۱
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۸۵

بررسي مباني نظري اخلاق حرفه اي در اسلام

41816 عاملي، منيژه
بررسي مباني نظري اخلاق حرفه اي در اسلام/منيژه عاملي؛ به راهنمايي: غلامرضا اعواني؛ استاد مشاور: احد فرامرز قراملكي.
پايان نامه(كارشناسي ارشد)--موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، 1381.
194صفحه

اخلاق Ethics / اسلام Islam
چكيده : اخلاق از ريشه خلق به معناي باطن و صفاتي كه به رفتار و حالت انسان تعلق مي گيرد ، است و در تعريف خلق آورده اند : ملكه اي بود نفس را مقتضي سهولت صدور فعلي ازو بي احتياج به فكر و رويتي . علم اخلاق به منزله يك دانش داراي ارزش فراواني است ، در آثار عالمان غربي و اسلامي به آن توجه فراوان گرديده است . اخلاق حرفه اي به عنوان شاخه اي از دانش اخلاق به بررسي تكاليف اخلاقي در يك حرفه و مسائل اخلاقي آن مي پردازد و در تعريف حرفه آن را فعاليت معيني مي دانند كه موجب هدايت فرد به موقعيت تعيين شده همراه با اخلاق خاص است . اخلاق حرفه اي در سنت با محوريت انسان و انگيزه خدمت به ديگران در طول تاريخ متحول گرديده است ، به گونه اي كه امروزه انسان در خدمت حرفه و به ابزاري در جهت اهداف صرفا مادي او تبديل شده است . در نظامهاي غربي مانند سودانگاري ، عدالت توزيعي ، آزادي فردي و تكليف گرايي اخلاق زمينه رسيدن انسان به سعادت را فراهم مي نمايد ، اما سعادت در هر يك ا زاين نظامها به معناي خاصي تفسير گرديده كه با نظام اخلاقي اسلامي تباين دارد. در نظام اخلاق اسلامي ملاك نهايي و نهايت سعادت بشري ، الله است و انسان به عنوان خليفه و جانشين الهي بر روي زمين ، محور توجهات اخلاقي است ، بدين معنا كه خشنودي انسان و خدمت به او موجب رضايت و تقرب به خداوند مي گردد ، لذا در نظام اخلاق اسلامي با توجه به ملاك نهايي در صدد هستيم تا با ارائه دستورالعملها و آئين نامه هاي اخلاقي در سطح حرفه و زندگي اجتماعي و همچنين با در نظر گرفتن پيشرفتهاي مادي در جهت بهبود زندگي انسانها ، زمينه سعادت و كمال حقيقي بشر را فراهم آورد.
موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران
Share/Save/Bookmark
نام شما

ایمیل شما
نظر شما *