فلسفه بودايی
ويكتور فرانكل‌: چه‌ خوبست‌ كه‌ روبه‌روي‌ مجسمه‌ آزادي‌ آمريكا در سواحل‌ شرقي‌، مجسمه‌ مسئوليت‌ را نيز در سواحل‌ غربي‌ آمريكا، بنا كنيم‌.  ***
اقبال‌ لاهوري‌: اصل‌ معني‌ را ندانم‌ از كجاست‌/ صورتش‌ پيدا و با ما آشناست‌/ راز معني‌، مرشد رومي‌ گشود/ فكر من‌ بر آستانش‌ درسجود  ***
آرشیو عناوین
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
زندگي‌ و سلوك‌ بودا
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۸۵
سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۸۵
دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۸۵
طريقتهاي‌ بودايي‌ و تفاوت‌ آموزه‌هاي‌ آنها
يکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۸۵
شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۵
جمعه ۱۲ خرداد ۱۳۸۵