کانون ايرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت 18 شهريور 1385 ساعت 15:47 http://iptra.ir//matter/563/5-فصولي-كتاب-راه-طي-شده -------------------------------------------------- عنوان : 5- فصولي‌ از كتاب‌ راه‌ طي‌ شده‌ -------------------------------------------------- متن : قانون لاوازيه يا اصل بقاي ماده لاوازيه حقيقتي را اعلام كرد كه كاملاً تازگي داشت و هنوز هم شايد متقدمين ما منكر آن باشند: "Rien ne se perd, rien ne se crإe" در اين دنيا هيچ چيز معدوم و هيچ چيز موجود نمي شود تفسير اين كلام در مقابل زوالها و محو شده ها و رفته ها اين است : هرچه هست تبديل و تحول است . قبلاً تصور مي كردند علفي كه گاو خورد مجذوب بدن او شده است . هيزمي كه در اطاق مي سوزانند و با ترازو به قدر يك من مثلاً از دكان علّاف خريده اند تبديل به يك جرم لطيف بي وزن كه آتش است شده و اندكي دخان از آن برخاسته متفرق و معدوم گشته است و تنها سفلي كه باقي مانده مختصر خاكستر ته اجاق مي باشد. لاوازيه ثابت كرد كه چنين نيست . اجرام از بين رفتني نيستند. حاصل جمع اوزان اجسامي كه در يك فعل و انفعال شيميايي يا حياتي وارد و خارج مي شود از دو طرف مساوي است . فعل و انفعالهاي شيميايي و پديده هاي فيزيكي و آثار حياتي نه چيزي را معدوم و فاني مي كنند نه بر وزن عالم مثقالي مي افزايند: عالم از لحاظ جرم يا بعرف ما از لحاظ وزن ثابت است ولي البته صورتها در حال تكوين و فنا مي باشد. اين قانون يا اصل را كه در حقيقت اولين نداي انكار فنا و اعلام ابديت به زبان بشر است اصل بقاي ماده مي گويند. (Principe de conservation de la matiةre) اصل اول ترموديناميك يا اصل بقاي انرژي (1) تقريباً صد سال بعد از لاوازيه يك شيميست ديگر فرانسوي موسوم به برتلو به قانون تجربي ديگري برخورد كه به نام قانون حالت ابتدايي و حالت انتهايي (Loi de l إtait initial et de l إtat final) معروف شد. به موجب اين قانون براي انجام يك فعل و انفعال شيميايي مفروضي مثلاً براي تهيه يك واحد شيئي كه بايد از تركيب دو جسم الف و ب درست شود هميشه بايد يك مقدار حرارت معين ثابتي صرف كرد اعم از آنكه اين عمل را در حالت محلول يا در حالت خشك ، در سرما يا در گرما سريع يا بطئي و به هر طريق و واسطه اي كه بخواهيم انجام دهيم . و بالعكس وقتي شيئي مجدداً با اجسام تركيب كننده يعني الف و ب برگشت داده شود عيناً همان مقدار حرارت را پس خواهد داد. به طوري كه در آخر عمل و بازگشت به حالت اوليه نه حرارتي توليد و نه حرارتي ضايع گرديده است . از اينجا نتيجه گرفتند كه حرارت نيز ثابت و باقي است و مانند ماده نه از بين مي رود و نه خلق مي شود. نظير اين حرف را لاپلاس درباره ي كار يا انرژي مكانيك زد و قانون ثبات كار را اعلام نمود. به موجب قانون ثبات كار كه قانون تجربي است هيچ دستگاه مكانيك و ماشين نمي تواند ايجاد كار نمايد. اگر ما به وسيله يك اهرم موفق مي شويم با بازوي ضعيف خود يك سنگ صد مني را از جاي خود تكان دهيم درست است كه بر آن طرف اهرم با دست خود زور كمتر از صد من وارد آورده ايم ولي در عوض دست ما مسافت بيشتري را پيموده است به طوري كه حاصل ضرب قوه در مسافت طي شده در هر دو طرف اهرم يكسان مي باشد و عيناً آنچه بازوي ما كار كرده است سنگ گرفته است . ضمناً عين اين كار را در صورت برگشت و سقوط به زمين مي تواند پس بدهد. اين دو قانون - ثبات حرارت و ثبات كار - هر يك در جاي خود يعني در مواردي كه فقط يكي از دو عامل حرارت يا كار در ميان مي آمد صحيح بود ولي در حالت كلّي يعني در اسبابهايي كه مانند موتور اتومبيل و ماشين يخ سازي هم حرارت مصرف مي شود و هم كار توليد مي گردد، حرارت و كار هيچ يك به تنهايي ثابت و باقي نمي مانند و قوانين فوق صدق نمي كند بلكه ممكن است مثلاً حرارت معدوم و كار پديدار شود يا كار به مصرف رسيده حرارت ايجاد گردد. ولي تجربه نشان داده است به جاي چيزي كه ناپديد مي شود معادل آن از نوع ديگر توليد مي گردد. به طوري كه مجموعه كار و حرارت كه هر دو منبع قدرت يا انرژي مي باشند در طبيعت ثابت است . اين اصل كه بعداً به كليه انواع انرژيها اعم از انرژي حرارتي و