7- آثار مهندس‌ بازرگان‌

16 شهريور 1385 ساعت 15:58


سال‌ 1321
مقاله‌ مذهب‌ در اروپا
نخست‌ در نشريه‌ دانش‌آموز ارگان‌ كانون‌ اسلامي‌ شماره‌هاي‌ 9 تا 13 به‌ چاپ‌ رسيد. چاپ‌ مورد استناد: (شركت‌ سهامي‌ انتشار، تهران‌، 1344). قطع‌ جيبي‌، 44 صفحه‌.
مقاله‌ فحش‌ و تعارف‌
جزئيات‌ انتشار در دست‌ ما نيست‌.
سال‌ 1322
مقاله‌ مطهرات‌ در اسلام‌
جزئيات‌ انتشار در دست‌ ما نيست‌.
سال‌ 1323
مقاله‌ پراگماتيسم‌ در اسلام‌
در كتاب‌ مذهب‌ در اروپا آمده‌ است‌. چاپ‌ مورد استناد: (شركت‌ سهامي‌ انتشار، تهران‌، 1343). قطع‌ جيبي‌، 7 صفحه‌.
سال‌ 1324
مقاله‌ ضريب‌ تبادل‌ ميان‌ ماديات‌ و معنويات‌
در جزوه‌اي‌ با همين‌ عنوان‌ آمده‌ است‌. چاپ‌ مورد استناد: (شركت‌ سهامي‌ انتشار، تهران‌، 1324). قطع‌ جيبي‌، 13 صفحه‌.
مقاله‌ بي‌نهايت‌ كوچكها
در كتاب‌ مذهب‌ در اروپا آمده‌ است‌. نخست‌ در روزنامه‌ كيهان‌ منتشر شد. چاپ‌ مورد استناد: (شركت‌ سهامي‌ انتشار، تهران‌، 1344). قطع‌ جيبي‌، 57 صفحه‌.
كتاب‌ ترموديناميك‌ صنعتي‌
د و جلد. جزئيات‌ انتشار در دست‌ ما نيست‌.
سال‌ 1325
كتاب‌ كار در اسلام‌
چاپ‌ مورد استناد: (مركز پخش‌ كتاب‌، هوستون‌، 1357). قطع‌ آ- 5، 95 صفحه‌،
سال‌ 1326
كتاب‌ را طي‌ شده‌
مقاله‌اي‌ كه‌ نخست‌ در سال‌ 1325 تهيه‌ و در دهه‌ 1330 به‌ آن‌ اضافه‌ شد. چاپ‌ مورد استناد: (مركز پخش‌ كتاب‌، هوستون‌، 1357). قطع‌ آ- 5، 250 صفحه‌.
سال‌ 1327
مقاله‌ سرچشمه‌ استقلال‌
سخنراني‌ سال‌ 1327 است‌. در كتاب‌ سر عقب‌ افتادگي‌ ملل‌ مسلمان‌ آمده‌ است‌. قطع‌ آ- 5، 51 صفحه‌.
سال‌ 1329
مقاله‌ دل‌ و دماغ‌
نخست‌ در مجله‌ فروغ‌ علم‌ (1329) منتشر شد. در كتابي‌ به‌ همين‌ نام‌ آمده‌ است‌. چاپ‌ مورد استناد: (شركت‌ سهامي‌ انتشار، تهران‌، 1344). قطع‌ جيبي‌، 24 صفحه‌.
مقاله‌ آثار عظيم‌ اجتماع‌
اول‌ بار در سال‌ 1329 در نشريه‌ فروغ‌ علم‌ به‌ چاپ‌ رسيد. در كتاب‌ دل‌ و دماغ‌ آمده‌ است‌. چاپ‌ مورد استناد: (شركت‌ سهامي‌ انتشار، تهران‌، 1344). قطع‌ جيبي‌، 11 صفحه‌.
كتاب‌ سرعقب‌ افتادگي‌ ملل‌ مسلمان‌
نخست‌ در سال‌ 1328 در يك‌ سخنراني‌ ارائه‌ شد. ترجمه‌ انگليسي‌ آن‌ با عنوان‌
The causes of the decline and decadence of Islamic nations.
