بنیاد چیستیِ هست را کجا جستجو کنیم؟

4 اسفند 1386 ساعت 23:59


همه هستند، اما تو «هست»ی و از آن روی که تو «هست»ی، همه از تواند، همه در تواند و همه با تو اند.
اما تو چیزی نیستی و هیچ چیزی تو نیست.

اما اگر تو «هست»ی و هستی تویی، پس چیستی چیست؟
از آن روی که تو «هست»ی، بنیاد هر چیزی که هست تویی.
اما بنیاد چیستیِ هر آنچه هست را کجا باید جستجو کنم؟

بیرون از تو، یعنی بیرون از هستی، چیست که بتواند بنیاد چیستی هر آنچه که هست باشد؟
بیرون از تو، یعنی نیستی؛ و نیستی چگونه می تواند بنیادی برای چیستی هر آنچه که هست باشد؟

اندیشه ام، جز تو، بنیادی برای چیستی هر آنچه که هست نمی شناسد.
تو یگانه بنیادی، هم بنیاد هست ها و هم بنیاد چیست ها.
اما حقیقت این سخن چیست جز جاودان راز ناگشوده و سر به مهری که مرا در حیرتی ابدی غرقه کرده است؟
تو را و جهان را جز با تو و در پرتو تو نمی توان شناخت.
و تو را و جهان تو را با تو و در پرتو تو نمی توان شناخت. چرا که چگونه می توان شناختِ یک امر را در پرتو خود آن امر شناسایی نامید؟ 1(1) بیژن عبدالکریمی، قصه من و تو، تهران، نشر نقد فرهنگ، 1380، صص 25-26


کد مطلب: 1019

آدرس مطلب: http://iptra.ir//shabnameh/1019/بنیاد-چیستی-هست-کجا-جستجو-کنیم

کانون ايرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت
  http://iptra.ir/