كار و انرژي الكتريك و نور و صوت و غيره تعميم داده شد و يكي از پايه هاي علم ترموديناميك مي باشد اصل ثبات انرژي (Conservation de l إnergie) ناميده مي شود. مفهوم اصل چنين است : انرژيها ممكن است به يكديگر تبديل شوند ولي مقدار كلّ انرژي موجود در دنيا ثابت و لايتغير است . مثلاً بخار آبي كه در نتيجه ي تشعشع خورشيد از سطح درياها به بالاي جوّ رفته ابرها را تشكيل داده است به صورت باران به زمين مي ريزد و رودخانه اي راه مي افتد. انسان از سقوط آب استفاده انرژي نموده آسيابي را مي گرداند يا توليد برق مي كند اين برق را به شهر مي فرستد. در آنجا برق را به مصرف متعدد مي رساند در چراغ تبديل به روشنايي يا در بخاري تبديل به حرارت مي كند و يا آنكه به وسيله ي موتور واگونها و ماشينهاي سنگين را به حركت درمي آورد... همه اينها همان انرژي تشعشعي خورشيد است كه در تسخير انسان درآمده است و پس از مصرف باز معدوم نمي شود. مثلاً روشنايي چراغ وقتي به اشياء مي رسد به صورت حرارت جذب مي شود. كار ماشينها نيز يا يا در نتيجه بالا بردن شي ء سنگيني در آنجا ذخيره مي شود و يا اغلب اوقات در اثر اصطحكاك و غيره به صورت حرارت درمي آيد. كليه اين حرارتها نيز يا در يك محيطي محفوظ مي ماند و يا متفرق و منتشر مي گردد به طوري كه ديگر براي ما محسوس نخواهد بود ولي در هر حال معدوم نمي گردد. موقعي كه اصل ثبات انرژي در دنيا اعلام شد بيشتر از يك قرن از اعلام اصل ثبات ماده گذشته بود و دانشمندان متعددي از ملل مختلف فرانسه ، انگلستان ، آلمان در اين زمينه كار مي كردند كه بعضي از آنها مسيحي خداپرست و برخي بي عقيده بودند ولي هيچ يك با اين قصد و احتمال كه جاده قيامت را پاك مي كنند نبودند! خويشاوندي ماده و انرژي به چشم فيزيكدانها سراسر دنيا با تمام اطوار و الوان خود و با وجود حركات و اعمال گوناگون دو چيز بيشتر نيست . به هر جا دست بزنيد يا هر چه ببينيد و بشنويد يا ماده است يا انرژي آنچه در برداشتن سنگيني مي كند، زيرا انگشتان حس مي شود يا مي تواند مانند باد فشاري ايجاد كرده اشياء سبك را به لرزه درآورد ماده است . آنچه چنين نيست و مثل گرما و روشنايي و جريان برق و غيره سوار بر ماده و مؤثر بر ماده مي باشد انرژي است . ضمناً مواد موجود در طبيعت گو اينكه لاتعدّ و لاتحصي هستند قابل تبديل به يكديگر و تركيب و تجزيه بوده دست آخر منتهي به شصت هفتاد عنصر ساده خالص مي شوند و همين عدّه قليل عنصر است كه مصالح اوليه ي دنيا را تشكيل داده تمام زمين و كرات آسمان از آنها ساخته شده است . اما انرژيها تماماً از يك فاميل اند. همسنخي و همنوعي كامل ما بين آنها برقرار مي باشد. اين فكر كه حاليه ي نيز به طور كلاسيك مقبول است و در بيشتر از صدي نود و نه موارد تجربي عملي به كار برده مي شود مدتها در مغز فيزيكدانها و شيميستها و بلكه كليه ي دانشمندان متأخر جزو بديهيات محسوب مي شد و در نظر آنها جدايي كامل مابين ماده و انرژي وجود داشت . از طرف ديگر مواد و انرژيها نيز به صورت ظاهر خود را به انسان كاملاً بيگانه ي از يكديگر نشان داده كوچك ترين ابزار آشنايي و قرابت خانوادگي نمي نمودند. تا آنكه در اواخر قرن اخير يكي از افراد خانواده ي مواد در مقابل كنجكاوي پيركوري بالاخره راز فاميل را بروز داد: پيركوري كه تحقيقاتش را بعداً زن او مادام كوري تعقيب نمود متوجه شد فلز راديوم اشعه اي از خود صادر مي كند و داراي فعاليت تشعشعي است . به اصطلاح راديو اكتيف مي باشد. فوراً اين سؤال پيش آمد كه اين جسم اشعه را از كجا مي آورد و چه گنجي درون آنها نهفته است ؟ اگر از خود مايه مي گذارد حال كه درجه حرارت و بار انرژي آن تغيير نمي كند قاعدتاً بايد از وزنش كاسته شود همين طور هم بود: ازماده ي راديوم كاسته مي شد و انرژي تشعشعي بيرون مي داد. به اين ترتيب سرّ نهايي آشكار شد و يك گوشه از پرده اي كه ميليونها سال بود دو دسته از موجودات عالم در خفاي چشم بشر پشت آن روابط خود را انجام مي دادند بالا زده شد... تحقيقات و تجربيات بعدي معلوم كرد كه اين مطلب كلّي است و تبديل ماده به انرژي مسلم مي باشد. مثلاً خورشيد كه ولي نعمت ما و تقريباً مصدر كليه انرژيهاي روي زمين مي باشد دقيقه اي 250 ميليون تن از جان خود را براي اولادها از دست مي دهد. اگر ماده به انرژي تبديل مي شود براي آن است كه انرژي و ماده دو صورت مختلف از شي ء واحدي هستند. حقيقت ماده تصور اينكه ماده كثيف مرده بي حركت انرژي باشد البته بسيار دشوار است توضيح اين مطلب را نيز از خود ماده و مخصوصاً آنجاهايي كه با انرژي الكتريك بالخصوص گلاويز مي شود خواستند. سابقاً شيميستها گفته بودند كه اجسام را مي توان قطعه قطعه كرد بدون آنكه مانند موجودات زنده بميرند يعني خواص خود را از دست بدهند. اما اين عمل تقسيم و تفكيك حدّي دارد. بالاخره به جايي خواهيم رسيد كه اگر جسم را خورد كنيم قطعات حاصله ديگر مانند قطعه ي اوليه نخواهند بود. اين آخرين جزء را (كه البته به چشم ديده نمي شود) ذرّه يا مولكول مي نامند و قطعات حاصله از ذرّه كه تشكيل دهنده ها يا تركيب كنندگان آن هستند اتم مي باشند. تا 50 سال پيش علما پا از اتم پايين تر نگذاشته آن را آخرين عنصر سازنده ي مواد يعني عنصري كه ديگر قابل تقسيم و تجزيه نبوده جز خود چيز ديگري نيست مي دانستند. اما شيميستها در محلولهاي رقيق مواد شيميايي و همچنين وقتي در درون يك گاز رقيق تخليه الكتريك به عمل مي آيد وجه خاصي از فعل و انفعال و طرز برخورد مواد را ديدند. فيزيسينها نيز در عبور دادن جريان الكتريك از داخل محلولهاي شيميايي و گازهاي رقيق آثاري ديدند كه ناچار شدند پاي تقسيمات بعد از اتم را در ميان آورند. بالاخره دو دسته دانشمندان فوق الذكر و دسته ي جديدي كه به نام فيزيكوشيميست از اتحاد آنها تشكيل شد پس از تجربيات و محاسبات به اين نتيجه رسيدند كه اتم با آنكه سرتاسر آن به قدر يك ده هزارم ميليمتر قطر ندارد خود عالمي است پهناور داراي خورشيدي در وسط به نام هسته كه دور آن طبق نظام معين يك عده كرات به نام الكترون پروانه وار در حال گردش سرسام آور مي باشند. و عجب آنكه اين هسته و آن الكترونها ابداً اجرام مادي نبوده بلكه هسته بار الكتريك مثبت و الكترونها بار منفي است ! خلاصه آنكه مادّه هم آن طوري كه ما خيال مي كنيم مادّه نيست . يك ذخيره بسيار متراكم متكاثف انرژي است . مثلاً يك گرم خاك عبارت است از ذخيره آن قدر انرژي كه از محصول يكسال كارخانه برق تهران تجاوز مي نمايد. اختلاف عناصر مادي مختلف مانند آهن و ذغال و اكسيژن با يكديگر بر سر تعداد الكترونها و طرز قرار گرفتن آنها مي باشد. به طوري كه ممكن است در نتيجه ي تغيير دادن اين نظام جسمي را از صورت اوليه خارج نموده به صورت جسم ديگر درآورد و آرزوي كيمياگران را عملي ساخت (2) ضمناً در نتيجه ي تغيير يافتن نظام الكترونها طيف نوراني و اشعه ي ايكس و غيره صادر نمود. فعل و انفعالهاي شيميايي مواد آثار سطحي كوچكي هستند كه در الكترونهاي خارجي رخ مي دهد و هسته اي كه در وسط است به كلي بر كنار و مصون از عمليات عميق شيميايي ما مي باشد. اخيراً بنا به تحقيقات جديد معلوم شده است كه هسته نيز به نوبه ي خود از ذرّات مثبت به نام پروتون و ذرّات منفي شبيه الكترون تشكيل شده است و تمام اينها بار الكتريك يعني انرژي مي باشد. به طور خلاصه تمام آن دعواها كه علماي قديم بر سر جسم و ذات و مادّه و روح مي كردند به اينجا ختم شد كه جز انرژي چيز ديگري در بين نيست و مقدار كلّ انرژي موجود در دنيا يا به عبارت اخري مقدار كلّ دنيا ثابت و لايزال است ! منظره ي خيالي و منظره ي واقعي دنيا در اينكه آنچه ما مي بينيم و حس مي كنيم حقيقت دارد حرفي نيست . در اين هم كه حقيقت اشياء غير از آن است كه ما مي بينيم باز حرفي نيست ! تصويري كه ما در ذهن خود از دنيا مي كنيم و رنگ و بعد و وزن كه براي اشيا دور و بر خود قائل مي شويم صد در صد مخلوق خود ماست . مثلاً اگر گلي را زرد و گل ديگر را سرخ مي بينيم اختلاف براي اين است كه سطح خارجي گل اول اشعه ي نوراني صادره از خورشيد همه را جذب مي كند جز طيف زرد را، و دومي همين عدم تمايل را با طيف قرمز ابراز مي دارد. بنابراين هيچ كدام نه زرد است نه سرخ . و تازه زردي و سرخي دو نوع طرز احساسي است كه اعصاب چشم ما از دو اثر مختلف مي نمايد و الاّ در خارج چيزي جز دو ارتعاش مشابه ولي با طول موجهاي مختلف وجود ندارد به طوري كه