ويكتور فرانكل‌: چه‌ خوبست‌ كه‌ روبه‌روي‌ مجسمه‌ آزادي‌ آمريكا در سواحل‌ شرقي‌، مجسمه‌ مسئوليت‌ را نيز در سواحل‌ غربي‌ آمريكا، بنا كنيم‌.  ***
اقبال‌ لاهوري‌: اصل‌ معني‌ را ندانم‌ از كجاست‌/ صورتش‌ پيدا و با ما آشناست‌/ راز معني‌، مرشد رومي‌ گشود/ فكر من‌ بر آستانش‌ درسجود  ***
۰
جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶

کتاب ابن سینا با تصحیح و مقدمه سید محمود ثانی منتشر شد

کتاب «المختصر الأوسط فی المنطق ابن‌سینا» با مقدمه و تصحیح دکتر سیدمحمود یوسف‌ثانی توسط انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منتشر شد.
کتاب ابن سینا با تصحیح و مقدمه  سید محمود ثانی منتشر شد
المختصر الأوسط فی المنطق مفصّل ترین اثر مستقل منطقی ابن‌سیناست، هرچند که مفصّل ترین اثر منطقی ابن‌سینا نیست، زیرا منطق کتاب شفا از آن مفصّل‌تر است. در این کتاب مهم‌ترین ابواب منطق، یعنی بخشهای مدخل، مقولات، عبارت، قیاس و برهان آورده شده است و جز باب مقولات که در آن به اختصار آمده، ابواب دیگر به تفصیل مورد بحث قرار گرفته‌اند. از مقایسه این کتاب و منطق شفا مشخص می شود که المختصر چارچوب اوّلیه‌ای بوده است که منطق شفا بر مبنای آن بنا شده و مباحث آن در شفا بسط و گسترش یافته است، هر چند گاه برخی مباحث در آن به تفصیل بیشتری از منطق شفا آورده شده است. روشنی زبان در مقایسه با زبان منطق شفا، عنوان گذاری‌های تفصیلی در ابواب مختلف، طرح آراء خاص در برخی مسائل، ناظر بودن بر سخنان ارسطو در هر باب و مراعات حیثیت تعلیمی در آن از ویژگیهای این کتاب به شمار می‌آید.  
المختصر الأوسط فی المنطق به عنوان سومین اثر از کلان‌طرح تحقیقاتی تصحیح انتقادی آثار ابن‌سینا منتشر شده‌است. پیش از این اثر، کتابهای التعلیقات با مقدمه، تحقیق و تصحیح دکتر سیدحسین موسویان و المباحثات با مقدمه و تصحیح محسن بیدارفر در قالب مجموعه آثار ابن‌سینا منتشر شده بود.

منبع؛ سایت موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
Share/Save/Bookmark
نام شما

ایمیل شما
نظر شما *