در نشريه‌ Islamic Review لندن‌ در ژوئن‌ 1951 به‌ چاپ‌ رسيد. در دهه‌ 1340 مورد تجديد نظر قرار گرفت‌. چاپ‌ مورد استناد: (مركز نشر كتاب‌، هوستون‌، 1355) قطع‌ آ- 5، 51 صفحه‌.
مقاله‌ اسلام‌ يا كمونيسم‌
اين‌ مقاله‌ تحت‌ عنوان‌ از خداپرستي‌ تا خودپرستي‌ هم‌ منتشر شده‌ است‌. چاپ‌ مورد استناد: (نشريه‌ انجمن‌ اسلامي‌ دانشجويان‌، تاريخ‌ و محل‌ نشر ندارد) قطع‌ آ- 5، 63 صفحه‌.
سال‌ 1331
مقاله‌ بازي‌ جوانان‌ با سياست‌
در جزوه‌اي‌ با همين‌ عنوان‌ آمده‌ است‌. چاپ‌ مورد استناد: (آفتاب‌، تهران‌، 1331). قطع‌ آ- 5، 23 صفحه‌.
سال‌ 1334
جنگ‌ ديروز و فردا
نخست‌ در ماهنامه‌ مدرسه‌ صنعتي‌ مشهد به‌ چاپ‌ رسيد. نمونه‌ آن‌ به‌ دست‌ ما نرسيده‌ است‌.
سال‌ 1336
كتاب‌ عشق‌ و پرستش‌ يا ترموديناميك‌ انسان‌
چاپ‌ مورد استناد: (شركت‌ سهامي‌ انتشار، تاريخ‌ ندارد، تهران‌). قطع‌ جيبي‌، 222 صفحه‌.
مقاله‌ احتياج‌ روز
نسخه‌ مورد استناد: (مركز پخش‌ كتاب‌، هوستون‌، 1355). قطع‌ جيبي‌، 18 صفحه‌.
سال‌ 1337
جزوه‌ خداپرستي‌ و افكار روز
نسخه‌ مورد استناد: (مركز پخش‌ كتاب‌، هوستون‌، 1356). قطع‌ آ- 5، 74 صفحه‌.
سال‌ 1338
مقاله‌ مسلمان‌ اجتماعي‌ و جهاني‌
سخنراني‌ 1328 كه‌ در 1344 به‌ چاپ‌ اول‌ رسيد. نسخه‌ مورد استناد: (شركت‌ پخش‌ كتاب‌، هوستون‌، 1356). قطع‌ آ- 5، 69 صفحه‌.
جزوه‌ خدادر اجتماع‌
نخست‌ در سال‌ 1338 به‌ چاپ‌ رسيد. چاپ‌ مورد استناد: (مركز پخش‌ كتاب‌، هوستون‌، 1358). قطع‌ جيبي‌، 98 صفحه‌.
جزوه‌ خانه‌ مردم‌
چاپ‌ اول‌ 1338. چاپ‌ مورد استناد: (مركز پخش‌ كتاب‌، هوستون‌، 1357). قطع‌ آ- 5، 66 صفحه‌
مقاله‌ انسان‌ و خدا
در كتاب‌ چهار مقاله‌. چاپ‌ مورد استناد: (شركت‌ سهامي‌ انتشار، تهران‌، تاريخ‌ ندارد). قطع‌ جيبي‌، 54 صفحه‌.
كتاب‌ آموزش‌ تعليمات‌ ديني‌
جزئيات‌ انتشار در دست‌ ما نيست‌.
وحي‌
جزئيات‌ انتشار در دست‌ ما نيست‌.
مقاله‌ علي‌ و اسلام‌
نخست‌ در ماهنامه‌ مذهبي‌ پيكار انديشه‌ در سال‌ 1339 به‌ چاپ‌ رسيد. چاپ‌ مورد استناد: (مركز پخش‌ كتاب‌، هوستون‌، چاپ‌ دوم‌، 1357). قطع‌ جيبي‌، 13 صفحه‌.