مي توان گفت دنيا را تاريكي محض فرا گرفته است همچنين اگر بگوييم همه جا حتي آنجاهايي كه براي ظلمات ظلمات است روشن و هويداست باز غلط نگفته ايم ! همين طور اگر ما يك قطعه ي فولاد را صلب و سخت مي پنداريم نه براي آن است كه هيچ فضاي خالي داخل فولاد وجود نداشته باشد. خير. الكترونها و هسته هاي فولاد حتي به اندازه يك صد هزارم حجم آن قطعه را هم اشغال نكرده اند. بقيه ي جاها خالي خالي است . مع ذلك دست ما راه ندارد وارد اين حفره هاي فراخ شود. سوزن هم با همه ي ريزي و تيزي نمي تواند جا براي خود باز كند! براي آنكه ذرات الكترون كه مشغول گردش دور هسته هاي خود هستند و قواي جاذبه اي كه مابين ذرات وجود دارد مانع نفوذ هر شي ء بيگانه مي شود. ولي نبايد تصور كرد كه هسته ها و الكترونها اجرامي هستند كه جاها را براي خود اختصاص داده باشند. ابداً! اينها به هيچ وجه اشيائي كه هيكل و جسميت و سختي داشته باشند نيستند! يك قطعه ي فولاد كه آن را توده ي خاكستري رنگ سنگين سخت داراي ابعاد محدود فرض مي كنيم در حقيقت نه رنگي دارد نه وزني ، نه سختي و نه چيز ديگر. به طوري كه گفته شد فقط تمركز يا خزينه اي است از يك مقدار انرژي همچنين است يك تنه ي درخت ، يك مورچه و يك قطره ي آب . اينها تمام توده هاي متكاثف انرژي هستند. اختلاف طرز اجتماع و نظام و مسير ذرات انرژي باعث اين همه مناظر گوناگون و آثار متفاوت و سبب تصورات مختلف ذهني ما شده است . گوش و چشم و لامسه و ذائقه ماست كه چيزي را صدا مي نامد، جاي ديگر رنگ تشخيص مي دهد، جسمي را نرم يا داغ مي پندارد و براي خوراكيها طعم قائل مي شود. اينها هيچ يك در خارج وجود ندارد. يك دنيا در خارج وجود دارد و يك دنيا هم در مغز هر يك از ماها. بين ما و دنيا پرده اي است كه روي آن به خيال خود نقوشي رسم كرده اسمش را دنيا مي گذاريم . پس دنياي خارج از يك نوع مصالح بيشتر تشكيل نشده است : از انرژي . انرژي چيست ؟ درست نمي دانيم چيست . براي اينكه نه بو دارد، نه رنگ دارد، نه تو دست مي آيد، نه هيكل دارد، نه .. همين قدر مي دانيم كه هست . چون آثاري دارد و خود ما بهترين گواه آن مي باشيم . يك منبعي است كه داراي قدرت است ... قدرت چيست ؟ وقتي از قدرت هيكل و رنگ و بعد و وزن و همه چيز را گرفتيم و هيچ تكيه گاهي براي آن نگذاشتيم چه چيز مي ماند؟ جز اينكه بگوييم اراده اي هست كه اين قدرت و آثار مظهر و نشانه ي او هستند آيا چاره ديگر داريم ؟ پس خوب كه فكر مي كنيم عقل ما - عقل مطلق از حواس - هيچ جا نمي تواند متوقف شود و بالاخره پس از آنكه ظواهر دنيا را پرده به پرده پس مي زند به اينجا مي رسد كه در سراسر دنيا فقط آثار و مظاهر يك اراده ي مطلق را مي بيند. اين آثار و مظاهر كه به صورت مواد يا به صورت انرژي آزاد بر ما جلوه گري مي كند بنا به قوانين سابق الذكر يعني قانون بقاي ماده و بقاي انرژي همين كه يك مرتبه اراده ي نامبرده بر آنها تعلق گرفته است و پديدار شده اند ديگر فناناپذير بوده پايدار و ابدي خواهند بود. پس اين آيه ي قرآن راست است كه : اِنَّم ا اَمْرُهُ اِذا اَرَ ادَ شَيْئاً اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون به حقيقت ، امر خدا چنين است كه وقتي چيزي را اراده كرد همين كه بگويد بشو خواهد شد و خواهد بود. آنچه يك مرتبه شده است مستمرّاً خواهد بود. دنيا دار شد و بود نيست محل شد و خواهد ماند است ! نتيجه تا اينجا نتيجه اي كه تا اينجا از بحث گذشته مي توانيم بگيريم اين است كه با كشف قوانين بقاي ماده و بقاي انرژي يعني ابدي بودن عالم اولين مانع سر راه قيامت يا اصل ابديت و بقا كه با ظواهر فنا شونده ي دنيا بسيار متباين است و چقدر تعجبها و تمسخرها را تحريك مي نمود به دست بشر برداشته شده است . علم امروز به طور خلاصه دو حقيقت و دو واقعيت كلي را علي الاطلاق قبول و اعلام كرده است . از يك طرف بقا و ازليّت (Constance et perpetuitإ) و از طرف ديگر تحول و تجدد (Transformation etanouveautإ) واقعيت اول و اين حقيقت كه ما هر قدر به عقب گذشته و به جلوي آينده برويم اضافه و نقصان يا امكان خلق و خرق براي دنياي مادّي نخواهيم ديد انسان با انصاف را ناگزير به قبول خالقي كه نيست را يك