو هم نجبا را از انديشه ي تحريك بر ضد خويش مأيوس كرد، و هم صلابت و خشونت خود را در مقابله با هرگونه تحريك و توطئه مربوط به سياستهاي خارج از كشور نشان داد. چون مقارن همين احوال ، در دنبال قرار موقتي كه براي خاتمه دادن به جنگهاي عهد قباد داده شده بود، امپراطور بيزانس طالب منعقد كردن يك صلح دائمي فيمابين دو دولت شد، خسرو پيشنهاد وي را استقبال كرد. صلحي كه بدين گونه برقرار شد (533) به وي فرصت داد تا به امور داخلي كه بعد از سي سال جنگ با روم و در دنباله ي يك ربع قرن هرج و مرج ناشي از انقلاب مزدكي به تنظيم و ترميم بسيار محتاج بود بپردازد و شئون كشور را در نظام فرمانروايي مستبدانه اما مصلحانه ي فردي به هم مربوط سازد. در عين حال به يوستي نيان هم مجالي داد تا با فراغت از گرفتاريهايش در شرق ، امور مربوط به غرب امپراطوري را سامان بخشد - سلطنت واندالها در كارتاژ را براندازد، طوايف آفريقايي مور را به انقياد آورد، و گوتهاي شرقي را در ايتاليا مطيع سازد، سپاه خودرا نظم بخشد و حدود بيزانس را توسعه دهد. اين صلح دائم مقرر مي كرد كه ايران و بيزانس براي مدتي بي پايان اختلافات خود را كنار بگذارند، و در حالي دوستي و اتحاد به سر برند. براي نيل به اين صلح و دوام آن ، روم متعهد شد براي مخارج معابر قفقاز ساليانه مبلغي به ايران بپردازد. بيزانس شهرهايي را كه در طي جنگ از خاك ايران به تصرف آورده است به وي مسترد كند، و ايران هم دژهايي را كه در لازيكا فتح كرده است به روم باز پس دهد. طرفين موافقت نمايند در نزديك مرزهاي يكديگر استحكامات نظامي نسازند و در صورت ضرورت ، به مال و مرد يكديگر را كمك نمايند. صلح دوام نمي آورد 14-9- به هر حال با آنكه صلح دائم براي هر دو طرف فرصتي جهت سعي در رفع نابسامانيهاي داخلي پيش آورد، آنچه بيزانس از آن عايد كرد فتوحات نظامي بود، در حالي كه خسرو فرصت را صرف اصلاحات ضروري كرد - كه بدون كاميابي در آن هرگونه پيشرفتهاي نظامي براي او غير ممكن بود. مع هذا فتوحات يوستي نيان مايه ي ناخرسندي خسرو شد، چنان كه بيزانس هم از توفيقي كه خسرو در رفع آشفتگيهاي داخلي خويش پيدا كرد احساس نگراني نمود. سوءظني كه از اين احساسها حاصل شد دوام صلح را غيرممكن ساخت . وقتي كه خسرو عمق خطري را كه توسعه ي قلمرو يوستي نيان براي ايران داشت به واقع درك كرد پيشدستي در نقض صلح را ضروري يافت . بهانه اي هم كه پيدا كرد تحريكات بيزانس در روابط اعراب مرزي را ايران بود، كه مقارن آن مداخله ي امپراطور در ناآراميهاي گرجستان و ارمنستان نيز معلوم شد و نقض صلح قابل توجيه به نظر رسيد. خسرو با لشكري گران از فرات عبور كرد و به سوريه تاخت (539 م ). پيشرفت او در سوريه سريع و تقريباً بي اشكال بود. انطاكيه كه يك چند مقاومت كرد، به فرمان شاه طعمه ي حريق و عرضه ي قتل و غارت گشت (540) و بقاياي سكنه ي آن هم به شهري كه خسرو در مجاورت تيسفون براي آنها ساخت كوچ داده شد. اين شهر نوساخته را هم وندي خسرو خواندند و بعدها به روميگان (روميه ) معروف شد. حلب و چند شهر سوريه قبل از واقعه ي انطاكيه تسليم شدند اما سرنوشت انطاكيه ، ساير شهرهاي نواحي را از مقاومت بازداشت . نه فقط سلوكيه و افاميه با تسليم ذخاير و نفايس از غارت و حريق در امان ماندند بلكه شهرهاي بين النهرين روم ، مثل اِدِسا و دارا هم با پرداخت فديه و باج ، از غارت و تاراج رهايي پيدا كردند. با وجود مذاكرات صلح ، جنگ ادامه يافت و به لازيكا - در كرانه ي درياي سياه - كشيد و در نواحي بين النهرين روم هم تجديد شد و خسرو در پايان تاخت و تازهاي پيروزمندانه ي خود در مرزهاي شرقي بيزانس ، خويشتن را براي قبول صلح - كه در تمام مدت جنگ بيزانس نيز خود را طالب آن نشان مي داد - آماده يافت . فرستادگان يوستي نيان در تيسفون نزد وي بار يافتند (545) و قرار متاركه ي پنج ساله اي را با پرداخت مبلغي غرامت متعهد شدند. قرار متاركه ي پنج ساله ، كه مرزهاي دولتين را به وضع قبل از جنگ بازگرداند، به خسرو فرصت نداد تا اختلافات خود را با همسايگان شرقي حل و رفع كند، چرا كه امپراطور با تحريك لازيكا (لازستان ) به شورش ، متاركه را نقض كرد (549) و ضرورت رفع شورش لازيكا خسرو را با يوستي نيان كه محرك اين شورش و پشتيبان شورشيان بود دوباره درگير ساخت . لازيكا در نزد يك درياي سياه براي بيزانس اهميت حياتي داشت و براي خسرو هم تسلط بر آن تأثير قابل ملاحظه اي در توسعه ي تجارت ايران داشت . لاجرم كشمكش بر سر آن ، در نزد هر دو طرف قابل توجيه بود. جنگ با حمله ي داگيس تائوس سردار رومي ، به پترا ، كه دژ دريايي ايران در كنار درياي سياه محسوب مي شد، آغاز شد و سالها طول كشيد. تلفات و خسارات طرفين هم غالباً سنگين بود. با آنكه پترا بعد از مقاومتي طولاني و دليرانه به دست بيزانس افتاد، سپاه ايران سراسر لازيكا را به تصرف درآورد و شورشيان را كه تحت حمايت بيزانس بودند منكوب كرد. اختلافات محلي نيز، كه مخالفان خسرو را در لازيكا با هم به مقابله واداشت (555) يك چند به نفع او تمام شد و با اين حال الحاق لازيكا براي خسرو غير ممكن يا بي فايده به نظر آمد. بالاخره بيزانس باز طالب مذاكرات براي متاركه شد (556). در قرار صلح پنجاه ساله اي كه به دنبال اين مذاكرات منعقد گشت (561) و متضمن اتحاد بين دو كشور نيز بود خسرو از هرگونه دعوي در مورد لازيكا صرف نظر كرد. بيزانس متعهد شد سالانه سي هزار سكه ي طلا به عنوان حفاظت معابر قفقاز به ايران بپردازد و كل مبلغ مربوط به هفت سال اولش را بلافاصله از پيش پرداخت نمايد و بدين گونه ، چنان كه مخالفان يوستي نيان در خود بيزانس مي گفتند، روم ناچار شد به ايران خراج بدهد. هر چند هم در متن قرارداد آن را اعانه مي خواندند، به قول گيبون مورخ معروف ، اين باج گذاري ماهيت خود را همچنان حفظ و اظهار كرد. با اين قرارداد بعد از بيست سال زد و خورد خونين كه چندين بار متاركه منجر به خاتمه دادن به آن نشده بود، هر دو طرف به مرزهاي سابق قبل از جنگ بازگشتند و بنابر آن شد كه هيچ كدام در مجاورت مرزهاي طرف ديگر استحكامات تازه اي نسازد و هيچ يك در قلمرو خود مزاحم پيروان آيين كشور ديگر نباشد، و مقرر شد كه از اين پس هرگونه اختلاف بين دولتين به حكميت مرضي الطرفين واگذار گردد. صلح با روم ، براي خسرو هم حيثيت بيشتري تأمين كرد، هم فرصتي فراهم ساخت براي رسيدگي به امور داخلي ، در آنچه به امور داخلي مربوط مي شد، خسرو، از جمله قوم باستاني پاريز را كه در كوهستانهاي كرمان رهزني مي كردند تأديب و تنبيه كرد و قسمتي از آنها را در نواحي ديگر كشور متفرق ساخت . همچنين طوايف چول (صول ) را در نواحي مجاور مرزهاي گرگان قلع و قمع كرد و هر دو طايفه را به تعهد خدمات نظامي الزام نمود. در گرجستان و ارمنستان استحكامات تازه ساخت و پادگانهاي نيرومند نشاند. دولت هياطله را كه در اوايل سلطنت خويش هنوز به آنها غرامت و باج مي پرداخت در اين سالها برانداخت اما با سين جيبو ، خاقان ترك ، كه قلمرو هيطاليان را با او تقسيم كرد، و فشار او در طي سالها عامل عمده اي در ضعف و تزلزل هياطله شده بود حاضر به عقد اتحاد نشد (567). رود جيحون كه پيش از آن سرحد ايران و هياطله بود از اين پس بين ايران و سرزمين خاقان ترك سرحد گشت . با اين حال كمك خسرو به اعراب يمن (570) كه منجر به اخراج حبشيها از آن سرزمين و غلبه ي نظامي ايران در آن نواحي شد، دوباره موجب بروز اختلافات بين ايران و بيزانس گشت . اين اقدام خسرو در واقع تسلط روم را بر درياي احمر و احياناً بر مصر و اراضي شرقي مديترانه متزلزل مي كرد، لاجرم يوستين امپراطور جديد روم (جلوس : 565) امنيت بيزانس را عرضه ي تهديد يافت و بر ضد خسرو دست به تحريكات زد. در يمن ، سردار خسرو كه وهرز ديلمي