پيروزي‌ حتمي‌
جزئيات‌ آن‌ در دست‌ ما نيست‌.
سال‌ 1340
مقاله‌ يادداشتهايي‌ از سفر حج‌
چاپ‌ مورد استناد: (مكتب‌ تشيع‌، قم‌، 1340). قطع‌ آ-5، 8 صفحه‌.
مقاله‌ خودجوشي‌
نخست‌ در سخنراني‌ انجمن‌ اسلامي‌ مهندسين‌ در 1340 ارائه‌ شد. در كتاب‌ چهار مقاله‌ (شركت‌ سهامي‌ انتشار، تهران‌، تاريخ‌ ندارد). قطع‌ آ-5، 43 صفحه‌.
جزوه‌ اسلام‌ مكتب‌ مبارز و مولد
در سال‌ 1341 نوشته‌ شد. (انتشارات‌ الفتح‌، تهران‌، تاريخ‌ ندارد). قطع‌ آ5-، 57 صفحه‌.
كتاب‌ درس‌ دين‌دراي‌
نخست‌ در 1340 منتشر شد. (مركز پخش‌ كتاب‌، هوستون‌، 1356). قطع‌ آ-5، 163 صفحه‌.
سال‌ 1341
مقاله‌ حكومت‌ جهاني‌ واحد
(مركز پخش‌ كتاب‌، هوستون‌، 1357). قطع‌ آ-5، 42 صفحه‌.
اختيار
جزئيات‌ آن‌ در دست‌ ما نيست‌.
مقاله‌ مرز ميان‌ دين‌ و امور اجتماعي‌
نخست‌ در دومين‌ كنگره‌ انجمنهاي‌ اسلامي‌ خوانده‌ شد. چاپ‌ مورد استناد: (مركز پخش‌ كتاب‌، هوستون‌، 1355). قطع‌ آ- 5، 34 صفحه‌.
مقاله‌ اسلام‌ جوان‌
در كتاب‌ چهار مقاله‌ آمده‌ است‌. چاپ‌ مورد استناد: (شركت‌ سهامي‌ انتشار، تهران‌، تاريخ‌ ندارد). قطع‌ آ-5، 57 صفحه‌.
مقاله‌ مضايا و مضار دين‌
در كتاب‌ نيك‌ نيازي‌ آمده‌ است‌ (مركز پخش‌ كتاب‌، هوستون‌، 1355).
كتاب‌ آزادي‌ هند
(اميد، تهران‌، 1356).
مقاله‌ مبارزه‌ مذهبي‌، مبارزه‌ سياسي‌
(نام‌ نويسنده‌ نام‌ ناشر و محل‌ نشر ندارد، چاپ‌ چهارم‌، 1360). قطع‌ آ- 5، 37 صفحه‌.
مقاله‌ انتظار مردم‌ از مراجع‌
در كتاب‌ بحثي‌ درباره‌ مرجعيت‌ و روحانيت‌ آمده‌ است‌. قطع‌ آ- 5، 26 صفحه‌.
كتاب‌ مدافعات‌ در دادگاه‌ غير صالح‌ تجديدنظر نظامي‌
(نهضت‌ آزادي‌ ايران‌، خارج‌ از كشور، چاپ‌ سوم‌، 1356). قطع‌ آ - 5، 388 صفحه‌.
جزوه‌ دعا
در زندان‌ نوشته‌ شد. (شركت‌ سهامي‌ انتشار، تهران‌، 1359). قطع‌ آ-5، 70 صفحه‌.
مقاله‌ تبليغ‌ پيغمبر
در زندان‌ نوشته‌ شد. در جزوه‌ دل‌ و دماغ‌ آمده‌ است‌. قطع‌ آ-5، 31 صفحه‌.
كتاب‌ جنگ‌ شكر در كوبا
به‌ قلم‌ ژان‌ پل‌ سارتر، در زندان‌ ترجمه‌ شد. جزئيات‌ انتشار در دست‌ ما نيست‌.
سال‌ 1343
كتاب‌ باد و باران‌ در قرآن‌
در زندان‌ نوشته‌ شد. چاپ‌ مورد استناد: (شركت‌ سهامي‌ انتشار، تهران‌، 1353). قطع‌ آ-5، 164 صفحه‌.