مرتبه هست كرده باشد مي كشاند و يا به قبول اين حقيقت مي رساند كه اصل وجود ثابت و لايزال است و موجودات كه بلااراده و اختيار در تغيير و تحول مي باشند تراوشات دائمي الزامي وجود او هستند. واقعيت دوم كه حكم بر پيدايش حوادث و پيش بيني و انتظار عوالم جديد مي نمايد همان اصل قيامت است . تنها مطلبي كه مي ماند اينكه آيا موجودات قبلي و بالخصوص انسان در عوالم بعدي مشاركت و حضور و ادراك خواهند داشت يا خير. علم قبول مي نمايد كه قيامتي هست همان طور كه عهود و اعصار ژئولوژيك كه چهره ي زمين را واژگون و دگرگون مي كرده است و تحولات عظيم جهاني رخ داده وجود يافته است ولي آيا ما هم در بعضي از آن تحولات حاضر و ناظر خواهيم بود و زندگي را از سر خواهيم گرفت بحثي است كه به تدريج به تعقيب آن مي رويم . (3) پيدايش فلسفه دنيا هيچ وقت متوقف نمي شود. بشر كه راه تكامل را مي پيمود نمي توانست تا ابد دلخوش به اين افكار باشد. در مقابل بت پرستي و شرك عكس العملهاي چندي در عالم ظاهر گرديد. حكماي يونان با سوابقي كه از مشرق زمين سوغات برده و شايد تحت تأثير غيرمستقيم انبيا قرار گرفته بودند عليه خدايان متعدد مصنوعي يا خدايان مظاهر طبيعي قيام كردند. سه نوع افكار پديدار شد. دسته اي نسبت به محسوس و غيرمحسوس دنيا منظر توخالي نگريسته منكر هرگونه واقع و حقيقت مطلق شدند. اينها سوفسطائيان بودند. دسته ي ديگر به سرپرستي ذيمقراط ماده را منشأ تمام آثار و يگانه مؤثر در عالم گرفتند. اينها ماديون اند. بالاخره دسته ي سوم كه در رأس آنها افلاطون و ارسطو و سقراط را مي شناسيم براي دنيا صورتي و سيرتي يا جسمي و روحي قائل شده همه ي چيز را مرتبط و ناشي از ارواح مجرد دانستند و پيش خود پس از يك سلسله تحصيلات و اقتباس و استدلالهاي كلاسيك معتقد به مبدأ واحدي براي روحها گرديدند و اعلام توحيد نمودند. (4) كار ماديون رونق زيادي نگرفت و در مقابل مكتب افلاطون و ارسطو عقب رفتند. نظريه ي دسته ي اخير چون با ايده آل باطني انسان جور مي آمد و بعداً تا اندازه اي مؤيد عقايد ديني موحدين يهود و نصاري و اسلام گرديد چندين قرن مذهب رسمي فلاسفه ي دنيا شد. سهل است كه بين متكلمين و معقوليون اسلام و سكولاستيكهاي اروپا پايه استدلالهاي ديني قرار گرفت . (فلسفه يونان امروزه طوري در افكار علماي قديمي مسلك ما رسوخ يافته و با مباحث اسلامي ممزوج شده است كه تفكيك آنها از مباني دين مشكل مي باشد و اگر كسي با آنها مخالفت كند و مثلاً معتقد به روح نباشد مثل اين است كه انكار قرآن را مي بنمايد!) به طوري كه مي دانيم در سراسر دوران قرون وسطي همين فلسفه سپيريتواليستها و نظريات و منطق آنها بر افكار دنيا حكومت مي كرد. شك نيست كه فلسفه ي يونان خدمات بزرگي به ترقي علوم و روشنايي بشر نمود ولي پشت پا زدن به ماديات و محسوسات و كنار گذاشتن مشاهده و تجربه پيروان اين طريقت را به طوري كه در فصل مقدم اشاره شد از عالم تحقيق رفته رفته به وادي ابهام معقوليات انداخت و علم را به صورت لفاظي توخالي درآورد و بالنتيجه راه پيشرفت مسدود گرديد... بازگشت مجدد به طبيعت عكس العمل در مقابل لفاظيهاي قديم و نجات از بن بستي كه بشر در آن وارد شده در قرون جديد از راه توجه مجدد به طبيعت و نظر در محسوسات تجربي حاصل شد. اين يك نوع برگشت به ماده و طبيعت بود ولي البته نه به شدت ماديون . حقايق را از راه تجربه و مشاهده ، يعني از حواس بشري كه تحت كنترل عقل و منطق باشد جستجو نمودند. فلاسفه اي مانند بيكن - دكارت پيدا شدند كه عرابه ي دانش و تحقيق بشر را به كلي در جاده جديد يعني طريق مشاهده و تجربه انداختند (5) بالنتيجه چنان توسعه اي در علوم پيدا شد كه هر يك از مباحث كهنه ي حكمت قديم پر و بال تازه اي گرفته در فضاهاي مخصوص به خود به پروازهاي بلند درآمد و علوم مستقلي به نام فيزيك - شيمي - هيئت - زمين شناسي - گياه شناسي - حيوان شناسي - زيست شناسي - روان شناسي - جامعه شناسي ... و غيره با فصول و شقوق زياد تدوين گرديد. سابقاً اساس دانش بشر حكمت بود و از راه فلسفه مي خواستند پي به حقيقت دنيا و اسرار و مبدأ و معاد ببرند. مباحث مربوط به طبيعت و انسان جزئي از حكمت را به نام حكمت طبيعي تشكيل مي