نام داشت ، بعد از اخراج حبشيها نيز، ظاهراً به درخواست اعراب همچنان با سپاه خويش باقي ماند و يمن را به طور غيررسمي به صورت ايالت تابع ايران درآورد، چنان كه بعد از مرگ و هرز نيز كساني از اسواران و آزادگان ايران كه همراه و هرز به يمن رفته بودند در آنجا از جانب پادشاه حكومت كردند. اين سلطه كه تا نيم قرن يا بيشتر همچنان ادامه يافت از همان آغاز موجب ناخرسندي شديد بيزانس گشت و يوستين بدون رجوع به حكميت ، صلح پنجاه ساله را كه به بهاي گران خريده بود دوباره به خطر انداخت . تركتازي روميها و جنون امپراطور 14-10- سين جيبو (ديزابول )، خاقان ترك ، كه از چندي پيش با امپراطور رابطه ي دوستي و اتحاد برقرار كرده بود (569) و اتحاد با او را يوستين از جهت ايجاد جاده ي بازرگاني بلاواسطه با شرق متضمن منفعت و مصلحت يافته بود، در اين هنگام به تحريك دولت روم از جيحون عبور كرد و به نواحي مرزي ايران تجاوز كرد (571) اما قلاع استواري كه خسرو در مرزهاي شرقي به وجود آورده بود به وي امكان تركتازي نداد. از جلو هرمزد پسر خسرو كه به دفع او لشكر كشيد منهزم شد و به آن سوي جيحون گريخت . اما امپراطور فرستاده ي خسرو را كه براي مطالبه و دريافت اعانه يا باج مورد تعهد بيزانس به دربار وي آمده بود با اهانت و دست خالي بازگرداند سپس لشكر به بين النهرين كشيد (572) و نصيبين را به محاصره انداخت . خسرو نيز بدون فوت وقت براي مقابله با روم لشكر به شمال بين النهرين برد. نصيبين را از محاصره ي روم رهانيد، انطاكيه را آتش زد و شهر آپامه و قلعه ي دارا را هم گرفت (573). پيروزي سريع وي چنان لطمه ي روحي به امپراطور زد كه كارش به جنون كشيد و خود را ناچار به استعفا يافت (574). تيبريوس كه بعد از او زمام امور را به دست گرفت از مهلت متاركه اي كه با پرداخت باج و غرامت خسرو را بدان راضي كرده بود استفاده كرد. سپاه انبوه اما نامتجانسي از اطراف بلاد خويش جمع آورد، سرداري به نام يوستي نيان را هم به فرماندهي آن برگماشت . با اين حال در اقدام به جنگ ترديدي يافت و با قبول پرداخت باج ساليانه اي به ايران صلحي به مدت سه سال با خسرو برقرار كرد. اما صلح پايدار نماند: خسرو به بهانه ي فرونشاندن شورشي كه در ارمنستان ايران روي داده بود لشكر به آن سرزمين كشيد و حتي درصدد برآمد ارمينيه ي صغري (ارمنستان روم ) را هم به قلمرو خويش ملحق كند. خسرو ملطيه را گرفت و آتش زد، يوستي نيان هم در ارمنستان ايران بناي تاخت و تاز گذاشت (576). نهم خسرو ، سردار ايران وي را مغلوب كرد و از ارمنستان ايران راند. در شمال بين النهرين نيز جنگ درگرفت و طولاني شد. موريكيوس (موريس ) سردار روم كه به جاي يوستي نيان فرمانده سپاه بيزانس شد در اين نواحي پيروزيهايي به دست آورد و از جمله شهر سنجار را فتح كرد. با آن كه طرفين در پايان متاركه ي سه ساله خود را براي جنگ تازه اي آماده مي كردند، مذاكرات صلح هم به راه افتاد (578). مرگ خسرو 14-11- خسرو، در بازگشت به تيسفون ، از خستگيهاي جنگ كه با پيري و نالاني او مناسب نبود، به سختي بيمار شد و ناگهان درگذشت (فوريه 579). با مرگ او صلح و جنگ با بيزانس ناتمام ماند. سلطنت او چهل و هفت سال طول كشيد و به رغم خشونت و استبدادي كه حتي عدالت داستاني وي آن را مهار نمي كرد، روي هم رفته اميدبخش ، درخور اعتماد و درخشان بود. خاطره اي كه در روايات و سنتهاي ايرانيان ، از روزگار او باقي ماند نيز او را در نزد نسلهاي بعد محبوب و در خور تكريم و محبت ساخت . در آغاز سلطنت براي قلع و قمع پيروان مزدك ، كه دوام قدرت و اتحاد آنها فرمانرواييش را به خطر مي انداخت دست به اقدامات جدي زد. اين اقدامات چنان بود كه گويي پايان عهد پدرش را تجديد كرد. سركوبي پيروان مزدك ، طبقه ي موبدان را، كه در تمام مدت نهضت در دفع آنها بجد مي كوشيدند مجال اعتلا داد. به خاطر همين اعتلا بود كه اين طبقه خسرو را دادگر خواندند و انوشك روان - روان بي مرگ - لقب نهادند مع هذا صلابت و سلطه اي كه در رفتار و كردار خسرو بود اين هواداران وي را از محدوده ي خط خود مجال تجاوز نداد. اينكه مهبود وزير با سابقه ي خود را كه در تأمين سلطنت وي جهد بسيار هم كرده بود، به بهانه ي آنكه در آمدن به حضور يك بار تعلل كرده است تسليم چوبه ي دار كرد، نمونه اي از صلابت و خشونت بي عطوفت شاهانه اش بود و محرك وي هر چه بود، نجبا و بزرگان دربار را از هرگونه فكر مداخله در امور بر حذر داشت . در دفع طغيان پسرش انوشك زاد (نوشزاد) هم اين خشونت و صلابت عازي از گذشت ، درس عبرتي به ساير فرزندانش داد - كه انديشه ي ايجاد جنگ خانگي را هرگز به خاطر راه ندهند. اين پسر كه از مادري عيسوي به دنيا آمده بر دين مادر باقي ماند و آيين پدر را نپذيرفت ، چون آداب و رسوم زرتشتي را با نظر تحقير و بي اعتنايي مي نگريست ، نزد موبدان ، زنديق (زنديك ) تلقي مي شد و به تمايلات مزدكي متهم بود. خسرو هم او را از دربار دور كرده بود و در جندي شاپور كه از مراكز عيسويان بود تحت نظر قرار داده بود. در آنجا انوشزاد با زندانيان كه اكثر به جرايم سياسي مأخوذ بودند مربوط شد و به تحريك آنها داعيه ي اظهار مخالفت با پدر در وجودش ريشه گرفت . در جريان لشكركشيهاي نخست خسرو به روم ، يك بار كه خبر بيماري سخت خسرو در حِمْص شايع شد، وي فرصت را مناسب يافت . براي جانشيني وي دست به اقدام زد: بلافاصله زندانيان را آزاد كرد، عده اي از عيسويان شهر را گرد خود جمع آورد، عمال تيسفون را از تمام خوزستان بيرون كرد و با اعلام مرگ خسرو خود را پادشاه خواند. خسرو كه برخلاف پندار و اميد وي از بيماري شفا يافته بود، چون از قيام وي آگهي يافت ، نايب السلطنه اي را كه در تيسفون داشت به دفع طغيان پسر الزام نمود. شاهزاده دستگير شد و مقارن بازگشت خسرو به تيسفون (ح 550) به امر او مجازات شد. مجازاتش فقط در اين حد بود كه او را نابينا كند - و يا با سوزاندن پلك و مژه ، از آرزوي نيل به سلطنت نوميد سازد. همدستانش هم تنبيه شدند و با آنكه عده اي از عيسويان در اين ماجرا دچار عقوبت شدند مجازات آنها به مبارزه با عيسويت و تعقيب تمام عيسويان منجر نشد. عدالت سرد و استبداد خشونت آميز پادشاه از حد اقتضاي سياست تجاوز نمي كرد. خسرو؛ شاه فلسفه دان 14-12- خسرو در عصر و محيط خود تا حدي تجسم يك حاكم حكيم ، يك فرمانرواي فيلسوف بود كه مثل نظاير ديگر خود آنچه را افلاطون از چنين فرمانروايي انتظار داشت نتوانست تحقق بخشد. با اين حال نام او، حتي بيش از نام كوروش و داريوش به عنوان يك فرمانرواي آرماني در افواه و اذهان باقي ماند. دوره ي فرمانروايي او نه فقط يك دوره ي فعاليت سياسي و نظامي موفق بود، بلكه در عين حال يك دوره ي اصلاحات اجتماعي نيز محسوب مي شد. اصلاحات او از جمله شامل وضع قانونهاي تازه درباره ي ماليات ، ترتيبات اداري و خدمات نظامي بود. به علاوه ، هرج و مرجهايي را هم كه در امر مالكيت ، ارث و ازدواج در مدت غلبه ي مزدكيها در بين طبقات عالي پيش آمده بود با وضع قانونهاي عاجل و غالباً موقت سر و صورت داد. با اين حال هيچ يك از مسائل اجتماعي عصر را كه منجر به انقلاب مزدكيها شده بود حل نكرد. حاصل اين اصلاحات قدرت گرفتن طبقه ي متوسط از نجباي ارضي بود كه دهقان خوانده مي شدند و تفوق اجتماعي آنها انحطاط تدريجي نجباي بزرگ فئودال را به دنبال داشت . در عين حال انحطاط وضع نجباي بزرگ قدرت حكومت مركزي را افزايش داد و از توسعه ي نفوذ خاندانهاي بزرگ كه معارض قدرت سلطنت بود جلوگيري كرد. شهرت خسرو به حكمت در نزد ايرانيان و اعراب از آنچه در شاهنامه و مآخذ آن در باب مجالس او با بوزرجمهر، گفت و شنودهايش را با موبد، و مخصوصاً از آنچه در تقرير توقيعات او آمده است پيداست . جالب آن است كه حتي مورخان