سال‌ 1344
پديده‌هاي‌ جوي‌
در زندان‌ نوشته‌ شد. جزئيات‌ انتشار در دست‌ ما نيست‌.
كتاب‌ ذره‌ بي‌انتها
(مركز پخش‌ كتاب‌، هوستون‌، چاپ‌ دوم‌، تاريخ‌ ندارد). قطع‌ آ-5، 166 صفحه‌.
كتابهاي‌ سير تحول‌ قرآن‌
نوشتن‌ آن‌ در زندان‌ آغاز شد. در سال‌ 1355 منتشر شد. جلد دوم‌ در سال‌ 1360 به‌ چاپ‌ رسيد. جلد متمم‌ در سال‌ 1362 منتشر شد.
سال‌ 1345
كتاب‌ بعثت‌ و ايدئولوژي‌
چاپ‌ مورد استناد: (مركز پخش‌ كتاب‌، هوستون‌، 1355). نوشتن‌ اين‌ كتاب‌ در سال‌ 1343 در زندان‌ آغاز شد. پس‌ از آزادي‌ در سال‌ 1346 در مورد آن‌ يك‌ سخنراني‌ كرد. تاريخ‌ چاپ‌ اول‌ كتاب‌ در دسترس‌ نيست‌. قطع‌ آ-5، 240 صفحه‌.
سال‌ 1346
مقاله‌ نيك‌نيازي‌
ظاهراً نخست‌ به‌ شكل‌ يك‌ سخنراني‌ در سال‌ 1346 عنوان‌ شد. چاپ‌ مورد استناد: (مركز پخش‌ كتاب‌، هوستون‌، 1356). قطع‌ آ-5، 55 صفحه‌.
جزوه‌ بعثت‌ و تكامل‌
ظاهراً نخست‌ به‌ شكل‌ يك‌ سخنراني‌ در سال‌ 1346 عنوان‌ شد. چاپ‌ مورد استناد: (مركز پخش‌ كتاب‌، هوستون‌، 1356). قطع‌ آ-5، 62 صفحه‌.
جزوه‌ سازگاري‌ ايراني‌
چاپ‌ مورد استناد: (شركت‌ سهامي‌ انتشار: تهران‌، 1346). قطع‌ آ-5، 72 صفحه‌
سال‌ 1347
مسجد در اجتماع‌
جزئيات‌ آن‌ در دست‌ ما نيست‌.
سال‌ 1348
مقاله‌ انگيزه‌ و انگيزنده‌
اين‌ مقاله‌ نخست‌ به‌ نمايندگي‌ از طرف‌ بازرگان‌ توسط‌ هاشم‌ صباغيان‌ در سال‌ 1356 خوانده‌ شد. تاريخ‌ و محل‌ نشر اول‌ در دست‌ نيست‌. چاپ‌ مورد استناد: (مركز پخش‌ كتاب‌، هوستون‌، آمريكا، 1357). قطع‌ آ-5، 59 صفحه‌.
سال‌ 1352
جزوه‌ دين‌ و تمدن‌
اين‌ مطلب‌ مقدمه‌اي‌ بر كتاب‌ نقش‌ پيامبران‌ در تمدن‌ انسان‌ به‌ قلم‌ فخرالدين‌ حجازي‌ بود كه‌ بعداً مستقلاً چاپ‌ شد. چاپ‌ مورد استناد: (مركز پخش‌ كتاب‌، هوستون‌، آمريكا، 1356). قطع‌ آ-5، 77 صفحه‌.
سال‌ 1355
كتاب‌ بررسي‌ نظريه‌ فروم‌
چاپ‌ مورد استناد: (شركت‌ سهامي‌ انتشار، تهران‌، 1355). قطع‌ آ-5، 222 صفحه‌.
كتاب‌ علمي‌ بودن‌ ماركسيسم‌
(جزئيات‌ انتشار ندارد). با مشاركت‌ عزت‌اللّ'ه‌ سحابي‌ نوشته‌ شد. قطع‌ آ-5، 248 صفحه‌.