داد و اينها درواقع فروع و اسباب كار بودند از اين به بعد وضع معكوس مي شود. فلسفه بايد از علوم تجربي مايه و تصديق بگيرد. استنباطهاي فلسفي مبتني و متكي بر قضاياي علمي مي گردد. حتي فلسفه از هدف اوليه ي خود كه جستجوي خالق و سر خلقت است جدا شده يك عده فلاسفه ي طبيعي مسلك و بي دين پيدا مي شوند. (6) شروع مبارزه با اديان به اين ترتيب قرون معاصر به روشنايي خيره كننده ي علوم جديد درخشان شد. پيدايش علوم جديد البته به قصد مبارزه با اديان نبود و به طور مستقيم يا غيرمستقيم با آن مخالفت نداشت ولي عملاً چنين شد. در هر حال اگر نگوييم علوم مدعي اديان شدند ولي مسلماً رقابت و مشكلات تازه اي در بازار اديان پيش آوردند. وضع جديد معلول چند امر بود، اولاً مخالفت مكرر روحانيون وقت با اكتشافات علمي . مخالفتي كه البته آن را ناشي از افكار ديني و مذهب مي دانستند و وقتي حقانيت مدعيان ثابت مي شد يك درجه عقايد مردم پايين مي آمد. ثانياً پيدا شدن موضوع و مشغوليت تازه و تحت الشعاع گرفتن افكار و دستگاههاي ديني . ثالثاً كشف بسياري از مجهولات ، چاره و علاج بسياري از دردها و همچنين بروز نتايج محيرالعقولي كه صرفاً از راه علوم و بدون استمداد از نام خدا و دين حاصل گرديده بود مردم را از آن خضوعي كه نسبت به اديان داشتند خارج ساخت . در حقيقت در نظر آنها رقيب تازه اي براي خدا پيدا شد. نتايج فوري امر اين شد كه دين و علم كه تا آن زمان توأم با يكديگر و در انحصار روحانيون بودند از هم جدا شدند. علم مستقلاً راه آزادانه ي خود را گرفت . حتي دين براي اثبات حقانيت خويش ناچار گرديد دست نياز به دامن علم دراز كند بي نيازي از دين و انكار اصول آن به جايي رسيد كه دانشمندان بزرگي مانند برتلو و غيره خود را صاحب افكار مثبت دانسته خدا و آخرت را يكباره كنار گذاردند... خلاصه آنكه علم ضربه ي بزرگي بر پيكر دين زد؟ اما كدام دين ؟ دين كشيشها و آخوندها! دين تحريف يافته ي كساني كه طبيعتي و ماوراء طبيعتي قائل اند. آنهايي كه دين را ممزوج با افكار قديمي و تابع علوم و فلسفه ي غلط يونان نموده اند و اصرار دارند آن را هميشه در قالب يك سلسله تشريفات و ظواهر كهنه ي مندرس جلوه دهند. آنهايي كه اثبات وجود خدا و نشانه ي حقانيت پيغمبر و دين را پيوسته در استثناها و خلاف عادتها جستجو مي نمايند. براي بيان مسائل دين و توضيح احكام آن محسوسات عالم و قوانين واقعي را كه در طبيعت حكمفرما مي باشد و بايد از طريق علوم صحيح درك شود كنار گذارده متوسل به تعبيرهاي عجيب و غريب يا علوم خرافاتي مرموز مي شوند و بر سبيل بت پرستان از روي احساسات بشري شمايل خدا را تصوير مي نمايند!... بر پيكر دينهايي ضربه وارد مي شود كه غبار خرافات جمال حقيقي فطري اوليه اش را به شرك برگردانده باشد. در اين زمينه بي مناسبت نيست عبارتي را كه پوآنكاره رياضيدان معروف قرن اخير فرانسه در كتاب خود (موسوم به ارزش علم ) نوشته است نقل نمايد: "Les hommes demandent ؤ leur dieux de prouver leur existance par des miracles, mais la merveille إtإrnellc c est qu il n y ait pas sans cesse des miracles. Et c est pour cela que le monde est divin, Puisque c est pour cela qu il est harmonieux. S il إtait rإgi par le Caprice qui est ce qui nous prouverait qn il ne l est pas par hasard." مردم از خدايان خويش مي خواهند وجود خود را به وسيله ي معجزات ثابت نمايند. اتفاقاً اعجاز ازلي در اين است كه دائماً معجز در كار نباشد. و به همين دليل است كه دنيا مصنوع خداست زيرا كه داراي نظام است و موزون مي باشد. اگر دنيا روي هوا و هوس مي گشت كي مي توانست ثابت كند كه روي اتفاق و تصادف نيست . به ياد دارم وقتي شخص محترم نسبتاً فاضلي از اهل قزوين اظهار مي كرد يك شب تابستان با جمعي از دوستان در صحن حياط نشسته بوديم درختها به جنبش درآمده نسيم ملايمي از سمت شمال وزيد. همه تعجب كردند چگونه بر خلاف معمول قزوين نسيم از طرف مشرق نمي آيد به رفقا گفتم سبحان الله ! همين دليل وجود خداست ! اگر هميشه باد از يك طرف بر شهر ما مي وزيد از كجا معلوم مي شد كه يك دست غيب و اراده اي هم در كار است ! براي اين شخص محترم و براي غالب معتقدين ما آن نسيم معمولي كه منظماً از مشرق مي وزد فرستاده ي طبيعت است و دلالتي بر وجود خالق ندارد. فقط آن نسيم غير معمولي كه برخلاف روش طبيعي عادي بوزد از جانب پروردگار ذوالجلال مي باشد! همين طور اگر مريضي در نتيجه ي خوردن گنه گنه و تزريق آمپول روي قواعد طبي معالجه شود اين مريض را خدا شفا نداده و امر مهم عجيبي صورت نگرفته است . اگر با دعا و آب تربت مريض خوب شد آن وقت است كه نظر لطف خدا بر او تعلق گرفته است !... آيا اين خود يك نوع شرك نيست ؟ احياي كلمه توحيد خلاصه آنكه علم اشتباهات و خرافاتي را كه به دين چسبيده بود پاك كرد و آن تصوير غلطي را كه مردم در لباس دين ولي به اعتبار افكار قديم از دنيا و حقايق عالم مي نمودند باطل كرد. از اين مرحله كه بگذريم علم اصل و اساس توحيد را (كه موضوع بحث فعلي ماست ) احيا نمود. شما اگر از يك دانشمند بپرسيد علم چيست بالاخره خواهد گفت علم يعني بيان روابطي كه در طبيعت ما بين علل و معلولهاي مشهود وجود دارد. هر محققي كه در آزمايشگاه سرگرم تجربيات مي شود و متفكري كه در اوضاع اجتماع غور مي نمايد هدفي جز اين ندارد كه اولاً حوادث و قضاياي طبيعت را موشكافي كرده دقيقاً بشناسد و ثانياً ريشه ي اين حوادث و قضايا و ارتباطي را كه مابين آنها وجود دارد كشف كند. هيچ دانشمندي نيست كه كوچك ترين شيئي يا حادثه اي را مستقل اتفاقي دانسته به يك شيئي ديگر يا علتي نسبت ندهد. و بالعكس ضعيف ترين عملي را ضايع شده و بي اثر پندارد. بنابراين علم صريحاً يا تلويحاً متكي بر قبول وجود علت و معلول است و منكر استقلال ذاتي يا اتفاقي بودن اشياء مي باشد. همان طور كه پوانكاره در مقدمه ي كتاب فوق الذكر اشاره مي نمايد: تنها هدف علوم بايد كشف حقيقت باشد. (7) پس ناچار عالم معتقد به حقيقت است كه پي كشف آن مي رود. عالم نه تنها معتقد به حقيقت مي باشد و دنيا را پوچ و بي اساس نمي پندارد بلكه يقين به وجود يك انتظام كلي و ارتباط قطعي كه حاكم بر طبيعت است نيز دارد. علاوه بر اين هيچ محققي نيست كه اگر در گوشه ي آزمايشگاه خود روي يك حادثه كوچكي قانوني را كشف نمود آن قانون را در هر جاي ديگر طبيعت جاري و ساري نداند و حتي تا آخرين سر حد افلاك و تا قديمي ترين روزگار نبرد و اعمال نكند: يعين درواقع حقيقت مكشوف را همه جايي و لايزال مي شناسد. بنابراين دانشمند عملاً معتقد است كه هيچ چيز طبيعت بي اساس و منشأ نبوده يك نظم واحد متقن ازلي در سراسر دنيا جريان دارد. خداپرست چه مي گويد؟ او مي گويد دنيا داراي مبدأ و اساس بوده يك ناظم واحد ازلي قادري به نام خدا بر سراسر آن حكومت مي كند. تنها تفاوت در اين است كه عالم صحبت از نظم مي كند و موحد ناظم را اسم مي برد. قرآن هم غير از اين چيزي نمي گويد بلكه خدا را به عنوان كسي معرفي مي نمايد كه زمين و آسمانها را سرشته است .. شب و روز را در پي يكديگر درمي آورد - دانه و درخت را مي شكافد - جسم مرده را تبديل به وجود زنده و زنده را منقلب به مرده مي كند - باران به زمين مي رساند -... درواقع تمام حركات و اطوار طبيعت را كه مشركين به خدايان يا به منبعهاي مختلف نسبت مي دادند قرآن مربوط و ناشي از يكجا مي گيرد. قرآن به هيچ وجه نمي آيد جداي از طبيعت و در خارج دنيا يك تصوير مستقل از موجود مخلوقي درست كرده بگويد مردم اين را بپرستيد و براي خوش آيند طبع او در آستانه اش قرباني نثار كنيد. خير قرآن از زبان ابراهيم به ما ياد مي دهد بگوييم : اِنّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّم و اتِ وَالْارْضَ حَنيفاً مُسْلِماً وَ م ا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكينِ من روي خود را به همان طرفي يا براي آن كسي معطوف مي دارم كه آسمانها و زمين را سرشته است . (برنامه ي زندگيم را بر وفق همان قوانين كه بر آسمانها و زمين حكومت مي كند تنظيم مي نمايم ). و اين رويه را از روي كمال ميل اتخاذ نموده تسليم قانون كلي وجود مي باشم زيرا كه آن مؤثر ديگري را نمي شناسم . (8) پانوشتها 1. انرژي كه به غلط در اصطلاح عاميانه قوه مي گويند از فعاليت و عمل قوه مي باشد. مثلاً ناوه كشي كه بار كل به دوش مي گيرد تحمل قوه اي را مي كند و وقتي آن را به بالاي بام مي برد كار انجام مي دهد، يا انرژي به خرج مي دهد. در اينجا انرژي صورت كار را دارد ولي ممكن است به صورت حرارت نيز باشد. اشعه اي كه از خورشيد به ما مي رسد و ما را گرم مي كند حامل انرژي حرارتي تشعشعي است . الكتريسته نيز نوع ديگري از انرژي است كه به سهولت تبديل به كار يا به حرارت يا به صورتهاي ديگر انرژي مانند نور، صوت يا غيره مي شود و مي تواند ايجاد تجزيه و تركيب شيميايي بنمايد. 