بيزانس هم با آنكه سعي كرده اند او را از درك اين گونه مسائل عاجز نشان دهند، توجه خاص او را به مباحث حكمت در خور ذكر يافته اند. خسرو در طي سلطنت يا حتي قبل از آن با حكمت يوناني و در اواخر آن با تعاليم مكتبهاي فلسفي هند آشنايي قابل ملاحظه پيدا كرد. در همان اوايل سلطنت به هفت تن از حكماي يونان كه يك فرمان متعصبانه ي ضد فلسفه از جانب امپراطور يوسني نيان (529) آنها را وادار به ترك يونان كرده بود پناه داد. از اين جماعت داماسكيوس اهل سوريه ، سمبليقوس اهل كيليكيه ، يولاميوس اهل فروگيه ، پريسكيانوس اهل ليديه ، ايزيدوروس اهل غزه ، ديوجانس و هرمياس اهل فنيقيه بودند. بعضي از آنها صاحب تأليفات فلسفي بودند يا در تعليم فلسفه شهرت فوق العاده داشتند. از اين جمله سمبليقوس شارح افكار ارسطو، و داماسكيوس استاد الهيات و پژوهنده ي عقايد و اديان بود. خسرو آنها را پناه داد، در حق آنها محبت كرد، با آنها مجالس گفت و شنود برقرار كرد و در نگهداشت آنها اهتمام به جاي آورد، و آنها هم وي را، چنان كه آگاثياس نقل مي كند، به آرا و عقايد افلاطون و ارسطو آشنا يافتند. در اواخر سلطنت هم يك تن از علماي يونان ، به نام اورانيوس كه از سوفسطائيان عصر محسوب مي شد، مورد توجه پادشاه واقع شد. خسرو به او صلات و هداياي ارزنده اي داد و خود يك چند در نزد او به كسب دانش پرداخت . در همين ايام ، و ظاهراً مقارن فتح يمن و تسلط بر درياي احمر، به هند نيز دسترس و علاقه اي پيدا كرد و هر چند اين علاقه منجر به لشكركشي به هند نشد، به ارسال سفرا و مبادله ي هدايا با پادشاهان هند كشيد. ايران را با بازي شطرنج و با كتاب كليله و دمنه كه برزويه ي طبيب به زبان پهلوي نقل كرد آشنايي داد. در مدرسه ي طبي هم كه خسرو در جندي شاپور به وجود آورد به اشارت يا الزام او كتابهاي فلسفي و طبي يوناني - و احياناً هندي - به سرياني و پهلوي نقل و تعليم شد. با آنكه خود را مروج و حامي آيين زرتشت مي دانست و مثل جدش اردشير مي خواست دين و دولت را در وجود شخص خود متحد و توأمان سازد، در سلوك با پيروان اديان ديگر تسامح شاپور را به كار مي بست و ظاهراً ضرورت تسامح را براي حفظ و ثبات يك امپراطوري كه رعايايش پيروان اديان مختلف بودند دريافته بود. هر چند اصلاحات او، در آغاز سلطنت ، بر تعقيب مزدكيان مبتني بود، در تعقيب آنها به مجازات هرج و مرج طلبان اكتفا مي كرد. در منع از اشاعه ي تعليم آنها اصراري نداشت . در مورد عيسويان و يهود هم ، از اقتضاي تسامح خارج نمي شد و اگر نسبت به يعقوبيها و پيروان آيين كاتوليك در قلمرو خويش به نظر سوءظن مي نگريست از جهت تعليم آنها نبود، به خاطر احتمال ارتباط آنها با بيزانس بود. از پيروان اديان غير مزدايي هر چند جزيه ي سرانه (گزيت ) دريافت مي كرد، زنان و كودكان و پيران قوم را از پرداخت آن معاف مي داشت و اگر بر وفق قراري ك با بيزانس داشت عيسويان را از تبليغ آيين خويش منع مي كرد، آنها را از بناي معابد و از اجراي مناسك خويش مانع نمي آمد. اين هم كه وقتي حكماي هفت گانه طالب بازگشت به ديار خود شدند و در قرارداد صلحي كه با يوستي نيان منعقد كرد اعطاي امنيت و آزادي تعليم به آنها را در جزو شرايط صلح بر امپراطور تحميل كرد، تسامح فكري و وسعت نظر او را در مسائل مربوط به عقايد قابل ملاحظه نشان مي دهد. وزارت انوشروان را بر وفق روايات سنتي بوزرجمهر (بزرگمهر) بر عهده داشت كه از حكماي عصر محسوب مي شد، اما فقدان ذكر نام او در روايات بيزانسي و ارمني شخصيت او را - مثل شخصيت ابرسام و تنسر - مجهول و مرموز نشان مي دهد. بعضي محققان وي را با برزويه ي طبيب كه ترجمه ي كليله و دمنه به پهلوي با نام او قرين است يك تن پنداشته اند و قبول اين اقوال ظاهراً خالي از اشكال نيست . سلطنت هرمز چهارم 14-13- بعد از خسرو اول ، تاج و تخت بي هيچ مدعي و معارضي به پسرش هرمزد رسيد: هرمزد چهارم . وي كه از جانب مادر نواده ي خاقان ترك محسوب مي شد از بعضي جهات خلق و خوي تركان را داشت و او را به همين سبب تركزاد مي خواندند. هرمزد در روز جلوس به باريافتگان دربار وعده داد كه در همه چيز شيوه ي پدر را دنبال خواهد كرد و از آنچه خسرو برقرار كرده بود تخطي نخواهد كرد. اين وعده در واقع متضمن اعلام اين نكته بود كه مثل پدر در مقابل قدرت جويي و فرصت طلبي نجبا و خاندانهاي بزرگ نيز درخواهد ايستاد. اما وي در الزام عدالت ، خيلي بيش از پدر به رعايت حال طبقات پايين توجه كرد و شايد از اين حيث چنان كه بلعمي مورخ خاطرنشان مي كند بيش از پدر مستحق لقب عادل به نظر مي رسيد، مع هذا چون در اين كار، اعتدال و احتياط پدر را فاقد بود بيشتر به جاي عادل ، به عنوان ظالم و شرير تلقي شد - كه ظاهراً متضمن قضاوتي منصفانه نيست . هرمزد در رعايت بين افراد رعيت ، امتياز مورد انتظار طبقات نجبا را ناديده گرفت و همين موجب تحريك دشمني آنها در حق وي شد. به نامه اي كه هيربدان به وي نوشتند و از وي درخواستند تا عيسويان و يهود را زجر و تعقيب كند، جواب داد: چنان كه تخت تنها به دو پايه ي پيشين بر پا نمي ايستد و لاجرم به دو پايه ي پسين هم نياز دارد، سلطنت هم نمي تواند بدون اتكا به پيروان اديان ديگر پابرجا باشد؛ شما دست از آزار ايشان بازداريد و خود به كارهاي نيك روي آريد تا ديگران آيين شما را بپسندند و از جان و دل هواخواه كيش شما گردند. اما اين جواب زيركانه كه براي زمان ما نيز سرمشقي شايان پيروي است هيربدان را به جاي آنكه از رفتار خويش خجل سازد به تعصب بر ضد وي وادار كرد. در ضمن سفرهاي جنگي و نقل و انتقالهاي دائم كه موكب او را با اسواران و ملازمان پيوسته به اكناف كشور مي برد، هرمزد با نهايت دقت مواظب بود سپاهيان وي از هرگونه تحميل و ايذا نسبت به رعايا خودداري نمايند. در مواردي كه از اين فرمان تخطي مي شد، خطاكار را به شدت مجازات مي كرد و حتي پسر خود خسرو را از چنين مجازات سختي معاف نداشت . در بين كساني از اقويا كه به امر او و به بهانه ي آنكه بر ضعفا ستم كرده اند مجازات سخت شدند يك موبدان موبد، و تعدادي از علما (هيربدان ) و اهل بيوتات (ويسپوهران ) به دست هلاك سپرده شدند. با جلوس او (579) پيشنهاد صلح كه در آخرين روزهاي عمر خسرو از جانب بيزانس مطرح بود از طرف وي رد شد و جنگ ادامه يافت (580). در مرزهاي بين النهرين و سوريه شهرها مكرر دست به دست شد و آباديها عرضه ي ويراني گشت . موريكيوس ، سردار روم پيشرفت سپاه ايران را متوقف ساخت و چون وي به امپراطوري انتخاب گشت سردارانش همچنان جنگ را ادامه دادند و طي ده سال در اطراف نصيبين و ميافارقين غارت و زد و خورد همچنان دوام يافت . بهرام چوبين و سقوط هرمزد چهارم 14-14- مقارن اين احوال هرمزد در جانب مرزهاي شرقي با هجوم يك دسته از طوايف بدوي نواحي جيحون مواجه شد (ح 589) كه تحت فرمان سركرده ي خود سابه (شائو) شاه ، شهرهاي بلخ و هرات و بادغيس را گرفته بودند و در داخل مرزهاي شرقي به تاخت و تاز پرداخته بودند. چون در همان ايام قبايل عرب در نواحي مرزهاي حيره ، و طوايف خزر نيز در حوالي آذربايجان تاخت و تاز مي كردند، هرمزد كه با بيزانس هم هنوز درگيري داشت خروج از پايتخت را براي خود مصلحت ندانست و سردار خويش بهرام ، پسر وهرام گشنسب و معروف به بهرام چوبين ، را كه اهل ري و از خاندان بزرگ مهران بود به دفع هجوم سابه شاه فرستاد. بهرام با سپاه نخبه اي از جنگجويان كار ديده و جنگ آزموده خود را به چالاكي به حوالي لشكرگاه دشمن رسانيد. آنجا سركرده ي مهاجم را غافلگير نمود. در طي چند زد و خورد مغلوب و هلاك كرد، غنايم بسيار به چنگ آورد و عازم بازگشت به تيسفون شد اما هرمزد او را به جنگ طوايف آلان در حدود لازستان (لازيكا) فرستاد (589) و ظاهراً قصد او بازكردن جبهه ي تازه اي بر