کانون ايرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت 14 آبان 1385 ساعت 15:56 http://iptra.ir//matter/195/4-زاد-سال-آثار-زرتشت -------------------------------------------------- عنوان : 4- زاد سال‌ و آثار زرتشت‌ -------------------------------------------------- متن : تولد زرتشت به روايت دكتر فرهنگ مهر 4-1- اگر چه محل و تاريخ تولد زرتشت ، به طور دقيق ، معلوم نيست ، به نظر مي آيد كه ظهور او بعد از 1380 و پيش از 490 يا 480 پيش از ميلاد بوده است . زيرا از يك سو در صلح نامه اي كه ميان پادشاه هيتيت ( Hittite ) ها و پادشاه ميتاني ( Mitani ) در سال 1380 پيش از ميلاد بسته شده و لوحه ي آن در سال 1907 ميلادي در بوغازكوي كشف شده است ، هنوز نام خدايان هند و ايران ، مانند ايندرا ( Indra )، ميترا ( Mitra )، ورونه ( Varuna ) و جز اينها با هم آورده شده است و چون با ظهور زرتشت رواج آيين او، خدايان هند به نام دَئِوَ ( Daحva ) يا خدايان بيگانه ناميده مي شوند و اهورمزد خداي يگانه است ، پس به نظر مي آيد كه در تاريخ 1380 پيش از ميلاد يا زرتشت هنوز ظهور نكرده بود و يا آيين او هنوز در غرب ايران رواج نداشته است . از سوي ديگر، در تقويمي كه به خط يوناني نوشته شده و نسخه اي از آن در كاپادوس ( Gappadoce ) آسياي كوچك به دست آمده است ، نام ماه هاي زرتشتي ، ارديبهشت ، خرداد... تا اسفند، ثبت شده است . پس در زمان نوشته شدن اين نسخه ي تقويم ، يعني كم يا بيش در 490 يا 480 پيش از ميلاد، آيين زرتشت در مغرب ايران رواج داشته است - يعني زمان ظهور زرتشت پيش از اين تاريخ است . از روي قرينه هاي تاريخي نظير اين دو قرينه ، كه براي نمونه آورده شد، ايران شناسان ، زمان گويد زرتشت را در فاصله هزار تا 600 پيش از ميلاد مي گيرند و در همه صورت ، سخن او كه به نام گاثا ( Gatha ) ها ، يعني سرودها، معروف است ، از دوران اول تاريخ فلسفه است . آثار زرتشت 4-2- سخن زرتشت ، در مجموعه اي از اوستا كه به نام يسنا ( Yasnہ )ها معروف است محفوظ مانده است : از يسنا 28 تا 34 و از يسنا 43 تا يسنا 53، روي هم 17 قطعه شعر هجايي ، كه هر قطعه داراي چندين بند است . از باستاني بودن زبان گاثاها و ممتاز بودن موضوع آن از ديگر قسمتهاي اوستا، معلوم مي شود كه آنها گفته ي خود زرتشت اند. در اين گفتارها زرتشت مي كوشد هنرهاي اخلاقي را به انسان بياموزد و به زباني بسيار ساده ، ولي آسماني ، شرح مي دهد كه در جنگ ازلي كه ميان نيكي و دروغ در كار است ، نيروهاي دروغ در تلاش از ميان بردن زندگاني اند. تكليف انسان در اين ، پيشتيباني از نيك يعني نگهداري زندگاني است و با حفظ زندگاني ، به خودي خود، جنگ ميان نيك و دروغ با پيروزي نيكي پايان مي يابد.