فلسفه يونانيان
ويكتور فرانكل‌: چه‌ خوبست‌ كه‌ روبه‌روي‌ مجسمه‌ آزادي‌ آمريكا در سواحل‌ شرقي‌، مجسمه‌ مسئوليت‌ را نيز در سواحل‌ غربي‌ آمريكا، بنا كنيم‌.  ***
اقبال‌ لاهوري‌: اصل‌ معني‌ را ندانم‌ از كجاست‌/ صورتش‌ پيدا و با ما آشناست‌/ راز معني‌، مرشد رومي‌ گشود/ فكر من‌ بر آستانش‌ درسجود  ***
آرشیو عناوین
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
تاثيرات انديشه ايراني در فلسفه يونان ( روايت طوسي و باروسكي )
شنبه ۳ مرداد ۱۳۸۸
شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۸
شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۸
شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۸
شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۸
شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۸
شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۸
شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۸
سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۸۷
سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۸۷
سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۸۷
آيا بين زردشت و سقراط  نسبتي هست ؟
دوشنبه ۹ دی ۱۳۸۷
شنبه ۹ آذر ۱۳۸۷
شنبه ۲۷ مهر ۱۳۸۷
شنبه ۲۷ مهر ۱۳۸۷
آخرین حرف های سقراط  - 1
شنبه ۲۷ مهر ۱۳۸۷
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۸۷
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۸۷
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۸۷
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۸۷