2. اين كار را براي اولين دفعه دو دانشمند انگليسي كاكرافت و دالتون در مورد ليتيم انجام داده آن را تبديل به هليوم نمودند. 3. مهندس مهدي بازرگان ، راه طي شده ، تهران ، انتشار، بي تا، ص ص 212-203. 4. تقريباً 1500 سال بعد از ابراهيم و هزاران سال بعد از نوح . 5. مخفي نماند كه اتخاذ طريقه مشاهده و تجربه يعني توجه به طبيعت و استوار ساختن استدلالهاي نظري بر محسوسات تجربي از امتيازات خاصه ي قرآن است كه 10 قرن پيش از بيكن و دكارت به سبك ابراهيم اين طريقه را متداول نموده ابداً تبعيت از روش فلسفي حكماي يونان نكرده وارد مباحث خيالي لفظي نشده است . قرآن تقريباً در تمام آيات شاهد از آثار طبيعت مي آورد و مردم را متوجه به گردش زمين و آسمان و وادار به تفكر در توالي شب و روز - مطالعه ي وزش باد - تشكيل ابر - ريزش باران - روييدن گياهها - نر و ماده بودن كليه ي موجودات - تكوينن و تكامل جنين - تنوع كوهها- اختلاف طعم آبها - پرواز طيور - سير كشتيها و غير مي نمايد. بحث از خواب و بيداري انسان و تكاپوي حيات مي نمايد. پاي احساسات عاليه ي نفساني و حتي سركشيها و فجور آن را به ميان مي آورد. در جزو مواهب بزرگ خداوندي گوش و چشم و عقل را در رديف يكديگر ذكر مي كند. علماي طبيعت شناس را بندگان خداترس مي شناسند و براي اثبات حقانيت دعوي خود قسم به آثار طبيعت و محسوسات مي خورد... اتخاذ اين طريقه يعني دعوت به مشاهده و استفاده از محسوسات نه تنها در زمان نزول قرآن در محيط عربستان كاملاً تازگي داشت بلكه بعدها نيز كه در ميان مسلمين دانشمندان بزرگ پيدا شدند و باب بحث و تحقيق در زمينه ي دين باز شد علماي وقت آن را درك نكردند و استدلالهاي خشك بي اساس معقول و طريقه ي فلسفه يونان را براي اثبات اصول دين اختيار نمودند. طبيعت و محسوسات را كنار گذاشته صحبت از واجب الوجود و حادث و قديم و ذات و عرض و به طور كلي الفاظ و مباحثي كه ابداً قرآن وارد آنها نشده است كردند. متأسفانه هنوز هم علماي ما دست از اين حرفها برنمي دارند و پي علوم طبيعي و تماس مستقيم با حقايق دنيا نمي روند! 6. نكته ي شايان توجه اينجاست كه وقتي به تاريخ پيدايش علم نگاه مي كنيم فلسفه را پدر علوم جديد مي بينيم . اما پدري كه حالا نان خور فرزندان خود شده است . حكمت يا فلسفه نيز خود زائيده حس ديني بشر بوده است و براي جواب به مسئله ي مبدأ و معاد طرح شده است . به طوري كه اساس و مؤسس علوم همان اديان اند و بشر براي آنكه حساب خود را با دنيا يا با خالق روشن كند به دنبال علوم رفت . حالا بعضيها مي گويند علم و دين پيوسته دو دشمن مبارز يكديگر بوده اند: اين حرف خيلي عجيب است زيرا كه علم در ابتدا چيزي جز اسباب كار دين نبود و قرنهاي متمادي در انحصار روحانيون اعم از كهنه بت پرست و مغهاي زرتشتي و علماي يهود و نصاري و مسلمان قرار داشت . پي ريزي را آنها كردند و اكتشافات اوليه مديون آنهاست . دانشگاههاي امروز جانشين همان مدارس ديني قديم و صومعه ها و مساجد است كه در سايه ي تعليم توحيد توجه به ادبيات و هيئت و طبيعيات مي شد. امروز اگر علم انكار فرزندي دين را بنمايد عالم حقيقي نمي تواند منكر برادري با روحاني حقيقي باشد. هر دو دنبال يك چير كه نام آن را حقيقت گذاشته اند مي روند و هر دو معتقدند كه سعادت در درك حقيقت است . اگر عالم پايبند به اين اصل يعني مؤمن به حق نباشد دنبال علم رفتنش ديوانگي است و اگر روحاني علاقه مند به آن اصل يعني طالب علم نباشد دعوي حقيقت طلبي و سعادت جوييش كذب است . 7. La recherche de la vإritإ doit ءtre le but de notre activitإ, C est le seul fin qui soit digne d elle. 8. مهدي بازرگان ، راه طي شده ، تهران ، انتشار، بي تا، ص ص 73-66.