ضد بيزانس و منصرف كردن سپاه امپراطور موريكيوس از حمله به نواحي مجاور دجله بود. اما در اين جنگ بهرام در نواحي اران از دشمن شكست خورد و هر چند اين شكست از لحاظ نظامي اهميت زيادي نداشت ، اما هرمزد كه ظاهراً دنبال بهانه اي براي عزل كردن بهرام مي گشت و شايد از بابت آنچه سردارش از غنايم جنگي براي وي فرستاده بود نارضايي هم داشت ، آن را دستاويز ساخت و به طرزي موهن بهرام را از فرماندهي سپاه خلع كرد. بهرام نيز كه ظاهراً مترصد فرصتي براي طغيان بر ضد پادشاه بود و ناخرسندي نجبا و موبدان را هم مايه ي اطمينان از پيشرفت خويش مي پنداشت ، به اعتماد سپاه كارآزموده ي خويش كه از اين اقدام هرمزد به شدت ناخرسند شده بودند، رايت طغيان برافراشت . در مقابل اهانت هرمزد كه براي وي لباس زنانه و دوك و ريسمان فرستاده بود، وي نامه اي آميخته به دشنام به شاه فرستاد و در آن وي را نه پسر بلكه دختر خسرو خواند. بعد هم به قصد بركنار كردن او از آن سوي ارس عازم تيسفون شد. خبر طغيان بهرام آتش فتنه ها را شعله ور ساخت و البته تحريك نجباي ناراضي عامل عمده ي بروز اين فتنه ها شد. بسطام (وستهم ، گستهم ) برادر زن هرمزد كه از دودمان بزرگ اسپهبدان و دايي پسرش خسرو بود، برادر خود بندوي (وندويه ) را از محبس هرمزد بيرون آورد و به اتكاي شورشيان ، شاه را كه در آن هنگام هيچ كس از نجبا حاضر به حمايت كردنش نبود، از سلطنت خلع كرد. با اين حال بهرام از تهديد تيسفون و عزيمت براي تسخير آن بازنايستاد. مرگ هرمزد چهارم 14-15- با خلع هرمزد كه منجر به توقيف و كور كردن او شد، بسطام و برادرش بندوي با همدستي طرفداران خويش ، خواهرزاده ي خود خسرو را بر تخت نشاندند (590) و او خسرو دوم خوانده شد: خسرو پرويز. روايتي كه بر وفق آن ، با موافقت خسرو پدرش هرمزد از بابت سلطنت خويش مورد مؤاخذه و پرس وجو واقع شد و او از سلطنت خود دفاع كرد ظاهراً مبنايي ندارد و به احتمال قوي از روي داستان استنطاق خسرو به وسيله ي پسرش شيرويه جعل شده است . اما اينكه بندوي و بسطام با اذن يا رضاي او، در محبس به حيات هرمزد خاتمه داده اند ظاهراً بايد درست باشد، چرا كه بدون اذن فحوايي او اقدام به كشتن پادشاه براي آنها ممكن نبوده است . اين هم كه بهرام سكه هايي به نام خسرو ضرب كرد و به وسيله ي ايادي خود خود در تيسفون رواج داد تا هرمزد را نسبت به پسر بدبين سازد و منجر به بروز جنگ خانگي بين پدر و پسر گردد ظاهراً بعيد نمي نمايد. به هر حال ، هرمزد در دنبال اعلام سلطنت پسرش خسرو به وسيله ي دو برادرزن خويش - بندوي و بسطام - به قتل رسيد. خسرو هم با آنكه درصدد استمالت بهرام برآمد، موفق به منصرف كردنش از عزيمت به تيسفون نشد. در جواب پيغام يا مذاكره اش هم از بهرام جز دشنام و اهانت نشنيد. چون سپاه خود را نيز آماده ي جنگ با بهرام نديد، از تيسفون خارج شد و با معدودي از همراهان به جانب روم گريخت . بدين گونه سلطنت هرمزد به پايان آمد. مدت فرمانروايي او، آن گونه كه از سكه هايش برمي آيد، تا آغاز سيزدهمين سال سلطنت ادامه يافت . فرمانروايي او با جنگهاي خونين آغاز شد و با آشوبهاي خونين به پايان رسيد. عامل اصلي اختلال كارش بدگمانيها و ناسازگاريهاي خودش بود كه عدالت طلبي او را مورد نفرت بزرگان مي ساخت . سلطنت خسرو پرويز 14-16- فرمانروايي خسروپرويز نيز از آغاز (590) با دشواريها مواجه شد و با آنكه اكثر مدت آن در تجمل و عشرت و جنگ گذشت ، پايان آن هم با دشواريهاي مشابه همراه شد. وي بلافاصله بعد از تاجگذاري ناچار شد تخت و تاج را به دشمن ياغي رها كند و خود براي استرداد آن به دشمني كه سالها پدر و جدش با او در كشمكشهاي خونين سركرده بودند پناه برد. دشواري اوضاع و نوميدي از پيروزي در مقابله ي حريف ظاهراً راه ديگري براي حفظ سلطنت جهت او باقي نگذاشته بود. پدرش به دست داييهاي وي كشته شده بود و وي به حق يا ناحق در اذهان عامه با آنها همدست پنداشته مي شد. بهرام چوبين كه بر ضد پدرش شوريده بود پيشنهاد مصالحه ي وي را با تحقير رد كرده بود و خود را پادشاه خوانده بود. بزرگان كه در دنبال حبس و قتل هرمزد خود را در عزل و نصب پادشاه حقور مي دانستند، هر چند دعوي بهرام را با رغبت تأييد نكرده بودند، اما انتخاب خسرو نيز به سلطنت مورد تأييد آنها نبود. چون در برخوردي كه در نزديك حُلْوان بين قواي او با سپاه بهرام روي داد لشكر وي به اردوي مخالف پيوست خسرو خود را ناچار از عزيمت به روم يافت . بدين گونه ، وقتي كه خسرو تيسفون را رها كرد و با عبور از فرات به خاك بيزانس گريخت ، بهرام چوبين با نصرت و تأييد سپاه نخبه اي كه داشت از حلوان به تيسفون وارد شد و بي آنكه به رأي و تأييد بزرگان اعتنا كند، تاج سلطنت را بر سر نهاد و به نام خود سكه زد. سلطنت او در ولايات تابع هم تقريباً هيچ جا با مخالفتي جدي مواجه نشد و اگر موريس (موريكيوس ) امپراطور بيزانس حاضر به كمك به خسرو نمي شد شايد سلطنت بهرام پا مي گرفت و هيچ كس از بزرگان هم علاقه اي به اعاده ي سلطنت به خاندان ساسانيان نشان نمي داد. اما حمايت بيزانس از خسرو، بهرام را دچار مشكلها ساخت . ارمنستان بر ضد وي شوريد، در نصيبين به بازگشت خسرو اظهار علاقه شد، و بهرام در تيسفون هم ناچار به طرد و قتل مخالفان گشت . بندوي و بسطام در آذربايجان به كمك يك سردار ارمني سپاه تازه اي براي حمايت از خسرو فراهم آوردند. خسرو هم كه امپراطور، مريم دختر خود را به تزويج وي درآورد با هفتاد هزار سپاه و با تجهيزات و اسبابي كه امپراطور در اختيار وي گذاشت عزيمت ايران كرد. سپاه وي در شهرهاي سر راه با استقبال مواجه شد و بهرام مقابله با آن را دشوار يافت . در نواحي زاب سفلي و همچنين در حدود ارس بين فريقين زد و خوردهايي روي داد كه منجر به شكست بهرام شد. چون بهرام در گنزك شكست سخت خورد و قسمتي از اردو و بنه ي او به دست دشمن افتاد، از هر گونه مقاومت نوميد گشت ؛ منهزم شد و براي حفظ جان خود از طريق ري و قومس به نواحي شرق گريخت و در بلخ به خاقان ترك پناه برد. خاقان نخست او را پناه داد و در حق او محبت كرد اما در آنجا نيز كينه ي خسرو او را رها نكرد. چندي بعد به تحريك فرستادگان او و دسيسه ي خاتون خاقان كشته شد. از كر و فر او هم جز يك حماسه ي پهلواني باقي نماند. فقط قرنها بعد، سامانيان اعقاب سامان خداة كه در ماوراءالنهر و خراسان به امارت رسيدند خود را به وي منسوب كردند - راست يا دروغ . خسرو دوم در بازگشت به سلطنت (591) به كساني از نجبا كه در شورش بهرام جانب او را نگرفته بودند پاداش داد. بندويه را هم سرگنجور تمام كشور، و بسطام را مرزبان تمام نواحي شرقي ايران ، از قومس تا گرگان و پارت ، كرد. اما اندك زماني بعد براي آنكه خود را در پيش افكار عامه از مداخله و همدستي در قتل پدر تنزيه نمايد به فكر انتقام از كساني كه در سقوط و يا قتل پدرش دست داشتند افتاد. در واقع داييهايش كه با جنايت خونبار خويش راه او را براي نيل به سلطنت هموار كرده بودند در او به چشم دست نشانده ي خود مي نگريستند و او براي تأمين قدرت سلطنت و جلوگيري از هرگونه وسوسه ي خيانت در نزد ساير بزرگان مجازات آنها را به اين اتهام اجتناب ناپذير يافت . سرگنجور كه در تيسفون بود به بهانه ي آنكه در پرداخت صله اي مسرفانه به يك چوگان باز ماهر تعلل كرده بود، به مجازات مرگ رسيد (ح 591)، و برادرش بسطام كه مرزبان خراسان بود، از بيم ناخرسندي در آنجا سر به طغيان برداشت . بسطام در قلمرو خويش داعيه ي استقلال يافت و به نام خود سكه زد. وي خود را از نژاد بهمن خواند و نياگان خود را از نياگان ساسانيان برتر شمرد. در سكه ها خود را پيروز بسطام (پيروج و ستهم ) خواند و تا چند سال بعد (ح 595) نواحي شرقي كشور را همچنان زير سلطه ي خويش حفظ كرد. با غلبه اي هم كه بر بعضي حكام يا پادشاهان محلي - كوشاني - نواحي مجاور يافت در قيام بر ضد خسرو از ياري آنها نيز برخوردار شد، چنان كه عده اي از نجباي ناراضي هم از نواحي ماد و پارت به وي پيوستند. در بين كساني كه بر ضد خسرو به او ياري كردند عده اي نيز از ياران سابق بهرام چوبين بودند كه به خاطره ي او وفادار مانده بودند و ظاهراً بيشترشان از مردم گيل و ديلم در نواحي البرز و درياي خزر بودند. مقابله با بسطام در نواحي ري و قومس براي خسرو دشوار شد، اما باز تحريك و توطئه اي كه نقش زن در آن قابل ملاحظه بود به خسرو كمك كرد. بسطام را زنش گردويه - كه خواهر بهرام چوبينه بود - به قتل آورد و به پاداش اين جنايت خسرو او را در حباله ي خويش درآورد. ملاطفت خسرو پرويز با مسيحيان 14-17- رفع غائله ي بسطام (ح 596) براي خزينه ي خسرو هزينه ي بسيار بارآورد اما با الحاق مجدد نواحي شرقي به كشور، اين هزينه ها جبران شد. خسرو هم در بازگشت به تيسفون آسايش خاطر پيدا كرد و با قاطعيتي كه در مجازات داييهاي خود نشان داد نجبا و بزرگان ساير خاندانها را از انديشه ي هرگونه توطئه اي مانع آمد. مع هذا بزرگان ، خاصه موبدان ، از تحكيم سلطه ي خسرو خرسند نشدند. نه فقط از آن روي كه وي را دست نشانده ي قيصر مي ديدند، بلكه تا حدي نيز از آن جهت كه خسرو به همين سبب به مسيحيت علاقه نشان مي داد، با اسقفها و كشيشان قوم به ملاطفت رفتار مي كرد و به حكم معاهده اي كه با امپراطور داشت آنها را در نشر آيين خويش تا حدي آزاد مي گذاشت . خود او گهگاه به خرافات و رسوم عيسويان علاقه نشان مي داد. از جمله در ماجراي طغيان بهرام هدايا و نذور ارزنده اي به مزار سرگيس مقدس در شهر رصافه تقديم داشت و در واقعه ي قيام بسطام اعتماد بر پيشگويي يك اسقف نسطوري برايش مايه ي تشجيع و تسلي خاطر گشت . در اين احوال ظاهراً تحت تأثير عقايد زوجه ي مسيحي و محبوب خويش ، شيرين (سيرون )، نيز واقع بود. غلبه ي اين سوگلي حرم شاهانه بر احساس و انديشه ي خسرو تا حدي بود كه به وي اجازه داد تا در تيسفون و نواحي مجاور، كليساهاي عيسوي بنياد كند. زوجه ي ديگرش مريم نيز، كه دختر موريكيوس بود، عامل ديگري در توجه وي به مسيحيت محسوب مي شد و البته رعايت معاهده اي كه با امپراطور داشت نيز وي را به تأمين آزادي نسبي عيسويان در قلمرو خويش ملتزم مي كرد. اما اينكه انديشه ي تبديل آيين و گرايش به عيسويت هم به خاطر وي گذشته باشد، در بعضي روايات عيسويان هم اگر هست ، اساس درست ندارد و نقل آن در بعضي مآخذ مسيحي عصر ناشي از ساده لوحي و خوش باوري بعضي از ارباب كليساست . همچنين روايتي ديگر كه بر وفق آن خسرو به وسيله ي سپاه ارامنه و سركرده ي آنها، سنباط نام ، در نواحي شرقي ايران به بسط قلمرو خويش پرداخته باشد از افسانه هاي شايع درنزد قدماي ارامنه محسوب است و ظاهراً اساس تاريخي ندارد. به هر تقدير، تا وقتي كه موريس امپراطور بود رابطه ي ايران با بيزانس دوستانه و مبني بر احترام و اعتماد متقابل به نظر مي رسيد. به خاطر همين رابطه ي دوستانه بود كه خسرو بعد از غلبه بر بهرام يك دسته ي هزار نفري از مجموع سپاه بيزانس را كه براي استرداد تاج و تخت از روم همراه آورده بود نزد خود نگه داشت و محافظ شخص خود ساخت . يك بار هم كه دسته اي از اعراب تابع بيزانس در مرزهاي ايران به تاخت و تاز پرداخت (ح 600)، با آنكه احتمال مي رفت سرداران بيزانس در تحريك آنها بي دخالت نباشند، خسرو از هرگونه واكنش تلافي جويانه نسبت به بيزانس خودداري كرد و فرستاده اي را كه از جانب امپراطور براي رفع سوء تفاهم در اين باب نزد وي آمد با اغماض و محبت پذيرفت . قتل موريس و جنگي شدن روابط ايران - روم 14-18- پيشامد خلع و قتل موريس و كشتار خانواده اش كه در طي يك شورش عام و به تحريك صاحب منصبي به نام فوكاس روي داد (602) خسرو را ناگهان در چهاردهمين سال سلطنت خويش با دولت جديد بيزانس در حال جنگ قرار داد. وقتي كه پنج ماه بعد از خلع و قتل موريس فرستاده ي بيزانس براي اعلام امپراطوري فوكاس به دربار خسرو آمد، وي فرستاده را به زندان انداخت و عزيمت خود را به خونخواهي امپراطور مقتول اعلام كرد. خسرو يك شاهزاده ي رومي را به عنوان وليعهد موريس تحت حمايت گرفت و به بهانه ي بر تخت نشاندن او لشكر به روم كشيد. نرسيس ، سردار بيزانس ، هم كه در زمان موريس در رأس سپاه بيزانس براي كمك به استرداد تخت و تاج خسرو با او به ايران آمده بود خسرو را در اعلام مخالفت با امپراطوري فوكاس ترغيب كرد. جنگ با بيزانس در دنبال اين ماجرا شروع شد و طولاني گشت . دو سردار ايران فرخان معروف به شهروراز ، و يلان سينه معروف به شاهين (سئنه )، در اين جنگها فتوحات خيره كننده اي كردند. سپاه خسرو از يك سو در آسياي صغير تا قسطنطنيه پيش رفت و از سوي ديگر در بين النهرين و سوريه ، حران و حلب را به تصرف درآورد. با آنكه در اين ميان هراكليوس (هرقل ) والي جوان و با اراده ي مصر به قدرت فوكاس خاتمه داد (611) و ايران بهانه اي براي تمديد جنگ نداشت ، خسرو كه در مدت جنگ به پيروزيهاي جالبي دست يافته بود جنگ را متوقف نكرد. شهربراز ، سردار او در خطه ي سوريه ، انطاكيه و افاميه را گرفت و چندي بعد دمشق را تصرف كرد (614) و از آنجا به فلسطين تاخت . بيت المقدس غارت شد (615): عده ي زيادي از نفوس عيسوي شهر به هلاكت يا اسارت دچار گشت ، تعدادي از معابد به آتش كشيده شد و حتي صليب عيسي هم ضمن غنايم ديگر به تيسفون ارسال گشت . شهربراز حتي مصر را هم تسخير كرد (616) و آنجا تا حوالي حبشه پيش راند و بدين گونه وسعت قلمرو خسرو را تا حدود قلمرو هخامنشيها در عهد شكوفايي ماقبل اسكندر رسانيد. شاهين ، سردار ديگر خسرو، از جانب شمال غربي در آسياي صغير پيش راند و دامنه ي فتوحات خود را از كاپادوكيه تا حدود بسفور رسانيد. هراكليوس كه محاصره ي كالسدون (خالكدون ) را مرادف تهديد قسطنطنيه مي ديد، در دنبال تبادل نظر با شاهين فرستادگاني با درخواست صلح نزد خسرو فرستاد. اما خسرو پيشنهاد صلح را با تحقير و غرور رد كرد، فرستادگان قيصر را به زندان فرستاد و شاهين را تهديد و توبيخ كرد كه چرا هراكليوس را دست بسته به درگاه پادشاه خويش نفرستاده است . ناچار جنگ ادامه يافت : نه فقط كالسدون سقوط كرد (617)، بلكه انگوريه (انكارا، انقره ) و حتي جزيره ي رودس هم تسليم شد، و امپراطور كه تقريباً تمام متصرفات خود را در آسيا از دست داده بود درصدد برآمد تختگاه خود را از قسطنطنيه به قرطاجنه در شمال آفريقا منتقل نمايد (618). با اين حال ، شكستهاي پي درپي ظاهراً درس مقاومت به وي آموخت . در بحبوحه ي نوميدي و پريشاني تصميم به جنگ تعرضي گرفت ، با تشويق عامه و تشجيع روحانيان ، در دنبال رفع اختلافات داخلي كه موجب تزلزل بود، بالاخره خود را براي مقابله ي جدي و دليرانه با دشمن آماده يافت (620). نخست به جاي آنكه با عبور از بسفور در مقابله با سپاه ايران ، نيروي خود را در كالسدون ضعيف سازد، از درياي سياه با كشتي به سوي شرق راند و با عبور از ارمنستان جنگ را به آسيا كشاند. در جبهه ي ارمنستان شهربراز را در نبردي خونين شكست سخت داد. با لشكري بالغ بر يك صد و بيست هزار تن از ارس گذشت . در حدود مياندوآب آذربايجان شهر گنزك را تسخير كرد (623). به تلافي اهانتي كه از جانب سپاه خسرو به معابد اورشليم شده بود آتشكده ي بزرگ آذرگشنسب را كه جايگاه آتش پادشاهان بود ويران كرد. آتش مقدس و گنجينه ي نفايس را ايران از مدتها قبل از آنجا به جاي ديگر برده بود. مقارن اين احوال سپاه ايران در كالسدون هم شكست خورد و قسطنطنيه از تهديد محاصره نجات يافت (626). بدين گونه در طي شش سال كه جنگ تعرضي بيزانس ادامه يافت هراكليوس موفق شد سپاه خسرو را از قلمرو خويش