کانون ايرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت 7 بهمن 1396 ساعت 3:03 http://iptra.ir//article/2078/فلسفه-اسلامی-حقوق-بشر -------------------------------------------------- عنوان : فلسفه اسلامی حقوق بشر مرتضی عبدی . مهدی نظامی خواه کجاباد -------------------------------------------------- مقاله‌های همایش‌های ایران . کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی . مرکز راهبری مهندسی فرهنگی شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر . 1393 نویسنده: مرتضی عبدی . مهدی نظامی خواه کجاباد متن : فلسفه ی حقوق و از آن جمله فلسفه ی حقوق بشر دید گاه هایی بسیار کلی را در زمینه ی حقوق ارائه می دهد.حقوق بشر حقوقی است که به ابنای بشر اعطا می شود و از لحاظ مفهومی،حقوق بشر خود از مفهوم حقوق مشتق شدهاست،بنایراین تحلیل مفهوم حق لازم می آید تا اجزای متشکله ی این مفهوم که حقوق بشر از آن مشتق شده استروشن شود.همچنین برای شناخت فلسفه ی حقوق بشر باید منابع و مبانی این قسم از حقوق نیز مشخص گردد.دراینمقاله بطور مختصر و با رعایت ایجاز اهم مطالب در مورد فلسفه ی اسلامی حقوق بشر ارائه می گردد. دریافت فایل PDF