۰
يکشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۰

پرسشهای مهم فلسفی در مورد هویت؛ از سقراط تا فروید

پرسشهای مهم فلسفی در مورد هویت؛ از سقراط تا فروید
هویت در قالب کتابی توسط امین مألوف بررسی و در آن به هویتهای ملی، دینی و جهانی پرداخته شده و دیدگاههای فیلسوفانی چون سقراط مورد توجه قرار گرفته است.
مفهوم هویت یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز در تاریخ بشر بوده است.

هویت از منظرهای گوناگون قابل بررسی است. در این اثر پرسشهای فلسفی مطرح در مورد هویت از منظر فیلسوفان مهم از سقراط گرفته تا فروید مورد بررسی قرار گرفته است.

نویسنده خود لبنانی تبار است که در فرانسه زندگی می کند. از اینرو او در دنیایی زندگی می کند که شاهد فرهنگها و هویتهای گوناگون و مختلف است.

عناصر سازنده هویتی متعدد و گوناگون است. هر هویت بالقوه در بسترهای گوناگون دارای معنا است. این به معنای این نیست که هر بعدی از هویت الزاماً بر بعد دیگر دارای ارجحیت است. 
منبع : مهر

این کتاب با عنوان "درباره هویت" از سوی انتشارات رندوم هوس منتشر شده است.
Share/Save/Bookmark
نام شما

ایمیل شما
نظر شما *