تدريجاً خارج يا در جنگ مغلوب سازد. امپراطور با جلب اتحاد طوايف شمالي تا حدود نصيبين پيش تاخت . در حوالي نينوا (موصل ) با دسته اي از سپاه خسرو مقابل افتاد و پيروزي يافت . در دنبال اين پيروزي دستگرد خسرو كه مقر پادشاه و محل خزاين وي بود به دست دشمن افتاد(627). قتل خسرو پرويز و فروپاشيدگي ايران 14-19- خسرو به تيسفون گريخت اما در تيسفون پيشنهاد صلح را كه از جانب امپراطور رسيد و مبني بر بازگشت طرفين به مواضع قبل از جنگ بود با لجاجتي ديوانه وار رد كرد. با آنكه قيصر دست به محاصره ي تيسفون نزد خسرو در تيسفون با مخالفت عام و شورش سرداران خود مواجه شد. جنگجويان و عام خلق كه از لجاجت خسرو در ادامه ي جنگ به جان آمده بودند بر ضد وي سر به شورش برداشتند. شاهين كه از چندي پيش به دربار احضار شده بود ظاهراً مقارن اين ايام درگذشت . شهر براز هم كه مورد سوءظن شاه واقع بود كنار كشيد. خسرو كه در اين ايام به شدت بيمار بود، در برخورد با شورش و آشوب ، عده اي از نجبا را به زندان انداخت . در آخرين روزها كوشيد پسر خردسال خود مردانشاه را كه از شيرين داشت به جاي پسر بزرگ ترش قباد (كواذ، شيرويه ) وليعهد سازد. اما شيرويه و هوادارانش كه به اين امر راضي نبودند پيشدستي كردند و مانع اين مقصود شدند. خسرو به وسيله ي هواخواهان شيرويه كه عيسويان وارد در دستگاه حكومت هم جزو آنها بودند، خلع و سپس زنداني شد (فوريه 628) و شيرويه سلطنت خود را اعلام كرد: قباد دوم ، كواذ شاهنشاه . چند روز بعد خسرو در زندان كشته شد. قاتل او را به تقاص خون پدرش كه به امر خسرو به قتل آمده بود كشت و ظاهراً مبني بر حكم پسر (شيرويه ) نبود. صورت محاكمه يا سؤال و جوابي كه شامل اعتراضات مخالفان و دفاعيات او در باب سلطنتش بود ظاهراً در ادوار بعد، و براي توجيه اقدام نجبا در توقيف و قتل او به وجود آمد. استبداد فردي كه اساس سلطنت او بود، جايي براي جواب و سؤال در اين باب باقي نمي گذاشت . سلطنت خسرو سي و هشت سال طول كشيد و تجسم استبداد و غرور و تجمل بود. جنگهاي او، كه جز هوس و غرور هيچ محرك ديگر نداشت ، كشورش را فقير، بي خون ، و ويران كرد. عشرت جويي او كه به ايجاد حرمسرايي فوق العاده وسيع منجر شد موجب عمده ي احتراز شخص او از شركت در اين جنگها شد. هزارها زن و دختر آزاد و بنده در حرمخانه ي بسيار وسيع او وجود داشت . اعتقاد او به خرافات منجمان و غيبگويان و فالگيران كه بارها او را در اخذ تصميمهاي قاطع مردد داشت ، و همچنين اعتقاد او بر نذر و فال و رويا كه غالباً تصميمهايش را فاقد ضرورت منطقي مي ساخت ، ناشي از همين علاقه اش به حيات حرمخانه و از استغراقش در صحبت زنان بود. البته تجمل دوستي او موجب وقوع تحولي در صنايع ظريفه ، و در رواج موسيقي و معماري شد، اما نفايس خزانه و تجمل دربارش نتوانست سلطنت او را از مهلكه ي سقوط كه بدان محكوم بود در امان نگه دارد و پيروزيهايش تقريباً بي حاصل و ضايع ماند. ضعف نفس را ظاهراً بيش از شرارت ذاتي بايد مسئول خشونتهاي او شمرد. غرور و لجاج فوق العاده اش هم كه در برخورد با نجبا و حتي در برخورد با سفراي خارجه ظاهر مي شد، نقابي بر همين ضعف نفس او بود كه علاقه به عشرت و تجمل منشأ آن محسوب مي شد. سعي در جمع آوري اموال و غنايم هم كه خزينه ي شاه را به خرج كيسه ي فقيران و محتاجان مي انباشت هوس بي بنيادي بود كه از همين ضعف نفس و سعي در حفظ قدرت ناشي مي شد. سقوط حقارت آميز او پاداش شايسته اي براي غرور سفيهانه اش بود كه شكوه و جلال ظاهريش نمي توانست آن را از انظار مستور بدارد. شيرويه ؛ زيركي هراكليوس و شرايط نه جنگ - نه صلح 14-20- قباد دوم معروف به شيرويه چند روزي قبل از كشته شدن پدرش خسرو به تخت نشست . سلطنت او به يك سال هم نكشيد و با قتل تمام برادران و برادرزادگان آغاز شد: جنايتي كه خواهرنش بوراندخت و آزرميدخت را كه خود از اين حكم در امان مانده بودند به ملامت و اعتراض واداشت . بعد از جلوس ، اولين كار عمده اش فتح باب مذاكرات براي صلح با بيزانس بود. در نامه اي كه براي اعلام سلطنت خويش به هراكليوس نوشت او را برادر و رحيم ترين فرمانروا خواند، و آمادگي خود را براي صلح اظهار نمود. رسولي هم از معتمدان خويش براي ابراز علايق دوستانه و مذاكره براي شرايط صلح با اين نامه نزد امپراطور فرستاد. هراكليوس فرستاده را اكرام كرد، نامه ي قباد را پاسخ مساعد داد و شرايط صلح را هم منصفانه و مبني بر بازگشت به وضع قبل از جنگ اعلام كرد. نماينده اي هم براي تنظيم معاهده همراه وي به ايران روانه كرد. مع هذا چون ادامه ي هرج و مرج را در ايران به سود و مصلحت بيزانس مي ديد، در قرار صلح به متاركه اي اكتفا كرد. براي امضاي عهدنامه ي نهايي صلح هم عجله اي نشان نداد. متاركه بازگشت قواي طرفين را هم به مواضع قبل از جنگ الزام مي كرد و اين امري بود كه هر چند سربازان از يار و ديار دورمانده در قبولش آمادگي نشان دادند، سرداران و صاحب منصبان سپاه ، كه براي نيل به فتوحات درخشان خويش متحمل سختي و جانفشاني شده بودند، آن را با علاقه استقبال نكردند. با آنكه بازگشت سپاهيان مستقر در جبهه هاي دور به داخل ايران ، در نزد مردم با شوق و علاقه مواجه شد، شهربراز و كساني از فرماندهان سپاه كه با اين قرار حاصل فتوحات خود را بر باد رفته مي ديدند در اجراي جزئيات اين متاركه علاقه اي نشان ندادند. شيرويه از صاحب منصبان ارتش دلجويي كرد و كساني از آنها را كه به سبب خشم و خشونت خسرو معزول يا محبوس شده بودند به مناصب و مراتب خود بازگردانيد، سه سال ماليات رعايا را بخشود، زندانيان پدر را آزاد كرد و كساني را كه در مدت جنگ يا در طول مدت سلطنت پدرش معروض اجحاف شده بودند مورد استمالت قرار داد. اما سلطنت او طولي نكشيد و قبل از آنكه تمام اراضي اشغالي ايران در مصر و سوريه و فلسطين به روم بازگردد، حيات وي پايان يافت . طاعون كشنده اي كه ظاهراً همراه بازگشت جنگجويان غربت كشيده ي سالها از يار و ديار دورمانده ، در ايران شايع شد و تلفات بسيار به بار آورد، به عمر وي نيز خاتمه داد (سپتامبر 628). با مرگ او سلطنت به پسرش اردشير رسيد كه اردشير سوم محسوب مي شد و هنگام جلوس حداكثر هفت سال داشت . نيابت سلطنت هم به يك تن از نجبا، نامش مه آذر گشنسپ ، داده شد كه در دربار رتبه ي خوانسالاري داشت . با آنكه در تيسفون مه آذر گشنسپ تدبير ملك را چنان كه بايد استوار كرد و به قول طبري به خردسالي پادشاه توجه نكرد، قدرت دربار تيسفون از محدوده ي پايتخت تجاوز نمي كرد و طوايف خزر در تاخت و تازهايي كه در نواحي اران كردند مواجه با مقاومتي نشدند. در خاندان ساسانيان ، كه به علت برادركشي شيرويه از مردان لايق خالي مانده بود، براي سلطنت جز تعدادي زن و كودك نمانده بود و اينكه نجبا و سرداران در چنين احوالي به فكر تصرف تاج و تخت بيفتند غرابتي نداشت . قيام و مرگ شهر براز 14-21- در اين ميان شهربراز كه مرزبان ولايات غربي ايران و مقيم سرحدّهاي روم بود به اين بهانه كه در انتخاب اردشير خردسال با وي مشورت نكرده بودند از اظهار طاعت نسبت به پادشاه جديد سرفرو پيچيد و در دنبال توافقي پنهاني كه با هراكليوس كرد، با لشكري كه داشت روي به تختگاه نهاد. تيسفون را بي هيچ دشواري گرفت ، شاه خردسال و نايب السلطنه اش را كشت ، عده اي از بزرگان را كه مخالف سلطنتش بودند به قتل آورد و خود را پادشاه خواند (آوريل 630). با آنكه بزرگان را نيز به اجبار و الزام به تأييد سلطنت خويش وادار كرد، خشونت طبعش هوادارانش را هم تدريجاً از او مأيوس كرد. مدت سلطنت او حتي به دو ماه نكشيد اما در همين مدت تخليه ي كامل مصر و سوريه از قواي ايران كه وي وعده ي اتمام آن را به امپراطور داده بود انجام شد. بدين گونه فتح سوريه و مصر كه