فلسفه ايرانيان
ويكتور فرانكل‌: چه‌ خوبست‌ كه‌ روبه‌روي‌ مجسمه‌ آزادي‌ آمريكا در سواحل‌ شرقي‌، مجسمه‌ مسئوليت‌ را نيز در سواحل‌ غربي‌ آمريكا، بنا كنيم‌.  ***
اقبال‌ لاهوري‌: اصل‌ معني‌ را ندانم‌ از كجاست‌/ صورتش‌ پيدا و با ما آشناست‌/ راز معني‌، مرشد رومي‌ گشود/ فكر من‌ بر آستانش‌ درسجود  ***
آرشیو عناوین
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
يکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۸۵
شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۸۵
جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۸۵
پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۸۵
چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۸۵
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۵
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۸۵
يکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۸۵
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۸۵
جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۸۵
پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۸۵
چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۵
سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۸۵
دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۸۵
يکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۸۵
ظهور زرتشت‌ به‌ روايت‌ ويل‌ دورانت
شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۸۵
جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۸۵
پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۸۵
سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۵
دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۸۵