سال‌ 1356
جزوه‌ آفات‌ توحيد
نخست‌ در سال‌ 1356 منتشر شد. چاپ‌ مورد استناد: (مركز پخش‌ كتاب‌، هوستون‌، آمريكا، 1357). قطع‌ آ-5، 80 صفحه‌.
مقاله‌ طبيعت‌، تكامل‌، توحيد
چاپ‌ مورد استناد: (مركز پخش‌ كتاب‌، هوستون‌، آمريكا، 1356). قطع‌ آ-5، 46 صفحه‌.
جامعه‌شناسي‌ قرآن‌
جزئيات‌ انتشار در دست‌ ما نيست‌.
سال‌ 1357
امام‌ و زمان‌
جزئيات‌ انتشار در دست‌ ما نيست‌.
سال‌ 1359
مقاله‌ بعثت‌ و دولت‌
چاپ‌ مورد استناد: (شركت‌ سهامي‌ انتشار، تهران‌، 1359) قطع‌ آ-5، 44 صفحه‌.
مقاله‌ خدمت‌ و خيرات‌ در جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌
در جزوه‌ بعثت‌ و دولت‌ آمده‌ است‌. قطع‌ آ-5، 39 صفحه‌.
مقاله‌ بعثت‌ در اجتماع‌
در جزوه‌ بعثت‌ و دولت‌ آمده‌ است‌. قطع‌ آ-5، 53 صفحه‌.
سال‌ 1360
كتاب‌ سير تحول‌ قرآن‌، جلد دوم‌
چاپ‌ مورد استناد: (شركت‌ سهامي‌ انتشار، تهران‌، 1360). قطع‌ بزرگ‌.
كتاب‌ بازيابي‌ ارزشها، جلد 3-1
چاپ‌ مورد استناد: (نهضت‌ آزادي‌ ايران‌، تهران‌، 1364). قطع‌ آ-5، 205 صفحه‌.
سال‌ 1361
كتاب‌ مشكلات‌ و مسائل‌ اولين‌ سال‌ انقلاب‌
به‌ ويرايش‌ عبدالعلي‌ بازرگان‌، چاپ‌ مورد استناد: (نهضت‌ آزادي‌ ايران‌، تهران‌، 1362). قطع‌ آ-5، 166 صفحه‌.
كتاب‌ انقلاب‌ ايران‌ در دو حركت‌
چاپ‌ مورد استناد: (نهضت‌ آزادي‌ ايران‌، تهران‌، 1362). قطع‌ آ-5، 256 صفحه‌.
بعثت‌ و تزكيه‌
به‌ چاپ‌ نرسيد.
جزوه‌ شوراي‌ انقلاب‌ و دولت‌ موقت‌
(نهضت‌ آزادي‌ ايران‌، تهران‌، 1361). قطع‌ آ-5، 79 صفحه‌.
سال‌ 1362
كتاب‌ سير تحول‌ قرآن‌، متمم‌ جلد اول‌
كتاب‌ گمراهان‌
چاپ‌ مورد استناد: (نهضت‌ آزادي‌ ايران‌، تهران‌، 1362). قطع‌ آ-5، 166 صفحه‌.
كتاب‌ بازگشت‌ به‌ قرآن‌، جلد 3
چاپ‌ مورد استناد: (انتشارات‌ قلم‌، تهران‌، 1362). قطع‌ آ-5، 166 صفحه‌.
حكمت‌
به‌ چاپ‌ نرسيد.
سال‌ 1364
كتاب‌ بازگشت‌ به‌ قرآن‌، جلد 4
چاپ‌ مورد استناد: (انتشارات‌ قلم‌، تهران‌، 1354). قطع‌ آ-5، 381 صفحه‌.
سال‌ 1367
جزوه‌ پادشاهي‌ خدا
چاپ‌ مورد استناد: (اسم‌ ناشر و محل‌ نشر ندارد، 1367). قطع‌ آ-5، 88 صفحه‌.


کد مطلب: 565

آدرس مطلب: http://iptra.ir//matter/565/7-آثار-مهندس-بازرگان

کانون ايرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت
  http://iptra.ir/