به وسيله ي خود او انجام يافت هم به دست خود او ضايع و بي حاصل گشت . قساوت او در قتل اردشير نيز عده اي از نجبا را بر ضد وي برانگيخت . بالاخره در داخل بارگاه ، پُسِ فرخ ، از اهل استخر، به همراهي دو برادر خويش او را كشت (ژوئن 630) قاتلان كه به قول طبري بسياري از بزرگان هم آنها را در اين كار ياري كرده بودند، ريسماني به پاي او بستند و جسد او را به خواري در شهر بر خاك كشيدند - تا عبرت كساني باشد كه انديشه ي شورش و طغيان را به خاطر راه دهند. پُسِ فرخ و متحدانش كساني را هم كه در كشتن اردشير يا در روي كار آمدن شهربراز كمك كرده بودند به قتل آوردند. خاطره ي سلطنت چهل روزه ي شهربراز در اذهان نجبا همچون خاطره ي يك جنايت و يك پليد كاري باقي ماند. اينكه بعدها در ضمن روايات منقول از آنها گفته شد كه اين سردار در همان آغاز جلوس بر تخت به بيماري اسهال دچار شد و چون نتوانست به آبريزگاه برود طشت خواست و هم در درگاه بر طشت نشست در واقع خواسته اند مدت سلطنت او را به كنايه همچون يك پليدي و يك پليدكاري شرم انگيز تصوير نمايند. سلطنت پوراندخت و بازگشت صليب مقدس به اورشليم 14-22- بعد از او پوراندخت ، دختر خسروپرويز را به سلطنت نشاندند: اولين زن كه در ايران به عنوان پادشاه به طور رسمي و مستقل بر تخت نشست . وي زمام امور را كه در دست پُسِ فرخ بود، هم به او واگذاشت و او را به وزارت خويش برگزيد. يك جاثليق نسطوري را هم نزد هراكليوس فرستاد و مذاكرات مربوط به صلح را كه در عهد شيرويه ناتمام مانده بود دنبال كرد. استرداد صليب عيسي ، كه اعاده ي آن به اورشليم براي عيسويان منشأ يك عيد ديني شد قبل از اين عهد و ظاهراً در زمان اردشير خردسال (سپتامبر 629) صورت گرفته بود، مع هذا جاثلقين نسطوري كه بوران نزد امپراطور فرستاد مذاكراتش ظاهراً به نحوي مربوط به همين صليب مقدس قوم بود. ملكه بوران كوشيد با رفع اختلافات نجبا سلطنت را از تهديد سقوط و فنا نجات دهد اما در اين كار توفيقي نيافت و بعد از يك سال و چند ماه استعفا كرد. گويند بعد از استعفا تا سالها زنده ماند و قولي هم هست كه در همان ايام بعد از استعفا به هلاكت رسيد (سپتامبر 631). شهرت حكمت و دانش كه درباره ي او نقل كرده اند هر چند شايد بي اصل هم نباشد، نقل آن ظاهراً مبني بر اين قصد بوده است كه خفت و وهني را كه در انتخاب يك زن به مقام سلطنت به نظر مي رسيده است بپوشانند. پيروز دوم و آزرميدخت 14-23- بعد از بوران شاهزاده اي به نام پيروز دوم را بر تخت سلطنت نشاندند اما سلطنتش چند ماه بيش طول نكشيد و اختلافات نجبا كه نتوانستند در قبول فرمانروايي او با هم كنار بيايند او را بر كنار كرد. نام او را به صورت گشنسپ بندگ هم ياد كرده اند. در باب سلسله ي نسب او هم اقوال گونه گون نقل كرده اند و گفته اند از خويشاوندان دور پرويز بود. آزرمي دخت كه بعد از او به تخت نشست ، مثل خواهرش بوران از عهده ي رفع اختلافات نجبا برنيامد. سلطنت او هم كوتاه بود و با اين حال علاقه اي به ايجاد آتشكده ها و تعمير كاخهاي ناتمام نشان داد؛ از جمله قصري كه او ظاهراً بناي ناتمام آن را به پايان برد تا قرنها بعد ويرانه هاي آن در نزديك همدان باقي بود. آزرمي دخت كه لاف و غرور و حيله را از پدر به ارث برده بود، در هنگام جلوس ، بزرگان را تهديد كرد و به طاعت خواند و سلطنت پدر را سرمشق فرمانروايي خويش اعلام كرد. اما نجبا تهديد او را جدّي تلقي نكردند و حتي يك تن از آنها - فرخ هرمزد و به قولي فرخزاد پسر بندوان - كه اسپهبد خراسان بود از او خواستگاري كرد و وعده ي ديدار خواست . ملكه به او وعده ي ديدار داد، اما جانبداران خويش را هم پنهاني به قتل وي فرمان داد. اسپهبد شبانه و به هنگام ورود، در كاخ سلطنت كشته شد و چند روز بعد پسرش رستم كه از جانب پدر در خراسان بود، چون اين خبر بشنيد با سپاه خويش روي به تيسفون نهاد. ملكه را توقيف كرد، در چشمهايش ميل كشيد، و به قولي او را به نوشيدن زهر واداشت . با بركناري آزرمي دخت قدرت واقعي به دست رستم فرخ هرمزد - رستم فرخزاد - افتاد و او هر چند گاه با مشورت بزرگان شاهزاده اي از اعقاب دور يا نزديك خسرو را به تخت مي نشاند و باز به الزام آنها بركنار مي كرد. اختلاف بزرگان كه از پايان عهد خسروپرويز شدت گرفت ، تخت سلطنت را به شدت عرضه ي تزلزل ساخت ، چنان كه در مدت چهارسال بعد از خسرو (632-628) در تيسفون روي هم رفته بيش از ده تن پادشاه بر تخت نشست و عده اي مدعي هم در بلاد ديگر، خاصه در خراسان پيدا شد. بالاخره نوبت به يزدگرد شهريار رسيد - كه پسر شهريار و نواده ي خسرو پرويز بود. وي كه از كشتار شيرويه جان به در برده بود، پنهاني در استخر مي زيست و هنگام جلوس هنوز كودكي نابالغ بود. از اين رو از سلطنت جز نامي نداشت زمام امور در دست رستم بود، كه با مشورت بزرگان كار مي كرد و انتخاب يزدگرد هم كه يزدگر سوم محسوب مي شد، با توافق بين او و اكثريت بزرگان صورت گرفته بود. سلطنت يزدگرد جوان هم كه خود بازيچه ي دست بزرگان بود البته با مخالفت مدعيان مواجه شد كه هم در آذربايجان و هم در خراسان با او به معارضه برخاستند و بعضي از آنها به نام خود سكه هم زدند. معارضان خود آلت دست نجباي ولايات يا مركز بودند، و سلطنت يزدگرد نيز كه آنها با آن به معارضه برخاسته بودند مثل سلطنت خود آنها مبني بر توافق نجباي تيسفون بود. با آنكه سلطنت به اسم او بود قدرت واقعي در دست رستم و متحدانش بود - كه سرانجام بر سلطنت اين كودك نابالغ توافق پيدا كرده بودند. به هر حال سلطنت يزدگرد سوم در مقايسه با سلطنت پدرانش ، به قول طبري همچون خواب و خيالي بود - از واقعيت خالي . يزدگرد سوم و فروپاشي كامل ايران پيش از حمله اعراب 14-24- يزدگرد سوم در دومين سال سلطنت خويش در مرزهاي غربي و مجاور تختگاه خويش با تهديد اعراب - تاخت و تاز سركرده هاي قبايل - درگيري پيدا كرد كه اين بار محرك آنها نشر آيين تازه اي به نام اسلام در بين اقوام مجاور بود. تا آن زمان بيست و پنج سالي از پيدايش اسلام در سرزمين اعراب مي گذشت و تيسفون هنوز تقريباً چيزي در اين باب نشنيده بود - يا جدي نگرفته بود. در واقع مقارن سالهايي كه بين سقوط خسروپرويز و جلوس يزدگرد گذشت ، اسلام به عنوان يك قدرت قابل ملاحظه در حوادث عصر مطرح شده بود و با طلوع آن تعادل قدرتها در دنياي عصر به هم خورده بود. اين قدرت كه در سرزمين حجاز در حاشيه ي غربي جزيرة العرب - در مكه و سپس در مدينه - ظهور كرد و در مدت بيست و سه سالي كه پايان آن مقارن جلوس يزدگرد (632) بود بالا گرفت ، آيين الهي تازه اي مبني بر تلقي وحي نبوت بود كه شارع و بنيادگذار آن ، محمدبن عبداللّ ه (ص ) پيامبر مكي مدني هاشمي قرشي عربي ، آن را به عنوان آخرين دين الهي عرضه ، و حتي پادشاهان عصر، از جمله خسروپرويز، را با ارسال نامه و پيام به متابعت آن دعوت كرده بود. با آنكه خسرو پرويز اين دعوت را با خشونت و غرور رد كرده بود، دعوت در اين ايام به صورت تهديد، سلطنت نواده و فرمانروايي خاندان چهارصد ساله ي او را با خطر فنا مواجه ساخته بود. رسول خدا زوال ملك او و پيروزي اسلام را بر قلمرو او و حريف رومي او به پيروان خويش وعده داده بود و اينك خليفه ي رسول ، با تجهيز اعراب مسلمان ، ايران را از جانب حيره ، و روم را از جانب سوريه معروض خطر كرده بود. در اين ايام كه ابوبكر ، در مدينه به عنوان خليفه ي رسول اللّ ه امارت مؤمنان وي را داشت ، سردار او، خالدبن وليد ، حيره را فتح كرده بود (633) و اعراب او، چندي بعد در تحت فرمان ابوعبيده ، در جنگي به نام جسر از يك دسته از سپاه ايران شكست خورده بودند (634). بالاخره ، به تشويق عمربن خطاب ، دومين خليفه ي بعد از رسول ، سپاه قابل ملاحظه اي از اعراب ، تحت فرمان سعدبن ابي و قاص آماده ي جنگ ايران بود. ايرانيان تا آن زمان هرگز وجود اعراب را به عنوان نيرويي قابل ملاحظه تلقي نكرده بودند. قبل از جلوس يزدگرد هم ، وقتي شهربراز از تاخت و تاز اعراب در نواحي مرزي آگهي يافته بود، از روي خوارداشت و كوچك شماري ، خوكبانان اطراف تيسفون را به دفع آنها فرستاده بود. اين بار، سپاه خليفه در قادسيه نزديك حيره فرود آمد و در اطراف ، بناي غارت و تاخت و تاز گذاشت . رستم هم ، كه سردار بزرگ ايران و نايب السلطنه ي يزدگرد محسوب مي شد، بعد از تعلل بسيار كه ناشي از بي اعتنايي به تهديد اعراب بود، از تيسفون بيرون آمد و با سپاه خويش در آن سوي قادسيه در محلي موسوم به ديرالاعور اردو زد. اما در شروع جنگ و دفع دشمن عجله اي نشان نداد. در طي چند ماه بين طرفين مذاكره در جريان بود. نماينده ي خليفه شرط قبول اسلام يا پرداخت جزيه را پيشنهاد مي كرد و رستم مايل بود با پرداخت مبلغي قوم را از نواحي سرحدي دور كند. بالاخره مذاكره به جايي نرسيد و بعد از چندين ماه تأخير و تعلل بين طرفين جنگ درگرفت كه سه روز طول كشيد و در پايان آن رستم كشته شد (637) و غنايم بسيار با درفش جواهرنشان ايران - كه درفش كاويان خوانده مي شد - به دست اعراب افتاد. در اين هنگام از تاريخ مدينه ي مسلمين - تاريخ هجرت رسول خدا - شانزده سال مي گذشت و سلطنت ساسانيان چهارصد و يازده سال پرماجرا را پشت سرگذاشته بود. در دنبال فتح قادسيه تيسفون با وجود مقاومت طولاني به دست اعراب افتاد و يزدگرد از آنجا به داخل فلات عقب نشيني كرد و اعراب به تعقيب وي پرداختند. در جلولا نزديك خانقين امروز هم بين فريقين تلاقي روي داد و جنگي سخت جريان يافت . اما اين جنگ نيز تلفات بسيار براي ايران و غنايم و اسراي بسيار براي اعراب همراه داشت . يزدگرد كه از جلو سپاه مهاجم مي گريخت يك بار ديگر در نهاوند - در جنوب همدان - به مقابله با اعراب پرداخت اما اين بار نيز جنگ به پيروزي دشمن انجاميد - و اعراب اين پيروزي را فتح الفتوح خواندند (642)، چرا كه بعد از آن ديگر اعراب با مقاومت عمده اي مواجه نشدند و اگر شدند با نيروهاي محلي بود. يزدگرد كه از آن پس ديگر هرگز فرصتي براي مقابله با اعراب نيافت ، با حرمسرا و دربار پرخرج خود به نواحي دورافتاده ي كشور گريخت و هيچ جا مجال قرار نيافت ، بالاخره بعد از ده سال سرگرداني در حالي كه موكب پرجلال خود را با چهار هزار زن و كودك و پير و جوان همراه داشت ، در حوالي مرو، تنها و با خواري و نوميدي به دست آسياباني كه در لباس فاخر او طمع كرده بود كشته شد (653). ماهوي سوري ، مرزبان مرو، كه موجب فرار او در بيابانهاي اطراف و قتل او به دست آسيابان شده بود با اعراب كنار آمد، اما نام خداة كشان بر اعقاب او باقي ماند. با مرگ يزدگرد سلسله ي ساسانيان و حكومت شاهنشاهي ايران باستان به پايان رسيد. در اين هنگام از تاريخ هجرت كه مبدأ تاريخ مسلمانان بود - سي و يك سال بيش نمي گذشت و يزدگرد، آخرين پادشاه ساساني ، سي و چهار سال و به قولي فقط بيست و هشت سال داشت . درست است كه تاريخ در تمام طول سلطنت اسمي اما بيست ساله ي (53-632) او هيچ جنايت بزرگي را به نام او ثبت نكرد اما هيچ جلادتي را هم از او نشان نداد.اين آخرين پادشاه ايران باستاني هرگز در هيچ جنگي به تن خويش درگير نشد، در هيچ مورد هم - حتي هنگام التجا به آسيابان مرو - لباس مجلل و جواهر نشان سلطنت را از تن دور نكرد، اما تاريخ نشان داد كه اين لباس به اندام او نبود. مع هذا سال جلوس او (= 632) بدان سبب كه بعد از او هيچ پادشاه ديگري بر تخت فرمانروايي ساسانيان جلوس نكرد، براي تعدادي از ايرانيان بر وفق يك رسم ديرينه ي قوم مبدأ تاريخ ماند - تاريخ يزدگردي . اما ايران كه بعد از او نيز همچنان پايدار ماند - و فقط آيين خود را عوض كرد - از آن پس تاريخ هجرت را به كار برد كه جلوس يزدگرد در سال يازدهم آن بود. تأملي در ريشه هاي سقوط ساسانيان 14-25- سقوط امپراطوري چهارصد ساله ي ساسانيان به نيروي يك تئوكراسي نوخاسته كه چهل سال بيش از تأسيس آن نگذشته بود، در دنياي عصر چنان خلاف انتظار به نظر مي رسيد كه قبولش براي اذهان مستلزم قبول يك معجزه ي واقعي بود. اما موجب اين سقوط تا حدي نيز هماهنگي و همسازي مجموع اسبابي بود كه لااقل از يك قرن قبل از وقوع ، امپراطوري را تدريجاً به سوي اين سرنوشت مي برد و انقراض اجتناب ناپذير آن را الزام مي كرد. در اين يك قرن ، كه مدت بين جلوس خسرو اول و جلوس يزدگرد سوم را شامل مي شد، تقريباً به طور مستمر و فقط با وقفه هاي كوتاه ، ايران با بيزانس جنگيده بود و در طي اين جنگها كه حاصل آن همواره بازگشت به وضع سابق بود، لاجرم چيزي از نيروي مادي ، نيروي انساني ، و نيروي اميد خود را از دست داده بود. نهضت مزدك و سركوبي شديد آن ، جامعه ي ايراني را هم نسبت به موبدان و هم نسبت به طبقات نجبا كينه توز و بدگمان و ناخرسند كرده بود. توليد كشاورزي به خاطر استمرار جنگها و داد و ستد بازرگاني به علت ناامني راهها هر روز نقصان يافته بود. توسعه ي شهرها كه نقل و انتقال دائم سپاه آن را الزام مي كرد معيشت دهقانان و نجباي زمين دار را تدريجاً دشوار كرده بود، و الزام روستاييان و پيشه وران به خدمات نظامي كشاورزي و صنعت را از توسعه به توليد بازداشته بود. اختلاف مراتب در طبقات ، استعدادهاي آفريننده را از فعاليت و گسترش مانع آمده بود و سنگيني بار جزيه و خراج ، كه طبقات ممتاز از پرداخت آن معاف بودند، طبقات عامه را از پا درآورده بود. قدرت سلطنت ، به جهت مداخلات مستمر سرداران و ارتشتاران در امور غيرنظامي ، تنزل پيدا كرده بود، و فساد پنهان مقامات آتشگاه به سبب استمرار فريبكاريهايي كه لازمه ي دخالت آنها در امور مربوط به حكومت بود آشكار شده بود. تفاوتي كه در بين قول و عمل در نزد موبدان و هيربدان وجود داشت . اعتماد عامه را نسبت به آنها متزلزل كرده بود. تبليغ اقليتهاي ديني و آنچه نزد موبدان بدكيشي تلقي مي شد در اعتقاد عامه نسبت به آيين زرتشتي ترديد و تأمل به وجود آورده بود. و با چنين احوال ، كه اسباب سقوط و از هم پاشيدگي امپراطوري را فراهم ساخته بود بقا و دوام دستگاه قدرت بيشتر از سقوط و اضمحلال آن به معجزه احتياج داشت ، خاصه كه شور و هيجان مهاجمان هم در نشر عقيدت و تأمين معيشت خويش عامل عمده ي پيروزي آنها بود و براي مقابله با آن همان اندازه شور و هيجان لازم بود: چيزي كه در مدافعان رژيم در دنبال سالها راحت طلبي و مسئوليت گريزي اشرافي ديگر وجود نداشت . طبقات عامه هم ، به دفاع از آنچه مسئوليت گريزي اشراقي آن را از دست مي داد علاقه ي قلبي نداشت ، با اين همه سقوط دنياي اشراف ساساني نيروي حياتي ايران را از بين نبرد. روح ايراني در زبان ، در سنت ، و در تاريخ وي باقي ماند، مقاومت كرد، و در طي دو قرن كشمكش آنچه را به خود او تعلق داشت و ويژه ي امپراطوري محكوم به سقوطش نبود، با سرسختي حفظ كرد. سرانجام ققنوس دوباره از ميان خاكسترهايي كه آتش آن خاموش شده بود سر برآورد. فقط يك خاموشي طولاني ، كه ناگزير بود، بين حيات تازه اش با آنچه به گذشته ي او تعلق داشت فاصله انداخت . آنچه به گذشته اش تعلق داشت شور و غرور يك جواني طولاني بود: آكنده از قهرمانيهاي بزرگ و در عين حال سرشار از گمراهيهاي بزرگ - نه آيا دوران جواني لغزشهاي بزرگ را هم در پي پيروزيهاي بزرگ به دنبال دارد؟ مع هذا ياد آن روزگاران شاد و پرجوش و خروش جواني كه سبكسريها و ديوانگيهايش نيروي انسان را تباه مي كند همواره مايه ي دلنوازي است . كيست كه آن روزگاران از دست رفته ي جواني خود را با شوق و حسرت ياد نكند؟ روزگاران قهرمانيهاي بزرگ ، خطاهاي بزرگ ، و لذتهاي بزرگ را كه تا چشم بازكردي گذشت : ياد باد آن روزگاران ياد باد!